ตรีทวายทัวร์

ทวาย เย ตันบูซายัด มะละแหม่ง

เที่ยวเขตตะนาวศรี สุขีใจในรัฐมอญ


Go Southern Myanmar ขอนำท่านออกเดินทางสู่เมืองหลวงของเขตตะนาวศรี ณ ทวายหรือทะแว ดินแดนประวัติศาสตร์ย้อนไปถึงสมัยทวารดี สัมผัสวิถีชีวิตชาวทวายที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาที่ไหลบ่าเข้ามาอย่างมากมาย จากทวายเราจะออกเดินทางสู่รัฐมอญอันแสนยิ่งใหญ่ สุขีใจไปยังดินแดนแห่งมนต์ขลัง ท่องไปในเมืองเย สักการะวัดโกหยิ่นเลพญา มุ่งหน้าสู่เมืองตันบูซายัด สัมผัสเรื่องราวเส้นทางรถไฟสายมรณะและความมหัศจรรย์แห่งพระธาตุกลางมหาสมุทรนาม ‘ไจท์คามิเหย่แลพญา” ก่อนพาท่านไปพบกับดินแดนแห่งรักอมตะที่เมืองมะละแหม่ง และตื่นตาตื่นใจกับองค์พระนอนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า ณ วัดป่าวินเส่งตอยะ แห่งเมืองมูเดิง… "เที่ยวเขตตะนาวศรี สุขีใจในรัฐมอญ"…

โปรแกรมการเดินทาง
ทวาย เย ตันบูซายัด มะละแหม่ง 4 วัน 3 คืน
วันแรก ด่านพุน้ำร้อน – ทวาย – ไหว้พระชมเมือง
08.00 น. คณะพร้อมกันที่ ด่านบ้านพุน้ำร้อน อ.เมือง จ. กาญจนบุรี หลังจากตรวจเอกสารผ่านแดนแล้ว นำท่านขึ้นรถตู้ท้องถิ่นกว้างขวาง นั่งสบาย เดินทางสู่เมืองทวาย เมืองหลวงของเขตตะนาวศรี (Tanintharyi Division) ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญอีกแห่งในอนาคต นั่งรถเลาะเลียบไปตามแม่น้ำตะนาวศรี หรือ “ตะหนิ่นตะยี” ในภาษาพม่า ซึ่งมีสายแร่ทองคำ และจะเห็นชาวบ้านร่อนทองกันอยู่ในน้ำ ผ่านหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยง เขาช้างร้อง สะพานร้อยปีซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1915 สมัยที่พม่ายังอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ ก่อนนำท่านเข้าสู่ หมู่บ้านภูเขาสามลูก หรือ หมู่บ้านต่องโตงโลง เพื่อพักรับประทานอาหารกลางวัน หมู่บ้านแห่งนี้ในอดีตเคยเป็นเหมืองแร่เก่า
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร หลังจากนั้น นำท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองทวาย
บ่าย เดินทางถึงเมืองทวายหรือที่ชาวท้องถิ่นออกเสียงว่า ‘ทะแว’ หรือ ‘ดะแว’ ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของพม่า ก่อนเข้าสู่เมืองทวายนำท่านแวะชม อนุสาวรีย์นายพลอูอ่องซาน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงนายพล อ่องซาน ซึ่งเป็นวีระบุรุษและผู้นำในการเรียกร้องเอกราชของพม่า จากนั้นนำท่านเช็คอินที่ โรงแรม Golden Guest Hotel หรือเทียบเท่า ซึ่งเป็นโรงแรมใหม่และตั้งอยู่ใจกลางเมืองทวาย
15.00 น. นำท่านชมและนมัสการ วัดเจดีย์ชินโมทิพญา ซึ่งเป็นหนึ่งในวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ที่ทำจากปูนผสมกับชิ้นส่วนของไม้ศรีมหาโพธิ์ ต้นที่พระองค์ทรงประทับบำเพ็ญเพียรอยู่จนตรัสรู้ กล่าวกันว่ามี 4 องค์ มีผู้นำมาประดิษฐานบนแพลอยมาจากลังกา องค์หนึ่งลอยมาที่เมืองพะสิม (Pathein) องค์หนึ่งมาติดที่วัดไจท์ปอลอในเมืองไจท์โถ่ (Kyaikhto) องค์หนึ่งมาติดที่วัดไจท์คา มิ ณ เมืองตันบูซายัด (Thanbyuzayat) และอีกองค์หนึ่งลอยน้ำมาถึงเมืองทวายและแม่ชีสูงอายุ ผู้หนึ่งได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดแห่งนี้ และถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่อีกแห่งในเมืองทวาย จากนั้นนำท่านไปกราบไหว้ขอพร ‘เทพทันใจ’ หรือ ‘นัตโบโบจี’ ซึ่งชาวพม่าและชาวมอญเชื่อว่า อธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ ณ วัดพระนอนชเวธาลยัง ดอมู (Shwethalyaung Daw Mu) ซึ่งเป็นวัดที่ประดิษฐานพระนอน โลกะตระภู มีความยาว 74 เมตร สูง 21 เมตร และเป็นองค์พระนอนที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศพม่า
