ตรีทวายทัวร์

มิงกะลาบา มัณฑะเลย์ - อินเล - พุกาม 5 วัน 4 คืน

Go Southern Myanmar ขอนำทุกท่านออกค้นหาดินแดนเจดีย์สี่พันองค์และอดีตราชธานีสุดท้ายของพม่าพร้อมสัมผัสกลิ่นอายทะเลสาบอินเลท่ามกลางหุบเขาในรัฐฉาน

มัณฑะเลย์ ราชธานีสุดท้ายของพม่าหลังจากที่พระเจ้ามินดงมาก่อสร้างพระราชวังมัณฑะเลย์ แค่ 28 ปี อังกฤษก็ตีเมืองมัณฑะเลย์แตกในปี พ.ศ. 2367 พระเจ้าธีบอซึ่งโอรสของพระเจ้ามินดง จึงเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าและถูกส่งไปอินเดียและเชื่อกันว่าถูกประหารที่นั่นโดยไม่ได้กลับพม่าอีกเลย สมบัติทุกชิ้นถูกอังกฤษขนเอาไปไม่เว้นแม้แต่ราชบัลลังก์นกยูง สัญลักษณ์แห่งราชวงศ์และพระที่นั่งสิงหนาทในท้องพระโรงใหญ่ที่เป็นทองคำประดับด้วยเพชร พลอย ทับทิม อัญมณี อันมหาศาลก็ถูกขนไปไว้ที่ประเทศอังกฤษ

พุกาม เคยเป็นเมืองหลวงของประเทศพม่าในระหว่าง ค.ศ. 1587-1829 โดยมีพระเจ้าอโนรธามหาราชเป็นปฐมกษัตริย์ และได้เริ่มสร้างเจดีย์เป็นพุทธบูชา ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ก็มีทั้งข้าราชบริพาลและประชาชนทั่วไปได้ทยอยร่วมสร้าง จนได้หลายพันองค์ดังปัจจุบัน กลายป็นทะเลเจดีย์ที่มีความงดงามและสำคัญในพุทธศาสนา

ทะเลสาบอินเล มีพื้นที่กว้างขวางถึง 158 ตารางกิโลเมตร มีชุมชนชาวอินตาตั้งอยู่มากกว่า 200 แห่ง มีการใช้เท้าพายเรือ (ขาเดียว) ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนพื้นเมือง มีการทำเกษตรกรรมสวนลอยน้ำ (Floating Garden) ปลูกพืชผักเลี้ยงชาวพม่าได้ทั้งประเทศ

สอบถามรายละเอียด

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่แรก กรุงเทพ – มัณฑะเลย์ – พระราชวังมัณฑะเลย์
08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (อาคาร 1) ชั้น 3 ประตู 1-2 สายการบินแอร์เอเชีย (FD) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
10.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยเที่ยวบินที่ FD244 สายการบิน แอร์เอเชีย (FD)
12.20 น. เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมา ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร ปรับเวลาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น (เวลาที่พม่าช้ากว่าที่ประเทศไทย 30 นาที) จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองมัณฑะเลย์ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองสกาย ลุ่มแม่น้ำอิรวะดี และเจดีย์จำนวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่บนภูเขา และริมฝั่งแม่น้ำ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองมัณฑะเลย์
บ่าย จากนั้น นำท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามินดงภายหลังการย้ายเมืองหลวงจากอมรปุระมายังมัณฑะเลย์เพื่อหนีทหารอังกฤษ เป็นพระราชวังที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังจนได้ชื่อว่ามีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย มีคูน้ำรอบพระราชวังและประตูที่ยิ่งใหญ่ แต่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ทหารอังกฤษคิดว่าพระราชวังนี้เป็นแหล่งซ่องสุมกองกำลังของญี่ปุ่น จึงได้ทำลายพระราชวังเสียโดยการทิ้งระเบิดในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2488 จนได้รับความเสียหาย พระราชวังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลพม่าได้จำลองขึ้นมาใหม่โดยการลอกแบบโครงสร้างเดิม สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางต่อไปยัง วัดกุโสดอ ซึ่งที่นี่เป็นอนุสรณ์แห่งการสังคยานาพระไตรปิฏกครั้งที่ 4 สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองในปี พ.ศ. 2400 พระเจ้ามินดงทรงให้จารึกพระไตรปิฏก 84,000 พระธรรมขันธ์ลงบนหินอ่อน 729 แผ่น ถือเป็นพระไตรปิฏกเล่มใหญ่ที่สุดในโลก และถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกพระไตรปิฏกเป็นภาษาบาลีและได้นำมาประดิษฐานในมณฑปอยู่รอบ ‘พระเจดีย์มหาโลกมารชิน’ มีความสูง 30 เมตร ซึ่งจำลองรูปแบบมาจากพระมหาเจดีย์ชเวสิกองแห่งเมืองพุกามนั่นเอง จากนั้นนำท่านชม พระตำหนักไม้สักชเวนันดอร์ (Golden Monastery) ซึ่งสร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังพร้อมงานไม้แกะสลักวิจิตรงดงาม มีอายุมากกว่า 100 ปี และเป็นวิหารไม้สักเพียงหลังเดียวของพระเจ้ามินดงที่รอดจากการเผาทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ภายหลังพระองค์ท่านสิ้นพระชนม์ กษัตริย์ธีบอหรือสี่ป่อ พระโอรสก็ทรงยกพระตำหนักนี้ถวายเป็นวัด สถาปัตยกรรมของพระตำหนักแสดงถึงงานฝีมืออันประณีตของช่างหลวงชาวมัณฑะเลย์อย่างแท้จริง
เย็น เดินทางไป มัณฑะเลย์ ฮิลล์ ตั้งอยู่กลางเมืองมัณฑะเลย์ มีความสูง 236 เมตร เป็นจุดชมวิวที่สวยงามและมีปูชนียสถานสำคัญๆ ให้นักท่องเที่ยวได้ชมกัน ทั้งธรรมชาติ การชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม และสามารถมองเห็นเมืองมัณฑะเลย์ได้เกือบทั้งหมด
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Shwe Ingyin Hotel


