ตรีทวายทัวร์

ทัวร์มะริด ตะนาวศรี 3 วัน 2 คืน (MYEIK032)

เปิดประตูสู่พม่าตอนใต้ – ด่านสิงขร – มะริด – ตะนาวศรี – เมืองเก่าแก่แห่งทะเลอันดามัน – นมัสการวัดเก่าสมัยกรุงศรีฯ – สัมผัสวิถีเมืองเก่าที่มีชีวิต – เยี่ยมชมคนไทยพลัดถิ่น ณ หมู่บ้านสิงขรสุวรรณคีรี

รถตู้ปรับอากาศ V.I.P สะอาด ปลอดภัย พนักงานอัธยาศัยดี
อาหาร อาหารไทยรสชาติคนไทย อาหารพื้นเมือง และอาหารทะเลสดๆ จากท้องทะเลอันดามัน
เมนูพิเศษ: 1. กุ้งมังกร 2. ปูนิ่มทอดกระเทียม 3. กั้งทอดกระเทียม
โรงแรม โรงแรม Hotel Grand Jade ซึ่งเป็นโรงแรมเปิดใหม่ สะอาด และได้มาตรฐาน มีสิ่งอำนวย ความสะดวกครบครัน อยู่ย่านใจกลางเมืองมะริดและใกล้ถนนเลียบชายหาด (Strand Road)
ไกด์ เป็นไกด์ท้องถิ่น พูดไทยได้ดี มีความรู้และชำนาญในพื้นที่เมืองมะริดและ เขตตะนาวศรีอย่างดี
ประกันภัย วงเงินประกัน 1,000,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ คลิก..

Teaser

มะริด เป็นเมืองท่าเก่าแก่แห่งตะนาวศรี ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของพม่าบนเกาะที่เกิดจากตะกอนของปากแม่น้ำตะนาวศรี เป็นเมืองอุตสาหกรรมประมงและอู่ต่อเรือขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งในพม่าและมีเกาะแก่งมากมายถึง 800 เกาะ มะริดมีชื่อเดิมเป็นภาษาอังกฤษว่า ‘เมอร์กุย’ (Mergui) ส่วนชาวพม่าเรียกเมืองนี้ว่า ‘เมี๊ยค’ (Myeik) หรือ ‘เบค’ (Beik) มีประชากรประมาณ 250,000 คน ประชากรของเมืองมะริดประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ร่วมกันมาเป็นเวลานาน ทั้ง พม่า มอญ กะเหรี่ยง จีน มลายู และคนไทยพลัดถิ่น ที่นี่จึงมีศาสนสถานของพุทธ ฮินดู และคริสต์มากมาย อีกทั้งตึกรามบ้านช่องแบบโคโลเนียลซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่ยุคอาณานิคมอังกฤษ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะ วัฒนธรรม ที่น่าค้นหาอีกเมืองในพม่าตอนใต้