16.00 น. นำท่านเดินทางต่อไป เมืองโบราณทาการ่า (Thagara) หรือเมืองสาคร ที่แห่งนี้มีการขุดพบซากโบราณสถานที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ‘โนน’ หรือ ‘วัง’ ทางฝั่งทิศเหนือทำให้เห็นอาคารในรูปแบบศาสนสถานชุดหนึ่งนักวิชาการบางท่านจัดอยู่ในช่วงยุคผิ่วหรือพยู่ (Pyu) นอกจากนั้นยังมีการขุดพบโบราณวัตถุหลายชิ้นที่ต่อเนื่องกับสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เช่น ขวานหินขัดต่างๆลูกปัดแก้วหลายสี และพระพุทธรูปนั่งปางประทานอภัยขนาดเล็ก และมีแนวคันดินอยู่บริเวณโดยรอบ จากนั้นนำท่านสักการะ เจดีย์ชินซาโลน’ (Shin Za Lun) บนพื้นที่เมืองโบราณทาการ่า เจดีย์แห่งนี้บรรจุพระเกศาธาตุมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงมอญบนลานรอบเจดีย์มีรูปประติมากรรมหลายรูปที่เกี่ยวเนื่องกับตำนานการสร้างเมือง เช่น รูป ฤาษีโควินนันทะ รูปเทพนัตงาโกมะรวมทั้งชิ้นส่วนโบราณสถานที่เป็นศิลาแลงหลายชิ้น
18.30 น. นำท่านชมและสักการะ พระเจดีย์ชเวตองจา (Shwe Taung Sar Zedi) ซึ่งมีองค์พระเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองทวายภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปโลกะมารชินปางมารวิชัย อายุ141 ปีในช่วงปีพ.ศ. 2417 มีกลุ่มผู้เผยแผ่ศาสนาชาวทวายเดินทางไปเมืองมัณฑะเลย์เพื่อขอพระราชทานพระพุทธรูปจากพระเจ้ามินดงเพื่อนำมาประดิษฐานที่เมืองทวาย พระเจ้ามินดงจึงพระราชทานพระพุทธรูปทองเหลืองเก่าแก่องค์นี้ให้ วัดนี้ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2304 มีอายุมากกว่า250 ปี ณ วัดแห่งนี้มีพิพิธภัณฑ์แสดงวัตถุโบราณต่างๆ มากมาย อาทิ หินทะนาคาอายุร้อยปี ปืนใหญ่สมัยกรุงศรีอยุธยา พระพุทธรูปสำลิดศิลปะแบบไทยและดาบสมัยโบราณ เป็นต้น 
19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร จากนั้นนำท่านกลับเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง ทวาย – เย – ตันบูซายัด – มะละแหม่ง – วัดเณรน้อย – พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟสายมรณะ ไจท์คามิเหย่แลพญา (วัดเจดีย์กลางทะเล) – ไจท์ตะลาน
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ซึ่งมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองทวายที่สวยงาม
08.00 น. นำท่านเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมเพื่อเดินทางสู่รัฐมอญ รถวิ่งไปบนถนนสาย 8 หรือสายเอเชีย AH112 ผ่านทุ่งนา ภูเขา และแม่น้ำ สัมผัสกับธรรมชาติที่สดชื่นของเช้าวันใหม่บนพื้นที่เขตป่า สงวนตะนาวศรี (The Tanintharyi Nature Reserve) และผ่านแม่น้ำเย (Ye River) ซึ่งมีต้น กำเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรีและไหลลงสู่ทะเลอันดามันที่อ่าวเมาะตะมะ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านชมและนมัสการ วัดโกหยิ่นเลพญา (Koyinlay Paya) หรือวัดเณรน้อย ซึ่งเป็นวัดที่ ชาวมอญเคารพศรัทธามากอีกแห่งหนึ่งในรัฐมอญ สร้างโดยหลวงพ่อเณรน้อย พระอาจารย์ชื่อดัง แห่งเมืองเย วัดโกหยิ่นเลพญาแห่งนี้ประดิษฐานพระพุทธรูปสี่ทิศองค์ใหญ่และมีองค์พระพุทธ ไสยาสน์ (Shwethalyaung Buddha) ขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่ใกล้กัน บริเวณเดียวกันนี้ ยังมี องค์พระเจดีย์ทรงปราสาทที่มีความสวยงามโดดเด่นแตกต่างจากเจดีย์พม่าทั่วไปตั้งอยู่ด้วย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางต่อไปยังเมือง ตันบูซายัด (Thanbyuzayad) ซึ่งเป็นเมือง ที่มีเรื่องราวร่องรอยประวัติศาสตร์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟ สายมรณะ (Death Railway) ซึ่งถูกสร้างขึ้นจากแรงงานของกรรมกร และเชลยศึกที่ควบคุม โดยกองทัพญี่ปุ่นระหว่างปี 2485 - 2486 เพื่อเป็นเส้นทางลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมทั้งกำลัง พล จากไทยไปยังพม่า และถูกฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดทำลายลงในปี 2488 เชลยศึกกว่า 