ตรีทวายทัวร์

แม่สอด มะละแหม่ง พระธาตุอินแขวน พะอัน 3 คืน 4 วัน

ท่องรัฐมอญ ตะลอนรัฐกะเหรี่ยง สักการะพระธาตุอินแขวน


จากด่านชายแดนแม่สอด เราขอนำท่านเดินทางผ่านถนนเอเชียสาย 1 (AH1) บนถนนเส้นใหม่ที่ตัดหลบภูเขาดาวนา (Dawna Range) หรือที่คนไทยเรียกว่า ‘ทิวเขาดอยมอนกุจู’ เข้าสู่รัฐกะเหรี่ยง ผ่านภูเขาหินปูนสูงสลับซับซ้อนและทุ่งนาอันเขียวขจีแห่งลุ่มแม่น้ำสาละวิน จากพะอัน เมืองหลวงแห่งรัฐกะเหรี่ยง สู่มะละแหม่ง เมืองหลวงแห่งรัฐมอญ สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งอารยธรรมชนชาติมอญอันยิ่งใหญ่ ตรึงตาตรึงใจกับสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนาที่งดงามและท่องไปในดินแดนสุวรรณภูมิ สู่ขุนเขาเปาเลาเพื่อนมัสการพระธาตุอินแขวน ‘อัศจรรย์แห่งสมดุล’ ที่หมิ่นเหม่อยู่บนหน้าผาสูงชัน เพลิดเพลินไปกับการเดินทางที่จะทำให้ทุกท่านสุขกายสบายใจ ก่อนการเปลี่ยนไปตามการพัฒนาของประเทศ...

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ คลิก..

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก ด่านแม่สอด – เมียวดี – มะละแหม่ง - วัดพระนอนวินเส่งตอยะ
08:00 น. คณะพร้อมกันที่ ด่านแม่สอด หลังจากตรวจเอกสารผ่านแดนแล้ว นำท่านออกเดินทางไปตามถนนเส้นใหม่ที่ตัดหลบภูเขาดาวนา (Dawna Range) หรือเรียกกันว่า ‘ทิวเขาดอยมอนกุจู’ ที่มีความยาวประมาณ 38 กิโลเมตรซึ่งเชื่อมต่อไปยังเมืองกอกะเร็ก (Kawkareik) ก่อนเข้าสู่เมืองพะอัน (Hpa-An)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองมะละแหม่งหรือที่คนท้องถิ่นเรียกว่า ‘เมาะลำไย
บ่าย เดินทางถึง เมืองมะละแหม่ง เมืองหลวงของรัฐมอญ ซึ่งใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศพม่าและ ตั้งอยู่ตรงปากแม่น้ำใหญ่สามสายได้แก่สาละวิน (Thanlwin) แม่น้ำไจ (Kyaik) และแม่น้ำอัตตรัน (Attran) จากนั้นนำท่านชมและสักการะ องค์พระพุทธไสยาสน์วินเส่งตอยะ (Win Sein Taw Ya) ซึ่งประดิษฐานพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก องค์พระนอนมีความยาว 180 เมตร ความสูงราวตึก 5 ชั้นหรือสูงประมาณ 110 ฟุต ภายในแบ่งเป็นชั้นๆ ถึง 8 ชั้นแต่ละชั้นมีห้องต่างๆ ที่ประกอบด้วยรูป ปูนปั้นแสดงถึงพุทธประวัติ และคำสอนต่างๆ ในพุทธศาสนาเช่นเรื่องนรกสวรรค์และผลแห่งกรรม จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองมะละแหม่ง
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ห้องอาหาร หลังอาหารให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (พักที่ โรงแรม Ngyo Moe Hotel หรือระดับเดียวกัน)
วันสอง มะละแหม่ง – ตลาดเซจี – เจดีย์ไจท์ตาลาน – พระมหามุนี – โบสถ์ St. Patrick’s พระธาตุอินแขวน
