ตรีทวายทัวร์

ทวาย มะละแหม่ง พระธาตุอินแขวน พะอัน แม่สอด 5 วัน 4 คืน

วงกลมมหัศจรรย์ สู่ดินแดนพม่าตอนใต้


Go Southern Myanmar ขอนำท่านออกเดินทางสู่พม่าตอนใต้บนเส้นทางที่เรียกว่า “วงกลมมหัศจรรย์” ผ่านเขตตะนาวศรี รัฐมอญ และรัฐกะเหรี่ยง เริ่มต้นจากด่านพุน้ำร้อนถึงเมืองทวาย,อดีตเมืองหน้าด่านที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งต่อสยามและพม่าและเป็นเมืองหลวงของเขตตะนาวศรีจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหลวงมอญ, มะละแหม่ง, ซึ่งตั้งอยู่บนปากแม่น้ำที่บรรจบกันของแม่น้ำใหญ่ 3 สายได้แก่ แม่น้ำสาละวิน (Thanlwin) แม่น้ำไจ (Kyaik) และแม่น้ำอัตตรัน (Attran)ก่อนไหลลงสู่ทะเลอันดามันที่อ่าวเมาะตะมะ แล้วนำท่านมุ่งสู่ยอดเขาพวงลวงเพื่อนมัสการพระธาตุอินแขวน‘อัศจรรย์แห่งสมดุล’ ที่หมิ่นเหม่อยู่บนหน้าผาสูงชัน ก่อนเข้าสู่เมือง ‘พะอัน’ หรือ ‘ผาอัน’ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐกะเหรี่ยงที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายและกลับเข้าสู่ประเทศไทยที่ด่านแม่สอด บนเส้นทาง “วงกลมมหัศจรรย์” ที่จะทำให้ท่านได้สัมผัสกลิ่นอายแห่งเทือกเขาตะนาวศรีอัศจรรย์ใจไปกับความสวยงามของธรรมชาติและเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนท้องถิ่นไปพร้อมกันๆ .....

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ คลิก..

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก ด่านพุน้ำร้อน – ทวาย – ไหว้พระชมเมือง – หาดมอมะกัน
08.00 น. คณะพร้อมกันที่ ด่านบ้านพุน้ำร้อน อ.เมือง จ. กาญจนบุรี หลังจากตรวจเอกสารผ่านแดนแล้ว นำท่านขึ้นรถตู้ท้องถิ่นกว้างขวาง นั่งสบาย เดินทางสู่เมืองทวาย เมืองหลวงของเขตตะนาวศรี (Tanintharyi Division) ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญอีกแห่งในอนาคต นั่งรถเลาะเลียบไปตามแม่น้ำตะนาวศรี หรือ “ตะหนิ่นตะยี” ในภาษาพม่า ซึ่งมีสายแร่ทองคำ และจะเห็นชาวบ้านร่อนทองกันอยู่ในน้ำ ผ่านหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยง เขาช้างร้อง สะพานร้อยปีซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1915 สมัยที่พม่ายังอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ ก่อนนำท่านเข้าสู่ หมู่บ้านภูเขาสามลูก หรือ หมู่บ้านต่องโตงโลง เพื่อพักรับประทานอาหารกลางวัน หมู่บ้านแห่งนี้ในอดีตเคยเป็นเหมืองแร่เก่า
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร หลังจากนั้น นำท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองทวาย
บ่าย เดินทางถึงเมืองทวายหรือที่ชาวท้องถิ่นออกเสียงว่า ‘ทะแว’ หรือ ‘ดะแว’ ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของพม่า ก่อนเข้าสู่เมืองทวายนำท่านแวะชม อนุสาวรีย์นายพลอูอ่องซาน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงนายพล อ่องซาน ซึ่งเป็นวีระบุรุษและผู้นำในการเรียกร้องเอกราชของพม่า จากนั้นนำท่านเช็คอินที่ โรงแรม Golden Guest Hotel หรือเทียบเท่า ซึ่งเป็นโรงแรมใหม่และตั้งอยู่ใจกลางเมืองทวาย