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก ด่านสิงขร – มะริด – หมู่บ้านไทยสิงขรสุวรรณคีรี – ชมเมืองเก่าตะนาวศรี – เจดีย์เตนดอจี
08.00 น. พบคณะที่ ด่านสิงขร จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังผ่านการตรวจเอกสารผ่านแดนแล้ว นำท่านขึ้นรถตู้ท้องถิ่นกว้างขวาง นั่งสบาย นั่งรถไปตามถนนสายร่มรื่นมุ่งสู่เมืองมะริด เมืองท่าเก่าแก่แห่งตะนาวศรี ผ่านสวนหมาก สวนปาล์ม สวนยางพารา จากคาบสมุทรชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกสู่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก บนเส้นทางเดินทัพในสมัยโบราณและเส้นทางค้าขายระหว่างประเทศตะวันตกและตะวันออกที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์มาอย่างยาวนานนับพันปี นำท่านแวะชม ชุมชนชาวไทยพลัดถิ่น ณ หมู่บ้านสิงขร ที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของบ้านเดิมในแบบไทยไว้ ตามประวัติกล่าวว่าคนไทยพลัดถิ่นในเขตตะนาวศรี หรือที่ทางราชการเรียกว่า ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยสยาม ที่ถูกกวาดต้อนและอพยพมาอยู่ตั้งแต่หลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2310) หลังการยึดครองของอังกฤษ ชาวไทยเหล่านี้จึงกลายเป็นสัญชาติพม่า และบางส่วนก็อพยพเข้ามาในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อสู่เมืองตะนาวศรี
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย นำท่านชม เมืองตะนาวศรี เมืองค้าขายที่สำคัญในอดีตริมแม่น้ำตะนาวศรีและในสมัยกรุงศรีอยุธยายังเป็นหนึ่งในเมืองพระยามหานคร 8 เมืองที่ต้องเข้ามาถือน้ำพิพัฒน์สัตยา คือ เมืองพิษณุโลก ศรีสัชนาลัย สุโขทัยกำแพงเพชร นครศรีธรรมราช นครราชสีมา ตะนาวศรี และทวาย นำท่านชมร่องรอยกำแพงเมืองเก่าที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้สร้างไว้และชมเมืองตะนาวศรีผ่านบ้านเรือนโบราณลักษณะคล้ายกับเรือนไทยในภาคกลางแถบกาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เพราะพื้นที่นี้มีความเกี่ยวเนื่องกันในประวัติศาสตร์ของชาติพันธุ์ นำท่านสักการะ เสาหลักเมืองตะนาวศรี ซึ่งเชื่อกันว่าหญิงสาวที่ชื่อ พะอาวซา ได้เสียสละชีวิตเพื่อดูแลรักษาเสาหลักเมืองแห่งนี้ ก่อนเดินทางออกจากเมืองตะนาวศรี แวะชม สระน้ำกษัตริย์ราชมังขลา หรือที่คนตะนาวศรีเรียกว่า ‘เมงกะลาก่า’ อายุมากกว่า 700 ปี และสร้างทับ พระราชวังเก่า หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองมะริดต่อไป
เย็น เดินทางถึงเมืองมะริด เมืองท่าสำคัญบนทะเลอันดามันตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 13 จากนั้นนำท่านไปนมัสการ องค์พระเจดีย์เตนดอจี (Thein Daw Gyi) ซึ่งเป็นเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของมะริด สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2274 พระเจดีย์แห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางเมืองมะริด พระเจดีย์ตอนล่างประดับทองคำเปลวส่วนยอดเจดีย์หุ้มด้วยทองคำหนัก 32 กิโลกรัมยอดฉัตรประดับด้วยอัญมณีมีค่ากว่า 3,000 ชิ้น บริเวณใกล้กันนั้นมีพระอุโบสถอายุมากกว่า 200 ปี และบูรณะสมัยที่อังกฤษเข้ามาปกครอง มีศิลปะแบบตะวันตกเข้ามาผสมผสาน ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางป่าเลย์ไลย์ ชาวมะริดเชื่อว่าหากได้สัมผัสพระบาทท่านแล้ว ความเจ็บไข้จะหายไปและมีเสาบัวแปดเหลี่ยมศิลปะแบบไทยอยู่ด้วย บนวัดแห่งนี้ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองมะริดได้ครบ 360 องศาและมีห้องแสดงโบราณวัตถุต่างๆ มากมาย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ: กั้งทอดกระเทียม + ปูนิ่มทอดกระเทียม) จากนั้นนำท่านเช็คอินที่ โรงแรม Hotel Grand Jade หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สอง ตลาดเซกแหง่ – วัดตอเจ้า – ฟาร์มปูนิ่ม – วัดพระนอนอตูละชเวทัลเยือง – นั่งเรือชมเกาะ - เจดีย์จำลองชเวดากอง – วัดปอดอมู
07.00 น. “มิงกาลาบาเซ” สวัสดียามเช้าค่ะ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต์) ชั้นบนสุดของโรงแรม มองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองมะริดที่สวยงาม ประทับใจ
08.00 น. นำท่านไปยัง ตลาดเซกแหง่ ซึ่งเป็นตลาดเทศบาลเมืองมะริด ให้ท่านอิสระในการเดินช็อปปิ้งและ เลือกซื้อของฝากพร้อมสัมผัสวิถีชีวิตของชาวมะริดที่ยังคงความเป็นอดีตไว้อย่างมาก
09.00 น. นำท่านชมและสักการะ วัดตอเจ้า สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2209 ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และประดิษฐานพระพุทธรูปแบบผสมผสานศิลปะตะนาวศรี อยุธยา และนครศรีธรรมราช พร้อมชมความงดงามของพระทิพยภาวนานันทะอนุราษฏร์รังสี อายุ 118 ปี ประดิษฐานอยู่บนชุกชีไม้สัก มีซุ้มไม้สักบรรจงประณีต ศิลปะมัณฑเลย์ วัดนี้มีเจ้าอาวาสมาแล้วทั้งสิ้น 14 รูป เจ้าอาวาสรูปที่สองเป็นคนไทย
10.00 น. ออกเดินทางสัมผัสวิถีชีวิตชาวเมืองมะริดผ่านอุตสาหกรรมประมงอาทิ ฟาร์มเลี้ยงปูนิ่ม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่สำคัญอย่างหนึ่งของเมืองมะริดปัจจุบันพม่าเป็นผู้ผลิตอาหารทะเลอันดับที่ 18 ของโลกจากนั้นนำ ท่านไปชม อู่ต่อเรือ ของเมืองมะริด พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของปากแม่น้ำตะนาวศรีที่ สะพานจวยกู
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (เมนูพิเศษ: ปูนิ่มทอดกระเทียม)
บ่าย นำท่านชม บ่อกุ้งมังกร ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกุ้งมังกรและกั้งสดๆ จากท้องทะเลอันดามัน ก่อนถูกส่งไปขายที่เมืองไทยและย่างกุ้ง นำท่านไปดูกรรมวิธีการผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่ โรงงานเม็ดมะม่วงหิมพานต์ พร้อมซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้าน จากนั้นนำท่านไปสักการะ องค์พระนอนอตูละชเวทัลเยือง บนเกาะปาเทท (Pa Htet) ใกล้กับเกาะปาถ่อง (Pa Htaw) วัดพระนอนแห่งนี้มีความยาว 66 เมตร สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2498 ภายในองค์พระพุทธรูปมีห้องต่างๆ ที่ประกอบด้วยจิตกรรมฝาผนังแสดงเรื่องราวพุทธชาดกและพุทธประวัติ มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ตามฝาผนังนับพันนับหมื่นองค์ จากนั้นนำท่านล่องเรือรอบเกาะปาเทท ปาถ่อง ชมความงดงามของอ่าวมะริดและทะเลอันดามันอันสวยงาม
เย็น นำท่านสักการะ เจดีย์จำลองชเวดากองหรือเจดีย์มหาเตธิชายา (MahaTheidizaya Pagoda) โดยจำลองมาจากองค์มหาเจดีย์ชเวดากองที่ย่างกุ้ง ภายในวิหารโอ่โถงกว้างใหญ่ มีภาพวาดบอกเล่าเรื่องราวการก่อสร้างองค์พระเจดีย์ไว้รอบทิศ จากนั้น นำท่านเดินทางไปยัง เจดีย์ปอดอมู บูรณะขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ. 2492 อายุมากกว่า 700 ปี ชาวมะริดจะขอพรตรงจุดอธิษฐานหันหน้าเข้าหาเจดีย์ และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองมะริด
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (เมนูพิเศษ: กุ้งมังกร) หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางกลับโรงแรมและพักผ่อนตามอัธยาศัยพัก โรงแรม Hotel Grand Jade หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