07.00 น. มิงกะลาบ่ายามเช้า...บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08:00 น. นำท่านไปช้อปปิ้งและสัมผัสวิถีชีวิตของชาวมะละแหม่ง ตลาดเซจี หรือตลาดใหญ่ของเมืองมะละแหม่ง ซึ่งมีการปรับปรุงตัวอาคารขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ. 2009 หลังจากเกิดไฟไหม้ตลาดครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 2008 ตลาดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางค้าขายขนาดใหญ่ของเมืองมะละแหม่ง มีทั้งของสดและของแห้งจำหน่ายมากมายให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
09:30 น. จากนั้นนำท่านไปนมัสการ เจดีย์ไจ๊ตาลาน (Kyaikthanlan) ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเขาที่มองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองมะละแหม่งได้ 360 องศาที่สวยงาม เจดีย์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.1418 เป็นสถานที่บรรจุพระเกศาธาตุและพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า ตามตำนานเล่าว่าเดิมเจดีย์นี้ชื่อ ‘เจดีย์ไจ๊ชานลาน’ แปลว่า ‘เจดีย์สยามพ่าย’ เนื่องมาจากในครั้งที่สยามไปตีพม่าแล้วเกิดท้าทายให้สร้างเจดีย์แข่งกัน พม่าใช้โครงไม้ไผ่หุ้มผ้าขาวหลอกทหารไทยจนทหารไทยพ่ายแพ้ต้องถอยทัพกลับเมืองไทย เจดีย์ที่กองทัพไทยสร้างค้างเอาไว้แค่ครึ่งองค์นั้นต่อมาพม่าได้กลับมาบูรณะจนเสร็จสมบูรณ์เหมือนในปัจจุบัน จากนั้นนำท่านนมัสการ จากนั้นนำท่านนมัสการ พระมหามุนี ที่วัด ยาดานา บอน มิ้นท์ หรือที่ชาวมะละแหม่งเรียกว่า ‘วัดเส่งด่ง’ (Sein Don) เพราะเคยเป็นที่ประทับของพระนาง Sein Don Mibaya-gyi หนึ่งในพระมเหสีของพระเจ้ามินดง กษัตริย์พม่าแห่งมัณฑะเลย์ พระนางมีพระราชหฤทัยระลึกถึงพระพุทธรูปมหามุนีที่เมืองมัณฑะเลย์จึงรับสั่งให้สร้างองค์จำลองขึ้นในปี ค.ศ. 1904 ที่วัดแห่งนี้ยังเป็นที่รู้จักกันดีในงานแกะสลักไม้อย่างสวยงามเหมือนพระตำหนักที่เมืองมัณฑะเลย์โดยเฉพาะอาสนบัลลังก์ที่แกะสลักไม้และเครื่องประดับอย่างสวยงาม จากนั้นนำท่านชม โบสถ์ St. Patrick’s ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองมะละแหม่งและเป็นโรงเรียนที่เจ้าน้อยศุขเกษมเคยมาเล่าเรียนศึกษาก่อนจะพบรักกับสาวแม่ค้าชาวพม่านามมะเมี๊ยะจนเกิดเป็นตำนานรักและจรัล มโนเพชร ก็นำมาแต่งเป็นบทเพลงขับร้องจนโด่งดังไปทั่ว หลังจากนั้นนำคณะฯ ชมเมืองมะละแหม่ง ผ่านอาคารเก่าแก่สไตล์โคโลเนียล ตลาด และโบสถ์ เป็นต้น
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ในเมืองมะละแหม่ง
13:00 น. นำท่านออกเดินทางสู่เมืองไจท์โถ่เพื่อไปนมัสการพระธาตุอินแขวน รถวิ่งไปตามถนนสาย 8 หรือ AH112 ผ่าน สะพานข้ามแม่น้ำสาละวิน หรือที่เรียกขานกันเป็นภาษาพม่าว่า ‘ตานลวยตะดา’ นับเป็นสะพานข้ามแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับสองรองจากสะพานข้ามแม่น้ำอิรวดีที่เมืองปะโกกู เขตมักกวย สะพานนี้ได้เชื่อมแผ่นดินเมืองเมาะตะมะกับมะละแหม่งให้กลายเป็นผืนเดียวกัน และมี ทางรถไฟวิ่งขนานไปกับสะพาน ทำให้ชาวพม่าสามารถเดินทางจากภาคใต้ไปย่างกุ้งสะดวกมาก ยิ่งขึ้น