วันที่สอง มัณฑะเลย์ – พุกาม – ชเวสิกอง
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.30 น. ออกเดินทางสู่พุกาม โดยสารการบิน Air KBZ เที่ยวบินที่ K7-2620
08.00 น. เดินทางถึงพุกาม นั้นนำท่านชม เจดีย์ชเวสิกอง (SHWEZIGON PAGODA) ซึ่งเป็นสถูปของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ที่เชื่อว่าภายในพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า และเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า จากนั้นนำท่านชม วัดอนันดา (ANANDA TEMPLE) ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน ซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือช่างได้ทำการส่องแสงสว่างเข้าไปในวิหาร เฉพาะให้ตรงองค์พระประธาน ทำให้มองดูโดดเด่นสวยงามมาก สมควรแก่เวลา นำท่านชม วิหารธรรมยันจี (DHAMMAYANGYT) ที่ตั้งโดดเด่นสง่างามและมีขนาดใหญ่ที่สุดของพุกาม สร้างโดยพระเจ้านราธูเพื่อเป็นการล้างบาปจากการทำปิตุฆาตด้วยทรงปริวิตกว่าผลกรรมนั้นจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อ เครื่องเขิน เป็นสินค้าพื้นเมืองของพุกามที่ขึ้นชื่อ ข้อเด่นของเครื่องเขินคือความประณีตและลวดลายที่วิจิตรบรรจง   สมควรแก่เวลานำท่าน นั่งรถม้าชมทุ่งทะเลเจดีย์ อาณาจักรพุกามนั้นมีความเจริญสูงสุดในพุทธศตวรรษที่ 16 ถือได้ว่าเป็นยุคทองของอาณาจักรพุกาม  เพราะกษัตริย์ในราชวงศ์ล้วนมีความศรัทธาในศาสนาพุทธเป็นอย่างมาก กษัตริย์หลายพระองค์นิยมสร้างเจดีย์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลในรัชกาลของพระองค์ จนทำให้เมืองพุกามขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลเจดีย์ 4,000 องค์ จากนั้นนำท่านชม วัดมนูหา สร้างขึ้นโดยกษัตริย์มนูหา โดยสร้างพระพุทธรูปนั่งขนาดใหญ่ 3 องค์ และพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่อีก 1 องค์ จากนั้นนำท่านชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่ เจดีย์ชเวซานดอว์ (SHWESANDAW PAGODA) ที่ตั้งอยู่กลางทะเลเจดีย์ ท่านสามารถมองเห็น ทะเลเจดีย์ได้อย่างชัดเจน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงหุ่นกระบอก (Puppet Show) หลังจากนั้นนำท่านพักที่ โรงแรม Famous Hotel Bagan