15.00 น. นำท่านชมและนมัสการ วัดเจดีย์ชินโมทิพญา ซึ่งเป็นหนึ่งในวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ที่ทำจากปูนผสมกับชิ้นส่วนของไม้ศรีมหาโพธิ์ ต้นที่พระองค์ทรงประทับบำเพ็ญเพียรอยู่จนตรัสรู้ กล่าวกันว่ามี 4 องค์ มีผู้นำมาประดิษฐานบนแพลอยมาจากลังกา องค์หนึ่งลอยมาที่เมืองพะสิม (Pathein) องค์หนึ่งมาติดที่วัดไจท์ปอลอในเมืองไจท์โถ่ (Kyaikhto) องค์หนึ่งมาติดที่วัดไจท์คา มิ ณ เมืองตันบูซายัด (Thanbyuzayat) และอีกองค์หนึ่งลอยน้ำมาถึงเมืองทวายและแม่ชีสูงอายุ ผู้หนึ่งได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดแห่งนี้ และถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่อีกแห่งในเมืองทวาย จากนั้นนำท่านไปกราบไหว้ขอพร ‘เทพทันใจ’ หรือ ‘นัตโบโบจี’ ซึ่งชาวพม่าและชาวมอญเชื่อว่า อธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ ณ วัดพระนอนชเวธาลยัง ดอมู (Shwethalyaung Daw Mu) ซึ่งเป็นวัดที่ประดิษฐานพระนอน โลกะตระภู มีความยาว 74 เมตร สูง 21 เมตร และเป็นองค์พระนอนที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศพม่า
16.00 น. นำท่านเดินทางไปยัง หาดมอมะกัน ซึ่งเป็นชายหาดที่ขึ้นชื่อของพม่าตอนใต้อีกแห่งหนึ่ง หาดมอมะกันมีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตรมีต้นสนขึ้นเรียงรายเหมือนแต้มแต่งชายหาดให้งดงามมากยิ่งขึ้น ในสมัยยุคอาณานิคมอังกฤษหาดมอมะกันเป็นสถานที่พักตากอากาศที่ขึ้นชื่อของพม่าให้ท่านพักผ่อนอิสระ และเก็บภาพบรรยากาศของชายหาดทะเลอันดามันฝั่งประเทศเมียนมาอันแสนประทับใจ
17.30 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารริมชายหาดมอมะกัน
18.30 น. นำท่านชมและสักการะ พระเจดีย์ชเวตองจา (Shwe Taung Sar Zedi) ซึ่งมีองค์พระเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองทวายภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปโลกะมารชินปางมารวิชัย อายุ141 ปีในช่วงปีพ.ศ. 2417 มีกลุ่มผู้เผยแผ่ศาสนาชาวทวายเดินทางไปเมืองมัณฑะเลย์เพื่อขอพระราชทานพระพุทธรูปจากพระเจ้ามินดงเพื่อนำมาประดิษฐานที่เมืองทวาย พระเจ้ามินดงจึงพระราชทานพระพุทธรูปทองเหลืองเก่าแก่องค์นี้ให้ วัดนี้ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2304 มีอายุมากกว่า 250 ปี ณ วัดแห่งนี้มีพิพิธภัณฑ์แสดงวัตถุโบราณต่างๆ มากมาย อาทิ หินทะนาคาอายุร้อยปี ปืนใหญ่สมัยกรุงศรีอยุธยา พระพุทธรูปสำลิดศิลปะแบบไทยและดาบสมัยโบราณ เป็นต้น จากนั้นนำท่านกลับเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง ทวาย – เย – ตันบูซายัด – มะละแหม่ง – วัดเณรน้อย – พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟสายมรณะ - สุสานทหารสัมพันธมิตร – ไจท์คามิเหย่แลพญา – วัดพระนอนวินเส่งตอยะ
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ซึ่งมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองทวายที่สวยงาม