13,000 คน ที่ถูกเกณฑ์ไปสร้างทางรถไฟความยาว 424 กม. ตลอดระยะเวลา 14 เดือน ต้อง เสียชีวิตลงเพราะทารุณกรรม ขาดอาหารและโรคภัยไข้เจ็บ ผ่านป่าหนาทึบและภูเขาคาดว่ายังมี พลเรือนชาวเอเชียที่ถูกบังคับใช้แรงงานอีกราว 80,000- 100,000 คน เสียชีวิตลงในการก่อสร้าง เส้นทางรถไฟสายนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง วัดไจท์คามิ เหย่แลพญา (Kyaikkami Yele Pagoda) ซึ่งประดิษฐานพระเจดีย์กลางทะเลถือเป็นเจดีย์ในน้ำแห่งที่สองของพม่า ซึ่งแห่งแรกนั้นอยู่ที่เมืองสิเรียมและมีตำนานเกี่ยวพันกับวัดเจดีย์ชินโมทิพะยาที่เมืองทวาย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่เมืองมะละแหม่ง
เย็น เดินทางถึง เมืองมะละแหม่ง เมืองหลวงของรัฐมอญ ซึ่งใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศพม่าและตั้งอยู่ตรงปากแม่น้ำใหญ่สามสายได้แก่สาละวิน (Thanlwin) แม่น้ำไจ (Kyaik) และแม่น้ำอัตตรัน (Attran) ชมพระอาทิตย์อัสดงพร้อมนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของมะละแหม่ง ณ เจดีย์ไจ๊ท์ตาลาน (Kyaikthanlan) ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเขาที่มองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองมะละแหม่งได้ 360 องศาที่สวยงาม เจดีย์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.1418 เป็นสถานที่บรรจุพระเกศาธาตุและพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า ตามตำนานเล่าว่าเดิมเจดีย์นี้ชื่อ ‘เจดีย์ไจ๊ชานลาน’ แปลว่า ‘เจดีย์สยามพ่าย’ เนื่องมาจากในครั้งที่สยามไปตีพม่าแล้วเกิดท้าทายให้สร้างเจดีย์แข่งกัน พม่าใช้โครงไม้ไผ่หุ้มผ้าขาวหลอกทหารไทยจนทหารไทยพ่ายแพ้ต้องถอยทัพกลับเมืองไทย เจดีย์ที่กองทัพไทยสร้างค้างเอาไว้แค่ครึ่งองค์นั้นต่อมาพม่าได้กลับมาบูรณะจนเสร็จสมบูรณ์เหมือนในปัจจุบัน
19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหารนำคณะเข้ากลับสู่ที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย พักที่ โรงแรม Ngyo Moe Hotel หรือระดับเดียวกัน
วันที่สาม ตลาดเมืองมะละแหม่ง – โบสถ์ St. Patrick’s – พระนอนวินเส่งตอยะ – ทวาย
07.00 น. มิงกะลาบ่ายามเช้า...บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08:00 น. นำท่านไปช้อปปิ้งและสัมผัสวิถีชีวิตของชาวมะละแหม่ง ณ ตลาดเซจี หรือตลาดใหญ่ ซึ่งมีการปรับปรุงตัวอาคารขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ. 2009 หลังจากเกิดไฟไหม้ตลาดครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 2008 ตลาดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางค้าขายขนาดใหญ่ของเมืองมะละแหม่ง มีทั้งของสดและของแห้งจำหน่ายมากมาย ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านชม โบสถ์ St. Patrick’s ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองมะละแหม่งและเป็นโรงเรียนที่เจ้าน้อยศุขเกษมเคยมาเล่าเรียนศึกษาก่อนจะพบรักกับสาวแม่ค้าชาวพม่านามมะเมี๊ยะจนเกิดเป็นตำนานรักและจรัล มโนเพชร ก็นำมาแต่งเป็นบทเพลงขับร้องจนโด่งดังไปทั่ว จากนั้นนำคณะฯ ออกเดินทางสู่เมือง มูเดิง (Mudon) เพื่อชมและสักการะ องค์พระพุทธไสยาสน์วินเส่งตอยะ (Win Sein Taw Ya) ซึ่งประดิษฐานพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก องค์พระนอนมีความยาว 180 เมตร ความสูงราวตึก 5 ชั้นหรือสูงประมาณ 110 ฟุต ภายในแบ่งเป็นชั้นๆ ถึง 8 ชั้นแต่ละชั้นมีห้องต่างๆ ที่ประกอบด้วยรูปปูนปั้นแสดงถึงพุทธประวัติ และคำสอนต่างๆ ในพุทธศาสนาเช่นเรื่องนรกสวรรค์และผลแห่งกรรม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองทวาย ผ่านเมืองเย (รัฐมอญ) และเข้าสู่เขตตะนาวศรี (Tanintharyi Division) เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพสองข้างทางที่ยังคงความเป็นชนบทไว้อย่างมาก