วันที่สาม พุกาม – เฮโฮ – ทะเลสาบอินเล
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่สนามบิน
07.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเฮโฮโดยสายการบิน Air KBZ เที่ยวบินที่ K7-242
08.35 น. เดินทางถึงเดินทางถึง สนามบิน HEHO เดินทางต่อสู่ ทะเลสาบอินเล สู่เมืองยองชเว โดยรถปรับอากาศ ระหว่างทาง นำท่านชม Shwe Yan Phe (วัดหน้าต่างรูปไข่) ซึ่งแปลว่าสมปรารถนามีอายุ 115 ปี สร้างโดยเจ้าฟ้าไทยใหญ่
11.00 น. เดินทางถึง เมืองยอง ชเว (Nyuang Shwe) นำคณะลงเรือ ชมความงามของ ทะเลสาบอินเล ชมวิถีชีวิตของชาวอินทา (ลูกแห่งทะเลสาบอินเล) ที่อาศัยอยู่รอบๆ ทะเลสาบ นำท่านไปชม สวนลอยน้ำ (Floating Garden) ที่ปลูกผักมากมาย เช่น พริก, ผักกาด, มะเขือเทศ ในจำนวนมากพอที่จะเลี้ยงคนพม่าทั้งประเทศได้ ชมหมู่บ้านผลิตเครื่องเงิน ผ่านหมู่บ้านชาวประมง ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวอินทาอย่างใกล้ชิด และเห็นวิธีการหาปลาแบบชาวอินทาโดยใช้เท้าพายเรือขาเดียว
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พร้อมสัมผัสกับวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบ และนำท่านไปยัง วัดพองดอว์อู (Phaungdaw Oo Pagoda) เพื่อชมและนมัสการ พระบัวเข็ม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่แกะจากไม้จันทน์ อายุนับพันปี เดิมมีขนาดเพียง 5 ซ.ม.แต่ด้วยศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนได้มาปิดทองจนมีขนาดใหญ่กว่าเดิมถึง 6 เท่า จากนั้นนำท่านล่องเรือต่อไปยังชม หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่นำเส้นใยบัวมาทอเป็นเสื้อผ้า, ผ้าพันคอ ฯลฯ เป็นลวดลายต่าง ๆ ที่สวยงามยิ่ง น่าซื้อเป็นของที่ระลึก หลังจากนั้นเดินทางไปชม แมวลอดห่วง ซึ่งได้รับการฝึกมาอย่างดีจากพระวัดนี้เพื่อโชว์ให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ที่ วัด Nga-Phe-Kyanng Monastary ซึ่งเป็นสำนักสงฆ์ที่รวบรวมพระพุทธรูปสำคัญ ๆ ไว้เป็นจำนวนมากเป็นวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถาน ประกอบด้วยเสาไม้สักถึง 654 ต้น สร้างในปี ค.ศ. 1205 สมัยพระเจ้ามินดง ได้เวลาสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Myanmar Treasure Hotel อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สี่ เฮโฮ – มัณฑะเลย์ – อมรปุระ – สะพานไม้อูเบ็ง – มิงกุน
เช้าตรู่ รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเฮโฮ เพื่อเดินทางกลับเมืองมัณฑะเลย์
09.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบิน Air KBZ เที่ยวบินที่ K7 266
10.05 น. เดินทางถึงสนามบินมัณฑะเลย์ จากนั้นจากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองอมรปุระ ชม สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกทอดข้ามทะเลสาบทองตามัน (Toungthamon) อันแสนงดงามและสงบร่มรื่น อิสระถ่ายรูปบรรยากาศโดยรอบเก็บไว้เป็นที่ระลึกพร้อมสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านบริเวณทะเลสาบอย่างเต็มอิ่ม
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่ เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือไปตามแม่น้ำอิระวดีสู่มิงกุน นำท่านชม เจดีย์มิงกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง ด้วยภายหลังทรงเคลื่อนทัพไปตียะไข่ แล้วสามารถนำพระมหามัยมุนีมาประดิษฐานที่มัณฑะเลย์เป็นผลสำเร็จ จึงทรงฮึกเหิมที่จะกระทำการใหญ่ขึ้นและยากขึ้น ด้วยการทำสงครามแผ่ขยายไปรอบด้านพร้อมกับเกณฑ์แรงงานข้าทาสจำนวนมากก่อสร้างเจดีย์มิงกุนหรือเจดีย์จักรพรรดิเพื่อประดิษฐานพระทันตธาตุที่ได้จากพระเจ้ากรุงจีนโดยทรงมุ่งหวังให้ยิ่งใหญ่เทียบเท่ามหาเจดีย์ในสมัยพุกามและใหญ่โตโอฬารยิ่งกว่าพระปฐมเจดีย์ในสยาม ซึ่งในเวลานั้นถือเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในสุวรรณภูมิส่งผลให้ข้าทาสชาวยะไข่หรืออาระกันจำนวน 50,000 