08.00 น. นำท่านเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมเพื่อเดินทางสู่รัฐมอญ รถวิ่งไปบนถนนสาย 8 หรือสายเอเชีย AH112 ผ่านทุ่งนา ภูเขา และแม่น้ำ สัมผัสกับธรรมชาติที่สดชื่นของเช้าวันใหม่บนพื้นที่เขตป่า สงวนตะนาวศรี (The Tanintharyi Nature Reserve) และผ่านแม่น้ำเย (Ye River) ซึ่งมีต้น กำเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรีและไหลลงสู่ทะเลอันดามันที่อ่าวเมาะตะมะ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านชมและนมัสการ วัดโกหยิ่นเลพญา (Koyinlay Paya) หรือวัดเณรน้อย ซึ่งเป็นวัดที่ ชาวมอญเคารพศรัทธามากอีกแห่งหนึ่งในรัฐมอญ สร้างโดยหลวงพ่อเณรน้อย พระอาจารย์ชื่อดัง แห่งเมืองเย วัดโกหยิ่นเลพญาแห่งนี้ประดิษฐานพระพุทธรูปสี่ทิศองค์ใหญ่และมีองค์พระพุทธ ไสยาสน์ (Shwethalyaung Buddha) ขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่ใกล้กัน บริเวณเดียวกันนี้ ยังมี องค์พระเจดีย์ทรงปราสาทที่มีความสวยงามโดดเด่นแตกต่างจากเจดีย์พม่าทั่วไปตั้งอยู่ด้วย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางต่อไปยังเมือง ตันบูซายัด (Thanbyuzayad) ซึ่งเป็นเมืองที่มีเรื่องราวร่องรอยประวัติศาสตร์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟ สายมรณะ (Death Railway) ซึ่งถูกสร้างขึ้นจากแรงงานของกรรมกร และเชลยศึกที่ควบคุม โดยกองทัพญี่ปุ่นระหว่างปี 2485 - 2486 เพื่อเป็นเส้นทางลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมทั้งกำลัง พล จากไทยไปยังพม่า และถูกฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดทำลายลงในปี 2488 เชลยศึกกว่า 13,000 คน ที่ถูกเกณฑ์ไปสร้างทางรถไฟความยาว 424 กม. ตลอดระยะเวลา 14 เดือน ต้อง เสียชีวิตลงเพราะทารุณกรรม ขาดอาหารและโรคภัยไข้เจ็บ ผ่านป่าหนาทึบและภูเขาคาดว่ายังมี พลเรือนชาวเอเชียที่ถูกบังคับใช้แรงงานอีกราว 80,000- 100,000 คน เสียชีวิตลงในการก่อสร้าง เส้นทางรถไฟสายนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง สุสานทหารสัมพันธมิตร ที่เสียชีวิตระหว่าง การก่อสร้างทางรถไฟสายมรณะทางฝั่งพม่าซึ่งมีทั้งหมด 3,771 ศพที่ฝังอยู่ในสุสานแห่งนี้ สมควร แก่เวลานำท่านเดินทางต่อไปยัง วัดไจท์คามิ เหย่แลพญา (Kyaikkami Yele Pagoda) ซึ่ง ประดิษฐานพระเจดีย์กลางทะเลถือเป็นเจดีย์ในน้ำแห่งที่สองของพม่า ซึ่งแห่งแรกนั้นอยู่ที่เมือง สิเรียมและมีตำนานเกี่ยวพันกับวัดเจดีย์ชินโมทิพะยาที่เมืองทวาย องค์พระประธานของเจดีย์นั้น ทำจากปูนผสมกับชิ้นส่วนของไม้ศรีมหาโพธิ์ ต้นที่พระองค์ทรงประทับบำเพ็ญเพียรอยู่จนตรัสรู้ กล่าวกันว่ามี 4 องค์ มีผู้นำมาประดิษฐานบนแพลอยมาจากลังกา องค์หนึ่งลอยมาที่ เมืองพะสิม (Pathein) องค์หนึ่งมาที่เมืองไจท์คามิ องค์หนึ่งมาที่ เมืองไจท์โท (Kyaikto) นำท่านไปยังเมือง มูเดิง (Mudon) เพื่อชมและสักการะ องค์พระพุทธไสยาสน์วินเส่งตอยะ (Win Sein Taw Ya) ซึ่งประดิษฐานพระนอนที่ใหญ่ที่สุดใน โลก องค์พระนอนมีความยาว 180 เมตร ความสูงราวตึก 5 ชั้นหรือสูงประมาณ 110 ฟุต ภายใน แบ่งเป็นชั้นๆ ถึง 8 ชั้นแต่ละชั้นมีห้องต่างๆ ที่ประกอบด้วยรูปปูนปั้นแสดงถึงพุทธประวัติ และคำ สอนต่างๆ ในพุทธศาสนาเช่นเรื่องนรกสวรรค์และผลแห่งกรรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมะละแหม่ง