เดินทางถึง เมืองกะเลอ่อง (Kaleinaung) นำท่านขึ้นไปสักการะ เจดีย์กะเลอ่องซานดอฉิ่น ซึ่งเป็น 1 ใน 9 เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองทวายที่เรียกกันว่า ‘ชินโกชิน’ เจดีย์แห่งนี้ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าในอดีตสี่พระองค์ ร่ำลือกันว่าเวลามีงานทำบุญประจำปีทุกเดือนมีนาคมจะมีแสงฉัพพรรณรังสี (สีที่แผ่ออกจากพระวรกายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มี 6 สี) ปรากฏให้เห็นทุกปี และบนยอดเจดีย์นั้นบรรจุแก้วแหวนเงินทองและเพชรนิลจินดามีน้ำหนักรวมทั้งสิ้น 33 กิโลกรัมกับ 2 ขีด บนเจดีย์แห่งนี้ท่านสามารถชมทัศนียภาพของเมืองกะเลอ่องที่สวยงาม มองเห็นแม่น้ำทวายที่ไหลเลี้ยวเคี้ยวคดอยู่เบื้องล่างและผืนป่าตะนาวศรีอันอุดมสมบูรณ์ สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองทวาย
เย็น บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหาร ในเมืองทวาย
ค่ำ นำท่านเช็คอินเข้าที่พักในเมืองทวายและพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่ เจดีย์ชเวตองจา – ตลาดร้อยปี – ทวาย – ด่านพุน้ำร้อน
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมเพื่อนำท่านไปสักการะ เจดีย์ชเวตองจา (ShweTaungSarZedi) ซึ่งมีองค์พระเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองทวายภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปโลกะมารชินปางมารวิชัย อายุ 141 ปีในช่วงปีพ.ศ. 2417 มีกลุ่มผู้เผยแผ่ศาสนาชาวทวายเดินทางไปเมืองมัณฑะเลย์เพื่อขอพระราชทานพระพุทธรูปจากพระเจ้ามินดงเพื่อนำมาประดิษฐานที่เมืองทวาย พระเจ้ามินดงจึงพระราชทานพระพุทธรูปทองเหลืองเก่าแก่องค์นี้ให้ วัดนี้ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2304 มีอายุมากกว่า 250 ปี จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งซื้อของฝาก ณ ตลาดร้อยปี หรือ ตลาดเซจี ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ตั้งแต่ยุคสมัยอาณานิคมอังกฤษ ให้ทุกท่านอิสระในการเดินช็อปปิ้งพร้อมสัมผัสวิถีชีวิตของชาวทวายและบรรยากาศของตลาดที่ยังคงความเป็นอดีตไว้อย่างมาก ภาพวิถีชีวิตเหล่านี้คงจะหมดไปในอีกไม่นานเพราะการพัฒนาที่มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกสมัยใหม่ ก่อนเดินทางกลับด่านบ้านพุน้ำร้อน
10.00 น. เดินทางออกจากเมืองทวาย เพื่อกลับสู่ด่านบ้านพุน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย เดินทางถึงด่านบ้านพุน้ำร้อน นำท่านผ่านพิธีการผ่านแดนออกจากพม่า เข้าสู่ประเทศไทย ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพและประทับใจ


สอบถามรายละเอียด..คลิก

ทวาย เย ตันบูซายัด มะละแหม่ง 5 วัน 4 คืน
วันแรก ด่านพุน้ำร้อน – ทวาย – ไหว้พระชมเมือง
08.00 น. คณะพร้อมกันที่ ด่านบ้านพุน้ำร้อน อ.เมือง จ. กาญจนบุรี หลังจากตรวจเอกสารผ่านแดนแล้ว นำท่านขึ้นรถตู้ท้องถิ่นกว้างขวาง นั่งสบาย เดินทางสู่เมืองทวาย เมืองหลวงของเขตตะนาวศรี (Tanintharyi Division) ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญอีกแห่งในอนาคต นั่งรถเลาะเลียบไปตามแม่น้ำตะนาวศรี หรือ “ตะหนิ่นตะยี” ในภาษาพม่า ซึ่งมีสายแร่ทองคำ และจะเห็นชาวบ้านร่อนทองกันอยู่ในน้ำ ผ่านหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยง เขาช้างร้อง สะพานร้อยปีซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1915 สมัยที่พม่ายังอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ ก่อนนำท่านเข้าสู่ หมู่บ้านภูเขาสามลูก หรือ หมู่บ้านต่องโตงโลง เพื่อพักรับประทานอาหารกลางวัน หมู่บ้านแห่งนี้ในอดีตเคยเป็นเหมืองแร่เก่า
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร หลังจากนั้น นำท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองทวาย
บ่าย เดินทางถึงเมืองทวายหรือที่ชาวท้องถิ่นออกเสียงว่า ‘ทะแว’ หรือ ‘ดะแว’ ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของพม่า ก่อนเข้าสู่เมืองทวายนำท่านแวะชม อนุสาวรีย์นายพลอูอ่องซาน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงนายพล อ่องซาน ซึ่งเป็นวีระบุรุษและผู้นำในการเรียกร้องเอกราชของพม่า จากนั้นนำท่านเช็คอินที่ โรงแรม Golden Guest Hotel หรือเทียบเท่า ซึ่งเป็นโรงแรมใหม่และตั้งอยู่ใจกลางเมืองทวาย
15.00 น. นำท่านชมและนมัสการ วัดเจดีย์ชินโมทิพญา ซึ่งเป็นหนึ่งในวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ที่ทำจากปูนผสมกับชิ้นส่วนของไม้ศรีมหาโพธิ์ ต้นที่พระองค์ทรงประทับบำเพ็ญเพียรอยู่จนตรัสรู้ กล่าวกันว่ามี 4 องค์ มีผู้นำมาประดิษฐานบนแพลอยมาจากลังกา องค์หนึ่งลอยมาที่เมืองพะสิม (Pathein) องค์หนึ่งมาติดที่วัดไจท์ปอลอในเมืองไจท์โถ่ (Kyaikhto) องค์หนึ่งมาติดที่วัดไจท์คา มิ ณ เมืองตันบูซายัด (Thanbyuzayat) และอีกองค์หนึ่งลอยน้ำมาถึงเมืองทวายและแม่ชีสูงอายุ ผู้หนึ่งได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดแห่งนี้ และถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่อีกแห่งในเมืองทวาย จากนั้นนำท่านไปกราบไหว้ขอพร ‘เทพทันใจ’ หรือ ‘นัตโบโบจี’ ซึ่งชาวพม่าและชาวมอญเชื่อว่า อธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ ณ วัดพระนอนชเวธาลยัง ดอมู (Shwethalyaung Daw Mu) ซึ่งเป็นวัดที่ประดิษฐานพระนอน โลกะตระภู มีความยาว 74 เมตร สูง 21 เมตร และเป็นองค์พระนอนที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศพม่า
16.00 น. นำท่านเดินทางต่อไป เมืองโบราณทาการ่า (Thagara) หรือเมืองสาคร ที่แห่งนี้มีการขุดพบซากโบราณสถานที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ‘โนน’ หรือ ‘วัง’ ทางฝั่งทิศเหนือทำให้เห็นอาคารในรูปแบบศาสนสถานชุดหนึ่งนักวิชาการบางท่านจัดอยู่ในช่วงยุคผิ่วหรือพยู่ (Pyu) นอกจากนั้นยังมีการขุดพบโบราณวัตถุหลายชิ้นที่ต่อเนื่องกับสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เช่น ขวานหินขัดต่างๆลูกปัดแก้วหลายสี และพระพุทธรูปนั่งปางประทานอภัยขนาดเล็ก และมีแนวคันดินอยู่บริเวณโดยรอบ จากนั้นนำท่านสักการะ เจดีย์ชินซาโลน’ (Shin Za Lun) บนพื้นที่เมืองโบราณทาการ่า เจดีย์แห่งนี้บรรจุพระเกศาธาตุมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงมอญบนลานรอบเจดีย์มีรูปประติมากรรมหลายรูปที่เกี่ยวเนื่องกับตำนานการสร้างเมือง เช่น รูป ฤาษีโควินนันทะ รูปเทพนัตงาโกมะรวมทั้งชิ้นส่วนโบราณสถานที่เป็นศิลาแลงหลายชิ้น
18.30 น. นำท่านชมและสักการะ พระเจดีย์ชเวตองจา (Shwe Taung Sar Zedi) ซึ่งมีองค์พระเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองทวายภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปโลกะมารชินปางมารวิชัย อายุ141 ปีในช่วงปีพ.ศ. 2417 มีกลุ่มผู้เผยแผ่ศาสนาชาวทวายเดินทางไปเมืองมัณฑะเลย์เพื่อขอพระราชทานพระพุทธรูปจากพระเจ้ามินดงเพื่อนำมาประดิษฐานที่เมืองทวาย พระเจ้ามินดงจึงพระราชทานพระพุทธรูปทองเหลืองเก่าแก่องค์นี้ให้ วัดนี้ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2304 มีอายุมากกว่า250 ปี ณ วัดแห่งนี้มีพิพิธภัณฑ์แสดงวัตถุโบราณต่างๆ มากมาย อาทิ หินทะนาคาอายุร้อยปี ปืนใหญ่สมัยกรุงศรีอยุธยา พระพุทธรูปสำลิดศิลปะแบบไทยและดาบสมัยโบราณ เป็นต้น 
19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร จากนั้นนำท่านกลับเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง ทวาย – เย – ตันบูซายัด – มะละแหม่ง – วัดเณรน้อย – พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟสายมรณะ – สุสานทหารสัมพันธมิตร – ไจท์คามิเหย่แลพญา (วัดเจดีย์กลางทะเล)