คนหลบหนีการขดขี่แรงงานไปอยู่ในเขตเบงกอล เป็นดินแดนในอาณัติของอังกฤษแล้วทำการซ่องสุมกำลังเป็นกองโจรลอบโจมตีกองทัพพม่าอยู่เนืองๆโดยพม่ากล่าวหาว่าอังกฤษหนุนหลังกลายเป็นฉนวนให้เกิดสงครามอังกฤษ-พม่าอันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พม่าเสียเมืองในที่สุดอย่างไรก็ตาม งานก่อสร้างเจดีย์มิงกุนดำเนินไปได้เพียง7 ปี พระเจ้าปดุงเสด็จสวรรคตภายหลังทรงพ่ายแพ้ไทยในสงครามเก้าทัพ มหาเจดีย์อันยิ่งใหญ่ในพระราชหฤทัยของพระองค์จึง ปรากฏเพียงแค่ฐานทว่าใหญ่โตมหึมาดั่งภูเขาอิฐที่มีความมั่นคงถึง 50 เมตร ซึ่งหากสร้างเสร็จตามแผนจะเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร จากนั้นนำท่านชม ระฆังมิงกุน ซึ่งพระเจ้าปดุงโปรดฯให้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่มหาเจดีย์มิงกุนและต้องมีขนาดใหญ่คู่ควรกัน เล่าขานกันว่า พระเจ้าปดุงทรงไม่ต้องการให้มีใครสร้างระฆังเลียนแบบจึงรับสั่งให้ประหารชีวิตนายช่างทันทีที่สร้างเสร็จ จากนั้นนำท่านชม เจดีย์เมี๊ยะเต็งตาน (Mya Thein Tan Pagoda) ประดิษฐานอยู่เหนือระฆังมิงกุนไม่ไกล ได้ชื่อว่าเป็นเจดีย์ที่สวยสง่ามากแห่งหนึ่งสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2359 โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ พระราชนัดดาในพระเจ้าปดุง เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่พระองค์มีต่อพระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแก่พิราลัยก่อนเวลาอันควร จึงได้รับสมญานามว่า “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี” เจดีย์องค์นี้เป็นพุทธศิลป์ที่สร้างขึ้นด้วยภูมิจักรวาลคือมีองค์เจดีย์สถิตอยู่ตรงกลาง ณ ยอดเขาพระสุเมรุอันเชื่อกันว่าเป็นศูนย์กลางและโลกและจักรวาล ล้อมรอบด้วยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับมัณฑะเลย์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านพักที่ โรงแรม Shwe Phyu Hotel เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ห้า มัณฑะเลย์ – พระมหามัยมุนี – กรุงเทพฯ
04.00 นำท่านไปนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่าถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 689 มีขนาดความสูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหน้า 2 นิ้ว ทรงเครื่อง ประดับทองปางมารวิชัย จากนั้นนำท่านเข้าร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามุนี
06.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์
09.05 น. เดินทางถึงสนามบินมัณฑะเลย์ อิสสระตามอัธยาศัย รอเปลี่ยนเครื่องกลับสู่กรุงเทพฯ
12.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน ออกเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์ เที่ยวบินที่ FD245
15.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจรายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้น ๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ และขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ปัจจุบันสอบถามรายละเอียด..คลิกภาพแกลลอรี่
รู้จักพม่าตอนใต้
พม่าตอนใต้ (Southern Myanmar) แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ยังสงบ สะอาด บริสุทธิ์ และสะดุดตา อยู่ใกล้ชิดติดชายแดนไทยด้านทิศตะวันตก ประกอบไปด้วย รัฐมอญ (Mon State) รัฐกะเหรี่ยง (Karen State) และเขตตะนาวศรี (Tanintraryi Division) เมืองเหล่านี้รุ่มรวยไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม จากดินแดนหุบเขาแห่งรัฐกะเหรี่ยงลัดเลาะผ่านแม่น้ำสาละวินถึงรัฐมอญ และทอดยาวสู่ขุนเขาตะนาวศรีไปจนถึงหมู่เกาะมะริด 800 เกาะ ด้วยพื้นที่ประมาณ 86,000 ตารางกิโลเมตร ติดชายฝั่งทะเลอันดามัน 320 กิโลเมตรและประชากรราว 5,000,000 คน พม่าตอนใต้จึงเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวและนักสำรวจมิอาจมองข้ามไปได้ อ่านต่อ >>>