วันที่สาม ตลาดสด – มะริด – ตะนาวศรี – ด่านสิงขร
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมพร้อมนำท่านชม ตลาดสดยามเช้า ของเมืองมะริด ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวมะริดอย่างใกล้ชิดท่ามกลางบรรยากาศอันแสนคึกคักของตลาด จากนั้นเดินทางออกจากเมืองมะริต
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย เดินทางถึงด่านสิงขร นำท่านผ่านพิธีการผ่านแดนออกจากพม่า เข้าสู่ประเทศไทย ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพและประทับใจรายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้น ๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ และขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ปัจจุบัน
Package 1
เพียงท่านละ 7,900 บาท เท่านั้น
พักโรงแรม Golden Sky (**) + อาหารมาตรฐานทัวร์ + เมนูพิเศษ (กั้ง + ปูนิ่มทอดกระเทียม)

Package 2
เพียงท่านละ 8,900 บาท เท่านั้น
พักโรงแรม Grand Jade Hotel (***) + อาหารมาตรฐานทัวร์ + เมนูพิเศษ (กุ้งมังกร + กั้ง + ปูนิ่มทอดกระเทียม)

Package 3
เพียงท่านละ 9,500 บาท เท่านั้น
พักโรงแรม Pearl Laguna Resort (****) + อาหารมาตรฐานทัวร์ + เมนูพิเศษ (กุ้งมังกร + กั้ง + ปูนิ่มทอดกระเทียม)

สอบถามรายละเอียด..คลิกภาพแกลลอรี่
รู้จักพม่าตอนใต้
พม่าตอนใต้ (Southern Myanmar) แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ยังสงบ สะอาด บริสุทธิ์ และสะดุดตา อยู่ใกล้ชิดติดชายแดนไทยด้านทิศตะวันตก ประกอบไปด้วย รัฐมอญ (Mon State) รัฐกะเหรี่ยง (Karen State) และเขตตะนาวศรี (Tanintraryi Division) เมืองเหล่านี้รุ่มรวยไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม จากดินแดนหุบเขาแห่งรัฐกะเหรี่ยงลัดเลาะผ่านแม่น้ำสาละวินถึงรัฐมอญ และทอดยาวสู่ขุนเขาตะนาวศรีไปจนถึงหมู่เกาะมะริด 800 เกาะ ด้วยพื้นที่ประมาณ 86,000 ตารางกิโลเมตร ติดชายฝั่งทะเลอันดามัน 320 กิโลเมตรและประชากรราว 5,000,000 คน พม่าตอนใต้จึงเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวและนักสำรวจมิอาจมองข้ามไปได้ อ่านต่อ >>>