15:30 น. เดินทางถึงเมืองไจท์โถ่หรือสะเทิม ก่อนเดินทางสู่ คิมปูนแคมป์ (เชิงเขาไจท์ทีโย) เปลี่ยนขึ้นรถ ท้องถิ่นนำท่านขึ้นสู่พระธาตุอินแขวนบนยอดเขาเปาเลา ชมทัศนียภาพป่าเขา น้ำตก และลำธาร อันสวยงามสองข้างทาง สัมผัสถึงความเย็นซึ่งจะค่อยๆ เย็นขึ้นเรื่อยๆ เดินทางจนเกือบถึง พระธาตุ อินแขวน ชมทะเลหมอกแห่งขุนเขา ตื่นตาตื่นใจกับพระธาตุอินแขวนซึ่งอยู่ใกล้ที่พัก ใช้เวลา เดินทางสบายๆ สายลมเย็นนำพาความสดชื่นให้รู้สึกสบายๆ นำท่านนมัสการ พระธาตุอินแขวน ซึ่งเป็นเจดีย์ขนาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่ปิดทองหมิ่นเหม่อยู่บนหน้าผา นับเป็น สิ่งมหัศจรรย์และเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่าและเป็นแรงบันดาล ใจของกวีซีไรท์ คุณมาลา คำจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรมเรื่อง ‘นิราศเจ้าจันทร์ผมหอม’ นำท่านเช็คอินที่ โรงแรม Kyaikhto Hotel หรือเทียบเท่า
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ห้องอาหาร หลังจากนั้น เชิญท่านไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย ท่านสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะนมัสการกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณ ระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจท์ทีโย ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลมหรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ และเบาะ รองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษ ปิดเวลา 20:00 น.
วันสาม พระธาตุอินแขวน – วัดไจท์ปอลอ – พะอัน
05.00 น. เชิญท่านนมัสการพระธาตุอินแขวน ใส่บาตรพระสงฆ์ นมัสการพระธาตุอินแขวนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายรูป และชมทัศนียภาพรอบๆ พระธาตุ
06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางลงจากเขาไจท์ทีโย ออกเดินทางสู่วัดไจท์ปอลอ
08:30 น. เดินทางถึง วัดไจท์ปอลอ (Kyaikpawlaw) หรือ ‘พระไฝเลื่อน’ มีประวัติพระพุทธรูปลอยน้ำมา จากลังกา พระพุทธรุปองค์ดังกล่าวมีอายุมากกว่า 2,000 ปี ปิดทององค์พระทั้งองค์ แต่มีจุดหนึ่ง ตรงหางคิ้วเหมือนไฝเกิดขึ้น จะปิดทองกี่ครั้งก็ยังเกิดเป็นจุดดำๆ อยู่ตลอดเวลา ทางวัดจึงไม่ได้ ปิดทองตรงที่ตำแหน่งดังกล่าวอีกเลย จึงเรียกพระองค์นี้กันว่า ‘พระไฝเลื่อน’ สมควรแก่เวลา นำ ท่านเดินทางออกจากเมืองไจท์โถ่ เพื่อเดินทางต่อไปยังเมือง พะอัน (Hpa-An)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย เดินทางถึงเมือง พะอัน (Hpa-An) เมืองหลวงของรัฐกะเหรี่ยง ล้อมรอบไปด้วยเขาหินปูน สูง สลับซับซ้อน มีความงดงามที่หลากหลายทั้งธรรมชาติและอารยธรรมที่เก่าแก่ นำท่านชม ถ้ำกอลกาตอง (Kaw Ka Thawng Cave) ซึ่งเป็นที่นิยมของคนพื้นเมือง ระหว่างทางท่านจะ ได้เห็นสระน้ำอุ่นที่คนทั่วไปสามารถลงไปเล่นน้ำได้ เดินทางขึ้นสู่เขา ชมถ้ำซึ่งประดิษฐาน พระพุทธรูปด้านในและวิวที่สวยงามของเมืองจากด้านบนนี้ ด้านล่างคือหมู่บ้านลัคคานา (Lakkana Village) หลังจากนั้นเดินทางสู่ ถ้ำหมื่นพระหรือถ้ำกอลอน (Kaw Gone Cave) ซึ่ง อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 116 ฟุตและอยู่ด้านเหนือของแม่น้ำสาละวิน ระหว่างทางท่านจะเห็น พระพุทธรูปด้านข้างของหน้าผาซึ่งเป็นพระพุทธรูปในสมัยพุกาม ประมาณ คริสตวรรษที่ 13 จำนวนมาก ให้ท่านได้นมัสการพระต่างๆ และชมความอลังการของพระพุทธรูปที่ติดอยู่ตามผนังถ้ำ จำนวนมาก นับหมื่นองค์ และแท่งหินแกะสลักโบราณ สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ เทือกเขา เซกาบิน (Mt. Zwegabin) ที่เป็นภูเขาหินปูนที่สวยงาม อยู่ทางตอนใต้ของเมืองพะอัน ประมาณ 7 ไมล์
เย็น บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ห้องอาหาร หลังอาหารให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยท่ามกลางภูเขาที่เขียวครึ้ม (พักที่ โรงแรม Thiri Hpa An Hotel) โรงแรมใหม่ของเมืองพะอัน
วันสี่ พะอัน – เจดีย์จ็อกกะแล็ต – เมียวดี – แม่สอด
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมเพื่อเดินทางกลับสู่แม่สอด ก่อนอำลาเมืองพะอัน นำท่านชม เจดีย์จ๊อกกะแล็ต (Kyauk Kalat) ที่มีชื่อเสียงที่สุดของพะอัน ตั้งอยู่บนเขาแหลมเหมือน เขาตะปูของไทย โดดเด่นอยู่บนเกาะกลางน้ำ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาพระธรรม จากนั้นนำ ท่านเดินทางกลับสู่เมียวดี – แม่สอด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอหาร จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการผ่านแดนออกจากพม่า เข้าสู่ประเทศไทย ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพและประทับใจรายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้น ๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ และขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ปัจจุบันสอบถามรายละเอียด..คลิก

รู้จักพม่าตอนใต้
พม่าตอนใต้ (Southern Myanmar) แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ยังสงบ สะอาด บริสุทธิ์ และสะดุดตา อยู่ใกล้ชิดติดชายแดนไทยด้านทิศตะวันตก ประกอบไปด้วย รัฐมอญ (Mon State) รัฐกะเหรี่ยง (Karen State) และเขตตะนาวศรี (Tanintraryi Division) เมืองเหล่านี้รุ่มรวยไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม จากดินแดนหุบเขาแห่งรัฐกะเหรี่ยงลัดเลาะผ่านแม่น้ำสาละวินถึงรัฐมอญ และทอดยาวสู่ขุนเขาตะนาวศรีไปจนถึงหมู่เกาะมะริด 800 เกาะ ด้วยพื้นที่ประมาณ 86,000 ตารางกิโลเมตร ติดชายฝั่งทะเลอันดามัน 320 กิโลเมตรและประชากรราว 5,000,000 คน พม่าตอนใต้จึงเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวและนักสำรวจมิอาจมองข้ามไปได้ อ่านต่อ >>>