ตรีทวายทัวร์

โปรแกรมทัวร์ทวาย – มะริด (นั่งรถ) 5 วัน 4คืน (STM045)
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก ด่านบ้านพุน้ำร้อน – เมืองทวาย – ไหว้พระชมเมือง
08.00 น. พบคณะที่ ด่านบ้านพุน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี หลังจากตรวจเอกสารผ่านแดนแล้ว นำท่านขึ้นรถตู้ท้องถิ่นกว้างขวาง นั่งสบาย เดินทางสู่เมืองทวาย เมืองท่าปากแม่น้ำ แห่งเขตตะนาวศรี ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญอีกแห่งในอนาคต นั่งรถเลาะเลียบไปตามแม่น้ำตะนาวศรี หรือ ตะหนิ่นตะยี ในภาษาพม่า ซึ่งมีสายแร่ทองคำ และจะเห็นชาวบ้านร่อนทองกันอยู่ในน้ำ ขับผ่านไซต์งานของบริษัทอิตาเลียนไทยฯ ที่กำลังก่อสร้างถนนจากท่าเรือทวายถึงชายแดนไทย ซึ่งถนนสายนี้จะเป็นเส้นทางเศรษฐกิจสายใหม่ในอนาคต สัมผัสธรรมชาติสวยงามตลอดสองข้างทาง สู่ประตูเศรษฐกิจแห่งใหม่ของโลกตะวันตกและตะวันออก ณ ทวายหรือทะแว ( Dawei)
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร
บ่าย ถึงเมืองทวายเมืองเก่าแก่ย้อนไปถึงยุคสมัยทวารวดี นอกจากเป็นเมืองท่าใหญ่แล้วยังเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญอีกหนึ่งเมืองในสมัยโบราณ

ก่อนเข้าสู่เมืองทวาย แวะชม อนุสาวรีย์นายพลอูอ่องซาน หรือ อนุสาวรีย์กองทัพเอกราช ระหว่างทางเราจะเห็นอาคารบ้านเรือนและอาคารสำนักงานที่มีสถาปัตยกรรมแบบยุโรปและเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
15.00 น. นำท่านไปสักการะ วัดพระเจดีย์ชินโมทิพญา ซึ่งเป็นหนึ่งในวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่ทำจากปูนผสมกับชิ้นส่วนของไม้ศรีมหาโพธิ์ ต้นที่พระองค์ทรงประทับบำเพ็ญเพียรอยู่จนตรัสรู้กล่าวกันว่ามี 4 องค์ มีผู้นำมาประดิษฐานบนแพลอยมาจากลังกา องค์หนึ่งลอยมาที่เมืองพะสิม (Pathein) องค์หนึ่งมาที่เมืองไจด์คามิ องค์หนึ่งมาที่เมืองไจท์โท (Kyaikto) ส่วนอีกองค์หนึ่งลอยน้ำมาถึงเมืองทวายและแม่ชีสูงอายุผู้หนึ่งได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดแห่งนี้ และถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่อีกแห่งในเมืองทวาย

จากนั้นนำท่านไปกราบไหว้ขอพรที่วัดพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในทวาย ณ วัดชเวธาลยัง ดอมู (ShwethalyaungDaw Mu) อยู่ห่างจากตัวเมืองทวายประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นวัดที่ประดิษฐานพระนอน โลกะ ตระภู มีความยาว 74 เมตร สูง 21 เมตร และกราบไหว้ขอพรพระทันใจ (นัตโบโบจี) ซึ่งชาวพม่าและชาวมอญเชื่อว่าอธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่เมืองทวาย
เย็น นำท่านเช็คอินที่ โรงแรม Golden Guest Hotel ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองทวายหรือเทียบเท่า ก่อนนำท่านไปสักการะ วัดพระเจดีย์ ชเว ด่อง จา (Shwe Taung Sar Zedi) ซึ่งเป็นวัดเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองทวาย ภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปโลกะมารชินปางมารวิชัย อายุ 141 ปี ในช่วงปีพ.ศ. 2417 ตรงกับสมัยสงครามอังกฤษ - พม่า ครั้งแรก และเมืองทวายยังเป็นเขตปกครองของอังกฤษ มีกลุ่มผู้เผยแผ่ศาสนาชาวทวายเดินทางไปเมืองมัณฑะเลย์เพื่อขอพระราชทานพระพุทธรูปจากพระเจ้ามินดงเพื่อนำมาประดิษฐานที่เมืองทวาย พระเจ้ามินดงจึงพระราชทานพระพุทธรูปทองเหลืองเก่าแก่องค์นี้ให้ วัดนี้ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2304 มีอายุมากกว่า 250 ปี องค์พระเจดีย์เป็นแบบมอญสีทองยอดพระเจดีย์มีฉัตรประดับภายในบรรจุพระสารีริกธาตุ ภายในวัดแห่งนี้มีพิพิธภัณฑ์พะยาจี ซึ่งได้รวบรวมโบราณวัตถุต่างๆ ไว้มากมาย
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ห้องอาหาร สมควรแก่เวลานำท่านกลับเข้าที่พักที่โรงแรม