18.00 น. เดินทางถึง เมืองมะละแหม่ง หรือที่คนท้องถิ่นเรียกว่า ‘เมาะลำไย’ นำท่านเช็คอินที่ โรงแรม Ngyo Moe Hotel หรือระดับเดียวกัน
19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหารนำคณะเข้ากลับสู่ที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม ตลาดเซจี – ไจท์ตะลาน – มหามุนี – โบสถ์ St. Patrick’s – สะพานข้ามแม่น้ำสาละวิน - พระธาตุอินแขวน
07.00 น. มิงกะลาบ่ายามเช้า...บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08:00 น. นำท่านไปช้อปปิ้งซื้อของที่ ตลาดเซจี หรือตลาดใหญ่ ของเมืองมะละแหม่ง ซึ่งมีการปรับปรุงตัวอาคารขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ. 2009 หลังจากเกิดไฟไหม้ตลาดครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 2008 ตลาดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางค้าขายขนาดใหญ่ของเมืองมะละแหม่งมีทั้งของสดและของแห้งจำหน่ายมากมายให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
09:30 น. จากนั้นนำท่านไปนมัสการ เจดีย์ไจ๊ตาลาน (Kyaikthanlan) ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเขาที่ มองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองมะละแหม่งได้ 360 องศาที่สวยงาม เจดีย์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1418 เป็นสถานที่บรรจุพระเกศาธาตุและพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า ตามตำนานเล่าว่าเดิม เจดีย์นี้ชื่อ ‘เจดีย์ไจ๊ชานลาน’ แปลว่า ‘เจดีย์สยามพ่าย’ เนื่องมาจากในครั้งที่สยามไปตีพม่า แล้วเกิดท้าทายให้สร้างเจดีย์แข่งกัน พม่าใช้โครงไม้ไผ่หุ้มผ้าขาวหลอกทหารไทยจนทหารไทย พ่ายแพ้ต้องถอยทัพกลับเมืองไทย เจดีย์ที่กองทัพไทยสร้างค้างเอาไว้แค่ครึ่งองค์นั้นต่อมาพม่า ได้กลับมาบูรณะจนเสร็จสมบูรณ์เหมือนในปัจจุบัน จากนั้นนำท่านนมัสการ พระมหามุนี ที่วัด ยาดานา บอน มิ้นท์ หรือที่ชาวมะละแหม่งเรียกว่า ‘วัดเส่งด่ง’ (Sein Don) เพราะเคยเป็นที่ประทับของพระนาง Sein Don Mibaya-gyi หนึ่งในพระมเหสีของพระเจ้ามินดง กษัตริย์พม่าแห่งมัณฑะเลย์ พระนางมีพระราชหฤทัยระลึกถึงพระพุทธรูปมหามุนีที่เมืองมัณฑะเลย์จึงรับสั่งให้สร้างองค์จำลองขึ้นในปี ค.ศ. 1904 ที่วัดแห่งนี้ยังเป็นที่รู้จักกันดีในงานแกะสลักไม้อย่างสวยงามเหมือนพระตำหนักที่เมืองมัณฑะเลย์โดยเฉพาะอาสนบัลลังก์ที่แกะสลักไม้และเครื่องประดับอย่างสวยงาม จากนั้น นำท่านชม โบสถ์ St. Patrick’s ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองมะละแหม่งและเป็นโรงเรียน ที่เจ้าน้อยศุขเกษมเคยมาเล่าเรียนศึกษาก่อนจะพบรักกับสาวแม่ค้าชาวพม่านามมะเมี๊ยะจนเกิด เป็นตำนานรักและจรัล มโนเพชร ก็นำมาแต่งเป็นบทเพลงขับร้องจนโด่งดังไปทั่ว หลังจากนั้นนำ คณะฯ ชมเมืองมะละแหม่ง ผ่านอาคารเก่าแก่สไตล์โคโลเนียล ตลาด และโบสถ์ เป็นต้น