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ซึ่งมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองทวายที่สวยงาม
08.00 น. นำท่านเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมเพื่อเดินทางสู่รัฐมอญ รถวิ่งไปบนถนนสาย 8 หรือสายเอเชีย AH112 ผ่านทุ่งนา ภูเขา และแม่น้ำ สัมผัสกับธรรมชาติที่สดชื่นของเช้าวันใหม่บนพื้นที่เขตป่า สงวนตะนาวศรี (The Tanintharyi Nature Reserve) และผ่านแม่น้ำเย (Ye River) ซึ่งมีต้น กำเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรีและไหลลงสู่ทะเลอันดามันที่อ่าวเมาะตะมะ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านชมและนมัสการ วัดโกหยิ่นเลพญา (Koyinlay Paya) หรือวัดเณรน้อย ซึ่งเป็นวัดที่ ชาวมอญเคารพศรัทธามากอีกแห่งหนึ่งในรัฐมอญ สร้างโดยหลวงพ่อเณรน้อย พระอาจารย์ชื่อดัง แห่งเมืองเย วัดโกหยิ่นเลพญาแห่งนี้ประดิษฐานพระพุทธรูปสี่ทิศองค์ใหญ่และมีองค์พระพุทธ ไสยาสน์ (Shwethalyaung Buddha) ขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่ใกล้กัน บริเวณเดียวกันนี้ ยังมี องค์พระเจดีย์ทรงปราสาทที่มีความสวยงามโดดเด่นแตกต่างจากเจดีย์พม่าทั่วไปตั้งอยู่ด้วย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางต่อไปยังเมือง ตันบูซายัด (Thanbyuzayad) ซึ่งเป็นเมือง ที่มีเรื่องราวร่องรอยประวัติศาสตร์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟ สายมรณะ (Death Railway) ซึ่งถูกสร้างขึ้นจากแรงงานของกรรมกร และเชลยศึกที่ควบคุม โดยกองทัพญี่ปุ่นระหว่างปี 2485 - 2486 เพื่อเป็นเส้นทางลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมทั้งกำลัง พล จากไทยไปยังพม่า และถูกฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดทำลายลงในปี 2488 เชลยศึกกว่า 13,000 คน ที่ถูกเกณฑ์ไปสร้างทางรถไฟความยาว 424 กม. ตลอดระยะเวลา 14 เดือน ต้อง เสียชีวิตลงเพราะทารุณกรรม ขาดอาหารและโรคภัยไข้เจ็บ ผ่านป่าหนาทึบและภูเขาคาดว่ายังมี พลเรือนชาวเอเชียที่ถูกบังคับใช้แรงงานอีกราว 80,000- 100,000 คน เสียชีวิตลงในการก่อสร้าง เส้นทางรถไฟสายนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง สุสานทหารสัมพันธมิตร ที่เสียชีวิตระหว่าง การก่อสร้างทางรถไฟสายมรณะทางฝั่งพม่าซึ่งมีทั้งหมด 3,771 ศพที่ฝังอยู่ในสุสานแห่งนี้ สมควร แก่เวลานำท่านเดินทางต่อไปยัง วัดไจท์คามิ เหย่แลพญา (Kyaikkami Yele Pagoda) ซึ่ง ประดิษฐานพระเจดีย์กลางทะเลถือเป็นเจดีย์ในน้ำแห่งที่สองของพม่า ซึ่งแห่งแรกนั้นอยู่ที่เมือง สิเรียมและมีตำนานเกี่ยวพันกับวัดเจดีย์ชินโมทิพะยาที่เมืองทวาย องค์พระประธานของเจดีย์นั้น ทำจากปูนผสมกับชิ้นส่วนของไม้ศรีมหาโพธิ์ ต้นที่พระองค์ทรงประทับบำเพ็ญเพียรอยู่จนตรัสรู้ กล่าวกันว่ามี 4 องค์ มีผู้นำมาประดิษฐานบนแพลอยมาจากลังกา องค์หนึ่งลอยมาที่ เมืองพะสิม (Pathein) องค์หนึ่งมาที่เมืองไจท์คามิ องค์หนึ่งมาที่ เมืองไจท์โท (Kyaikto) ส่วนอีกองค์หนึ่ง ลอยมาถึงเมืองทวาย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่เมืองมะละแหม่ง
18.00 น. นำท่านเช็คอินที่ โรงแรม Ngyo Moe Hotel หรือระดับเดียวกัน
19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหารนำคณะเข้ากลับสู่ที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม ตลาดเซจี – วัดพระนอนวินเส่งตอยะ – โบสถ์ St. Patrick’s – ไจท์มอยอ – สะพานข้ามแม่น้ำสาละวิน – ห้าง Ocean Super Center – ไจท์ตะลาน – มหามุนี
07.00 น. มิงกะลาบ่ายามเช้า...บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08:00 น. นำท่านไปช้อปปิ้งซื้อของที่ ตลาดเซจี หรือตลาดใหญ่ ของเมืองมะละแหม่ง ซึ่งมีการปรับปรุงตัวอาคารขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ. 2009 หลังจากเกิดไฟไหม้ตลาดครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 2008 ตลาดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางค้าขายขนาดใหญ่ของเมืองมะละแหม่งมีทั้งของสดและของแห้งจำหน่ายมากมายให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
09:30 น. นำท่านไปยังเมือง มูเดิง (Mudon) เพื่อชมและสักการะ องค์พระพุทธไสยาสน์วินเส่งตอยะ (Win Sein Taw Ya) ซึ่งประดิษฐานพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก องค์พระนอนมีความยาว 180 เมตร ความสูงราวตึก 5 ชั้นหรือสูงประมาณ 110 ฟุต ภายในแบ่งเป็นชั้นๆ ถึง 8 ชั้นแต่ละชั้นมีห้องต่างๆ ที่ประกอบด้วยรูปปูนปั้นแสดงถึงพุทธประวัติ และคำสอนต่างๆ ในพุทธศาสนาเช่นเรื่องนรกสวรรค์และผลแห่งกรรม จากนั้นนำท่านไปยัง โบสถ์ St. Patrick’s ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองมะละแหม่งและเป็นโรงเรียนที่เจ้าน้อยศุขเกษมเคยมาเล่าเรียนศึกษาก่อนจะพบรักกับสาวแม่ค้าชาวพม่านามมะเมี๊ยะจนเกิดเป็นตำนานรักและจรัล มโนเพชร ก็นำมาแต่งเป็นบทเพลงขับร้องจนโด่งดังไปทั่ว หลังจากนั้นนำคณะฯ ชมเมืองมะละแหม่ง ผ่านอาคารเก่าแก่สไตล์โคโลเนียล ตลาดและโบสถ์ เป็นต้น
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย นำท่านชมและสักการะ เจดีย์ไจท์มอยอ (Kyaikmaraw) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองมะละแหม่ง ประดิษฐานพระพุทธรูปห้อยขาที่โดดเด่นและแตกต่างจากพระพุทธรูปองค์อื่นๆ ในเมืองมะละแหม่ง สร้างโดยพระนางฉิ่นสอพู (Shin Saw Pu) ในปี พ.ศ. 1998(ค.ศ.1455) พระนางเป็นกษัตริย์หญิงแห่งอาณาจักรมอญเพียงพระองค์เดียวที่ปกครองชาวมอญเป็นเวลา 17 ปี นอกจากนั้นวัดไจท์มอยอยังเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับฝีมืองานกระเบื้องเคลือบที่สวยงามอีกด้วย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางต่อไปยังจุดชมวิวแม่น้ำสาละวินและ สะพานข้ามแม่น้ำสาละวิน หรือที่เรียกขานกันเป็นภาษาพม่าว่า ‘ตานลวยตะดา’ นับเป็นสะพานข้ามแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับสองรองจากสะพานข้ามแม่น้ำอิรวดีที่เมืองปะโกกู เขตมักกวย สะพานนี้ได้เชื่อมแผ่นดินเมืองเมาะตะมะกับมะละแหม่งให้กลายเป็นผืนเดียวกัน และมีทางรถไฟวิ่งขนานไปกับสะพาน ทำให้ชาวพม่าสามารถเดินทางจากภาคใต้ไปย่างกุ้งสะดวกมากยิ่งขึ้น จากนั้นนำท่านไปสัมผัสกับห้างดังท้องถิ่น Ocean Super Center สาขาเมืองมะละแหม่ง ซึ่งถือว่าเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนี้และเปิดให้บริการในปี ค.ศ. 2016
เย็น ชมพระอาทิตย์อัสดงพร้อมนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของมะละแหม่ง ณ เจดีย์ไจ๊ตาลาน (Kyaikthanlan) ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเขาที่มองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองมะละแหม่งได้ 360องศาที่สวยงาม เจดีย์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.1418 เป็นสถานที่บรรจุพระเกศาธาตุและพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า ตามตำนานเล่าว่าเดิมเจดีย์นี้ชื่อ ‘เจดีย์ไจ๊ชานลาน’ แปลว่า ‘เจดีย์สยามพ่าย’ เนื่องมาจากในครั้งที่สยามไปตีพม่าแล้วเกิดท้าทายให้สร้างเจดีย์แข่งกัน พม่าใช้โครงไม้ไผ่หุ้มผ้าขาวหลอกทหารไทยจนทหารไทยพ่ายแพ้ต้องถอยทัพกลับเมืองไทย เจดีย์ที่กองทัพไทยสร้างค้างเอาไว้แค่ครึ่งองค์นั้นต่อมาพม่าได้กลับมาบูรณะจนเสร็จสมบูรณ์เหมือนในปัจจุบันจากนั้นนำท่านนมัสการ พระมหามุนีที่ วัดมหาเมี๊ยะมุนีพญาจี ซึ่งเป็นวัดที่สวยงามอีกวัดหนึ่งในเมืองมะละแหม่ง
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเข้าพักที่และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่ มะละแหม่ง – ทวาย – เจดีย์กะเลอ่องซานดอฉิ่น