วันที่สอง ทวาย - มะริด - เจดีย์คู่บ้านคู่เมืองมะริด
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมพร้อมนำท่านขึ้นรถตู้ท้องถิ่นกว้างขวาง นั่งสบาย เดินทางสู่เมืองมะริด วิ่งไปบนถนนหมายเลข 8 หรือถนนเอเชีย AH112 ระยะทางประมาณ 230 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางตลอดทั้งสาย โดยเราจะผ่านสวนหมาก สวนปาล์ม สวนยางพารา อันแสนร่มรื่นและหมู่บ้านน้อยใหญ่อันแสนประทับใจ รถจะจอดเป็นระยะให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศตลอดการเดินทาง
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
เย็น เดินทางถึงเมืองมะริด นำท่านเช็คอินที่ โรงแรม Hotel Grand Jade ซึ่งเป็นโรงแรมใหม่ ตั้งอยู่ใจกลาง เมืองมะริด จากนั้นนำท่านไปนมัสการ เจดีย์เตนดอจี (Thein DawGyi) ซึ่งเป็นเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของมะริด องค์พระเจดีย์ตอนล่างประดับทองคำเปลวส่วนยอดเจดีย์หุ้มด้วยทองคำหนัก 32 กิโลกรัมยอดฉัตรประดับด้วยอัญมณีมีค่ากว่า 3,000 ชิ้น พระอุโบสถอายุ 200 ปี ประดิษฐานพระพุทธรูปปางป่าเลย์ไลย์ ชาวมะริดเชื่อว่าหากได้สัมผัสพระบาทท่านแล้ว ความเจ็บไข้จะหายไปและมีเสาบัวแปดเหลี่ยมศิลปะแบบไทยอยู่ด้วย บนวัดแห่งนี้ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองมะริดได้ครบ 360 องศาเป็นภาพที่งดงามและประทับใจอย่างยิ่ง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ: กั้งทอดกระเทียม + ปูนิ่มทอดกระเทียม) จากนั้นนำท่านเดินทางกลับโรงแรมและพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สาม ตลาดเซกแหง่ – วัดตอเจ้า – ฟาร์มปูนิ่ม – วัดพระนอนอตูละชเวทัลเยือง - เจดีย์จำลองชเวดากอง – วัดปอดอมู
07.00 น. “มิงกาลาบาเซ” สวัสดียามเช้าค่ะ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต์) ชั้นบนสุดของโรงแรม มองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองมะริดที่สวยงาม ประทับใจ
08.00 น. นำท่านไปยัง ตลาดเซกแหง่ ซึ่งเป็นตลาดเทศบาลเมืองมะริด ให้ท่านอิสระในการเดินช็อปปิ้งและ เลือกซื้อของฝากพร้อมสัมผัสวิถีชีวิตของชาวมะริดที่ยังคงความเป็นอดีตไว้อย่างมาก
09.00 น. นำท่านชมและสักการะ วัดตอเจ้า สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2209 ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และประดิษฐานพระพุทธรูปแบบผสมผสานศิลปะตะนาวศรี อยุธยา และนครศรีธรรมราช พร้อมชมความงดงามของพระทิพยภาวนานันทะอนุราษฏร์รังสี อายุ 118 ปี ประดิษฐานอยู่บนชุกชีไม้สัก มีซุ้มไม้สักบรรจงประณีต ศิลปะมัณฑเลย์ วัดนี้มีเจ้าอาวาสมาแล้วทั้งสิ้น 14 รูป เจ้าอาวาสรูปที่สองเป็นคนไทย
10.00 น. ออกเดินทางสัมผัสวิถีชีวิตชาวเมืองมะริดผ่านอุตสาหกรรมประมงอาทิ ฟาร์มเลี้ยงปูนิ่ม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่สำคัญอย่างหนึ่งของเมืองมะริดปัจจุบันพม่าเป็นผู้ผลิตอาหารทะเลอันดับที่ 18 ของโลกจากนั้นนำ ท่านไปชม อู่ต่อเรือ ของเมืองมะริด พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของปากแม่น้ำตะนาวศรีที่ สะพานจวยกู
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (เมนูพิเศษ: ปูนิ่มทอดกระเทียม)
บ่าย นำท่านชม บ่อกุ้งมังกร ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกุ้งมังกรและกั้งสดๆ จากท้องทะเลอันดามัน ก่อนถูกส่งไปขายที่เมืองไทยและย่างกุ้ง นำท่านไปดูกรรมวิธีการผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่ โรงงานเม็ดมะม่วงหิมพานต์ พร้อมซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้าน จากนั้นนำท่านไปสักการะ องค์พระนอนอตูละชเวทัลเยือง บนเกาะปาเทท (Pa Htet) ใกล้กับเกาะปาถ่อง (Pa Htaw) วัดพระนอนแห่งนี้มีความยาว 66 เมตร สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2498 ภายในองค์พระพุทธรูปมีห้องต่างๆ ที่ประกอบด้วยจิตกรรมฝาผนังแสดงเรื่องราวพุทธชาดกและพุทธประวัติ มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ตามฝาผนังนับพันนับหมื่นองค์
เย็น ชม เจดีย์จำลองชเวดากองหรือเจดีย์มหาเตธิชายา (MahaTheidizaya Pagoda) โดยจำลองมาจากองค์มหาเจดีย์ชเวดากองที่ย่างกุ้ง ภายในวิหารโอ่โถงกว้างใหญ่ มีภาพวาดบอกเล่าเรื่องราวการก่อสร้างองค์พระเจดีย์ไว้รอบทิศ จากนั้น นำท่านเดินทางไปยัง เจดีย์ปอดอมู บูรณะขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ. 2492 อายุมากกว่า 700 ปี ชาวมะริดจะขอพรตรงจุดอธิษฐานหันหน้าเข้าหาเจดีย์ และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองมะริด
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (เมนูพิเศษ: กุ้งมังกร) หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางกลับโรงแรมและพักผ่อนตามอัธยาศัยพัก โรงแรม Hotel Grand Jade หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


