ตรีทวายทัวร์

ทัวร์มะริด ดำน้ำ ดูปะการัง 3 วัน 2 คืน
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก: ด่านสิงขร – ตะนาวศรี – มะริด – ไหว้พระ ชมเมือง
08.00 น. พบคณะที่ ด่านสิงขร จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังผ่านการตรวจเอกสารผ่านแดนแล้ว นำท่านขึ้นรถตู้ V.I.Pกว้างขวาง นั่งสบาย นั่งรถไปตามถนนสายร่มรื่นมุ่งสู่เมืองมะริด เมืองท่าเก่าแก่แห่งตะนาวศรี ผ่านสวนหมาก สวนปาล์ม สวนยางพารา จากคาบสมุทรชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกสู่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก บนเส้นทางเดินทัพในสมัยโบราณและเส้นทางค้าขายระหว่างประเทศตะวันตกและตะวันออกที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์มาอย่างยาวนานนับพันปี นำท่านชม ชุมชนชาวไทยพลัดถิ่น ณ หมู่บ้านสิงขร สุวรรณคีรี ที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของบ้านเดิมในแบบไทยไว้ ตามประวัติกล่าวว่าคนไทยพลัดถิ่นในเขตตะนาวศรี หรือที่ทางราชการเรียกว่า ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยสยาม ที่ถูกกวาดต้อนและอพยพมาอยู่ตั้งแต่หลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2310) หลังการยึดครองของอังกฤษ ชาวไทยเหล่านี้จึงกลายเป็นสัญชาติพม่า และบางส่วนก็อพยพเข้ามาในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อสู่เมืองตะนาวศรี
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านชม เมืองตะนาวศรี เมืองค้าขายที่สำคัญในอดีตริม แม่น้ำตะนาวศรีและในสมัยกรุงศรีอยุธยายังเป็นหนึ่งในเมืองพระยามหานคร 8 เมืองที่ต้องเข้ามาถือน้ำ พิพัฒน์สัตยา คือ เมืองพิษณุโลก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย กำแพงเพชร นครศรีธรรมราช นครราชสีมา ตะนาวศรี และทวาย นำท่านชมร่องรอยกำแพงเมืองเก่าที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้สร้างไว้และชมเมืองตะนาวศรีผ่านบ้านเรือนโบราณลักษณะคล้ายกับเรือน ไทยในภาคกลางแถบกาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เพราะพื้นที่นี้มีความเกี่ยวเนื่องกันในประวัติศาสตร์ของชาติพันธุ์ นำท่านสักการะ เสาหลักเมืองตะนาวศรี ซึ่งเชื่อกันว่าหญิงสาวที่ชื่อ ‘ชินมะเอ่าตา’ ได้สละชีวิตเพื่อปกปักรักษาเสาหลักเมืองแห่งนี้ก่อนเดินทางออกจากเมืองตะนาวศรี แวะชม สระน้ำกษัตริย์ราชมังคลา หรือที่คนตะนาวศรีเรียกว่า ‘เมงกะลาก่า’ อายุมากกว่า 700 ปี และสร้างทับพระราชวังเก่า หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองมะริดต่อไป
เย็น เดินทางถึงเมืองมะริด เมืองท่าสำคัญบนทะเลอันดามันตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 13 จากนั้นนำท่านไปนมัสการ องค์พระเจดีย์เตนดอจี (Thein Daw Gyi) ซึ่งเป็นเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของมะริด สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2274 พระเจดีย์แห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางเมืองมะริด พระเจดีย์ตอนล่างประดับทองคำเปลวส่วนยอดเจดีย์หุ้มด้วยทองคำหนัก 32 กิโลกรัมยอดฉัตรประดับด้วยอัญมณีมีค่ากว่า 3,000 ชิ้น บริเวณใกล้กันนั้นมีพระอุโบสถอายุมากกว่า 200 ปี และบูรณะสมัยที่อังกฤษเข้ามาปกครอง มีศิลปะแบบตะวันตกเข้ามาผสมผสาน ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางป่าเลย์ไลย์ ชาวมะริดเชื่อว่าหากได้สัมผัสพระบาทท่านแล้ว ความเจ็บไข้จะหายไปและมีเสาบัวแปดเหลี่ยมศิลปะแบบไทยอยู่ด้วย บนวัดแห่งนี้ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองมะริดได้ครบ 360 องศาและมีห้องแสดงโบราณวัตถุต่างๆ มากมาย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ: ปูนิ่มทอดกระเทียม) จากนั้นนำท่านเช็คอินที่ โรงแรม Hotel Grand Jade หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง: ดำน้ำ ชมปะการัง – เกาะโดม – เกาะ Two Face
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. เราจะออกเดินทางสู่ ท่าเรือเซ็คแหง่ (Seik Nge Jetty) เพื่อขึ้นเรือ Speed Boat มุ่งหน้าสู่ เกาะโดม (Dome Island) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะมะริด 800 เกาะ (Mergui Archipelago) ที่สวยงาม มีชายหาดทอดยาว งดงามด้วยผืนทรายขาวนวลและน้ำตกไหลรินพร่างพราย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่เกาะมะริด และใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่งนอกจากความงามของธรรมชาติ ยังเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์วิถีชีวิตของชาวเกาะที่เรียบง่าย อัธยาศัยไมตรีที่ดีและความเป็นมิตรตรึงตราจิต ระหว่างทางเราจะผ่านป่าโกงกางที่เขียวชอุ่มอยู่กลางทะเลผืนงามและหมู่บ้านชาวประมงที่เรียงรายอยู่ตามชายฝั่ง สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติบนเกาะโดมที่ตรึงตราตรึงใจ น้ำตกเป็นสายยาวไหลรินลงมาจากผาหินลาดเอียงสู่ท้องทะเลสีคราม ผืนป่าสีเขียวอันอุดมสมบูรณ์ และน้ำทะเลสีเขียวมรกตสดใส เราจะสัมผัสถึงความจริงที่ว่า เราไม่ได้รับรู้ถึงธรรมชาติผ่านทางสายตาเท่านั้น แต่เรารับรู้มันผ่านความเข้าใจและหัวใจของเราต่างหาก
เที่ยง เรารับประทานอาหารเที่ยงในหมู่บ้าน ชาวประมง ซึ่งคนท้องถิ่นเรียกว่า ‘ชาวซาโลน’ สัมผัสถึงความเรียบง่ายของชาวซาโลนหรือที่เรียกขานกันว่า ‘ยิปซีทะเลแห่งอันดามัน’ ทำให้เราเรียนรู้ที่จะเก็บเกี่ยวความสุขจากสิ่งใกล้ตัว ไม่ต้องกังวลกับตัวเลขที่อยู่ในบัญชีธนาคาร แท้จริงแล้วชีวิตของคนเราไมได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรเลยหากเราเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างเรียบง่าย
บ่าย ออกเดินทางสู่ เกาะ Thel Lett Tin หรือ เกาะ Two Face Island เพื่อไปดำน้ำดูปะการัง ชมความงามใต้ท้องทะเลสีคราม (หากท่านใดไม่ประสงค์ดำน้ำก็สามารถเล่นน้ำ พักผ่อน อยู่บริเวณชายหาดที่ทอดยาวราว 50 เมตรและมีสองด้านหันหน้าเข้าหากัน โดดเด่นที่สุดในหมู่เกาะมะริด 800 เกาะ) เกาะนี้ทำให้หลายๆ คนนึกถึงเกาะพีพีในประเทศไทยเมื่อ 30 ปีที่แล้ว ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย และเมื่อแสงสุดท้ายแห่งวันมาถึง พระอาทิตย์ใกล้ลับฟ้า เราก็จะล่ำลาเกาะสวาทหาดสวรรค์ กลับสู่มะริดต่อไป
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย พัก โรงแรม Hotel Grand Jade หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สาม: ตลาดร้อยเซคแหง่ (ตลาดใหญ่) – มะริด – ตะนาวศรี – ด่านสิงขร
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมพร้อมนำท่านชม ตลาดเซกแหง่ ซึ่งเป็นตลาดเทศบาลเมืองมะริด ให้ท่านอิสระในการเดินช็อปปิ้งและเลือกซื้อของฝากพร้อมสัมผัสวิถีชีวิตของชาวมะริดที่ยังคงความเป็นอดีตไว้อย่างมากจากนั้นเดินทางออกจากเมืองมะริด
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย เดินทางถึงด่านสิงขร นำท่านผ่านพิธีการผ่านแดนออกจากพม่า เข้าสู่ประเทศไทย ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพและประทับใจ


รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้น ๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ และขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ปัจจุบันสอบถามรายละเอียด..คลิก


เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง

1. บัตรประชาชนเพียงบัตรเดียวเท่านั้น

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ พักห้องละ 2 ท่าน ผู้ใหญ่ (ราคาบาท/ท่าน) พักเดี่ยว (ราคา บาท/ท่าน)
Grand Jade Hotel 9,900.- 1,800.-


อัตราค่าบริการนี้รวม

• ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการที่มะริดและตะนาวศรี

• ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน

• ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่าเรือ Speed Boat ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว

• ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

• อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (Snorkeling gear) + ผ้าเช็ดตัว

• ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ทิปไกด์และคนขับรถ

หมายเหตุ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 20 คนขึ้นไป

• ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ำมัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง

• กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

• กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

• กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศที่ระบุไว้ เนื่องจากการครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

• เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

รู้จักพม่าตอนใต้
พม่าตอนใต้ (Southern Myanmar) แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ยังสงบ สะอาด บริสุทธิ์ และสะดุดตา อยู่ใกล้ชิดติดชายแดนไทยด้านทิศตะวันตก ประกอบไปด้วย รัฐมอญ (Mon State) รัฐกะเหรี่ยง (Karen State) และเขตตะนาวศรี (Tanintraryi Division) เมืองเหล่านี้รุ่มรวยไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม จากดินแดนหุบเขาแห่งรัฐกะเหรี่ยงลัดเลาะผ่านแม่น้ำสาละวินถึงรัฐมอญ และทอดยาวสู่ขุนเขาตะนาวศรีไปจนถึงหมู่เกาะมะริด 800 เกาะ ด้วยพื้นที่ประมาณ 86,000 ตารางกิโลเมตร ติดชายฝั่งทะเลอันดามัน 320 กิโลเมตรและประชากรราว 5,000,000 คน พม่าตอนใต้จึงเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวและนักสำรวจมิอาจมองข้ามไปได้ อ่านต่อ >>>