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08:00 น. เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมพร้อมนำท่านแวะร้านขายของฝาก ก่อนออกเดินทางกลับสู่เมืองทวายผ่านเมืองมูเดิง ตันบูซายัด และเย เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพสองข้างทางที่ยังคงความเป็นชนบทไว้อย่างมาก ระหว่างทางแวะเก็บภาพบรรยากาศพระพุทธรูป ‘พะยาจี’ ขนาดใหญ่ที่ยังสร้างไม่เสร็จที่เมืองมูเดิงก่อนนำท่านเดินทางออกจากรัฐมอญสู่เขตตะนาวศรีต่อไป
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย เดินทางถึงเมือง กะเลอ่อง (Kaleinaung) นำท่านขึ้นไปสักการะ เจดีย์กะเลอ่องซานดอฉิ่น ซึ่งเป็น 1 ใน 9 เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองทวายที่เรียกกันว่า ‘ชินโกชิน’ เจดีย์แห่งนี้ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าในอดีตสามพระองค์ ร่ำลือกันว่าเวลามีงานทำบุญประจำปีทุกเดือนมีนาคมจะมีแสงฉัพพรรณรังสี (สีที่แผ่ออกจากพระวรกายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มี 6 สี) ปรากฏให้เห็นทุกปี และบนยอดเจดีย์นั้นบรรจุแก้วแหวนเงินทองและเพชรนิลจินดามีน้ำหนักรวมทั้งสิ้น 33 กิโลกรัมกับ 2 ขีด บนเจดีย์แห่งนี้ท่านสามารถชมทัศนียภาพของเมืองกะเลอ่องที่สวยงาม มองเห็นแม่น้ำทวายที่ไหลเลี้ยวเคี้ยวคดอยู่เบื้องล่างและผืนป่าตะนาวศรีอันอุดมสมบูรณ์สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองทวาย
เย็น นำท่านเข้าพักที่ โรงแรม Maugmagan Beach Resort ริมชายหาดมอมะกัน พักผ่อนตามอัธยาศัยและชมพระอาทิตย์ลาลับฟ้าอันแสนประทับใจ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิ่มอร่อยและเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศ ริมชายหาดของทะเลอันดามัน ณ ฝั่งประเทศเมียนมา จากนั้นนำท่านกลับเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ห้า ตลาดปลาริมทะเล – ตลาดเช้าริมแม่น้ำทวาย – ทวาย – ด่านพุน้ำร้อน
05.00 น. ออกสำรวจ ตลาดปลาริมทะเล ณ หมู่บ้าน Thinbawseit (ตะโบซิก) ซึ่งเป็นตลาดปลาซื้อขายแบบโบราณ ชาวประมงจะนำปลาที่จับได้มาวางขายบนพื้นทรายและต่อรองราคากันอย่างสนุกสนาน
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมเพื่อนำท่านไปชมและสัมผัส ตลาดเช้ากันนาเส่ ซึ่งเป็นตลาดสดที่คึกคักไปด้วยผู้คนมากมาย มีสินค้า เช่น อาหารทะเลสด ผัก และผลไม้พื้นเมืองจำหน่ายมากมายท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวทวายอย่างใกล้ชิดและเก็บภาพบรรยากาศเมืองทวายยามเช้าก่อนเดินทางกลับด่านบ้านพุน้ำร้อน
10.00 น. เดินทางออกจากเมืองทวาย เพื่อกลับสู่ด่านบ้านพุน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย เดินทางถึงด่านบ้านพุน้ำร้อน นำท่านผ่านพิธีการผ่านแดนออกจากพม่า เข้าสู่ประเทศไทย ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพและประทับใจรายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้น ๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ และขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ปัจจุบันสอบถามรายละเอียด..คลิก

รู้จักพม่าตอนใต้
พม่าตอนใต้ (Southern Myanmar) แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ยังสงบ สะอาด บริสุทธิ์ และสะดุดตา อยู่ใกล้ชิดติดชายแดนไทยด้านทิศตะวันตก ประกอบไปด้วย รัฐมอญ (Mon State) รัฐกะเหรี่ยง (Karen State) และเขตตะนาวศรี (Tanintraryi Division) เมืองเหล่านี้รุ่มรวยไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม จากดินแดนหุบเขาแห่งรัฐกะเหรี่ยงลัดเลาะผ่านแม่น้ำสาละวินถึงรัฐมอญ และทอดยาวสู่ขุนเขาตะนาวศรีไปจนถึงหมู่เกาะมะริด 800 เกาะ ด้วยพื้นที่ประมาณ 86,000 ตารางกิโลเมตร ติดชายฝั่งทะเลอันดามัน 320 กิโลเมตรและประชากรราว 5,000,000 คน พม่าตอนใต้จึงเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวและนักสำรวจมิอาจมองข้ามไปได้ อ่านต่อ >>>