วันที่สี่ ร้านขายของฝาก - ทวาย
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมพร้อมนำท่านแวะซื้อของฝากก่อนเดินทางกลับสู่เมืองทวาย
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร
บ่าย เดินทางถึงทวาย นำท่านเช็คอินที่ โรงแรม Maungmagan Beach Resort ริมหาดมอมะกัน จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยริมหาดมอมะกัน
เย็น บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ห้องอาหาร ริมหาดมอมะกันอิ่มอร่อยและเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศยามค่ำคืน บนฝั่งทะเลอันดามันของประเทศเมียนมา สมควรแก่เวลา นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก


วันที่ห้า ตลาดเช้าริมแม่น้ำ (ตลาดกันนาเส่) –ด่านบ้านพุน้ำร้อน
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต์)
08.00 น. เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม เพื่อนำท่านไปชมและสัมผัส ตลาดเช้าริมแม่น้ำ หรือที่คนทวายเรียกว่า ตลาดกันนาเส่ ซึ่งเป็นตลาดสดประจำเมืองทวาย จำหน่ายทั้งผัก ผลไม้ ปลา และอาหารทะเลอื่นๆ ให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวทวาย และบรรยากาศของตลาดที่ยังคงความเป็นอดีตไว้อย่างมาก
10.00 น. เดินทางออกจากเมืองทวาย เพื่อกลับสู่ด่านบ้านพุน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร
บ่าย เดินทางถึงด่านบ้านพุน้ำร้อน นำท่านผ่านพิธีการผ่านแดนออกจากพม่า เข้าสู่ประเทศไทย ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพและประทับใจรายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้น ๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ และขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ปัจจุบันสอบถามรายละเอียด..คลิกภาพแกลลอรี่
รู้จักพม่าตอนใต้
พม่าตอนใต้ (Southern Myanmar) แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ยังสงบ สะอาด บริสุทธิ์ และสะดุดตา อยู่ใกล้ชิดติดชายแดนไทยด้านทิศตะวันตก ประกอบไปด้วย รัฐมอญ (Mon State) รัฐกะเหรี่ยง (Karen State) และเขตตะนาวศรี (Tanintraryi Division) เมืองเหล่านี้รุ่มรวยไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม จากดินแดนหุบเขาแห่งรัฐกะเหรี่ยงลัดเลาะผ่านแม่น้ำสาละวินถึงรัฐมอญ และทอดยาวสู่ขุนเขาตะนาวศรีไปจนถึงหมู่เกาะมะริด 800 เกาะ ด้วยพื้นที่ประมาณ 86,000 ตารางกิโลเมตร ติดชายฝั่งทะเลอันดามัน 320 กิโลเมตรและประชากรราว 5,000,000 คน พม่าตอนใต้จึงเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวและนักสำรวจมิอาจมองข้ามไปได้ อ่านต่อ >>>