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในเมืองมะละแหม่ง
13:00 น. อำลาเมืองมะละแหม่งเพื่อเดินทางต่อไปยังพระธาตุอินแขวน รถวิ่งไปตามถนนสาย 8 หรือ AH112 ผ่าน สะพานข้ามแม่น้ำสาละวิน หรือที่เรียกขานกันเป็นภาษาพม่าว่า ‘ตานลวยตะดา’ นับเป็นสะพานข้ามแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับสองรองจากสะพานข้ามแม่น้ำอิรวดีที่เมืองปะโกกูเขตมักกวย สะพานนี้ได้เชื่อมแผ่นดินเมืองเมาะตะมะกับมะละแหม่งให้กลายเป็นผืนเดียวกัน และมีทางรถไฟวิ่งขนานไปกับสะพาน ทำให้ชาวพม่าสามารถเดินทางจากภาคใต้ไปย่างกุ้งสะดวกมากยิ่งขึ้น
15:30 น. เดินทางถึงเมืองไจท์โถ่หรือสะเทิม ก่อนเดินทางสู่ คิมปูนแคมป์ (เชิงเขาไจท์ทีโย) เปลี่ยนขึ้นรถท้องถิ่นนำท่านขึ้นสู่พระธาตุอินแขวนบนยอดเขาพวงลวง ชมทัศนียภาพป่าเขา น้ำตก และลำธารอันสวยงามสองข้างทาง สัมผัสถึงความเย็นซึ่งจะค่อยๆ เย็นขึ้นเรื่อยๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินแขวน ชมทะเลหมอกแห่งขุนเขา ตื่นตาตื่นใจกับพระธาตุอินแขวนซึ่งอยู่ใกล้ที่พัก ใช้เวลาเดินทางสบายๆ สายลมเย็นนำพาความสดชื่นให้รู้สึกสบายๆ นำท่านนมัสการ พระธาตุอินแขวน ซึ่งเป็นเจดีย์ขนาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่ปิดทองหมิ่นเหม่อยู่บนหน้าผา นับเป็นสิ่งมหัศจรรย์และเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่าและเป็นแรงบันดาลใจของกวีซีไรท์ คุณมาลา คำจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรมเรื่อง ‘นิราศเจ้าจันทร์ผมหอม’นำท่านเช็คอินที่โรงแรม Yoe Yoe Lay Hotel หรือเทียบเท่า
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ห้องอาหาร หลังอาหาร นำท่านเข้าพักที่และพักผ่อนตามอัธยาศัยหลังจากนั้น เชิญท่านไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย ท่านสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะนมัสการกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจท์ทีโย ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลมหรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ และเบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษปิดเวลา 20:00 น.
วันที่สี่ วัดไจท์ปอลอ – พะอาน – ถ้ำกอลกาตอง – ถ้ำกอลอน – เทือกเขาเซกาบิน
05.00 น. เชิญท่านนมัสการพระธาตุอินแขวน ใส่บาตรพระสงฆ์ นมัสการพระธาตุอินแขวนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายรูป และชมทัศนียภาพรอบๆ พระธาตุ
06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางลงจากเขาไจท์ทีโย ออกเดินทางสู่วัดไจท์ปอลอ
08:30 น. เดินทางถึง วัดไจท์ปอลอ (Kyaikpawlaw) หรือ ‘พระไฝเลื่อน’ มีประวัติพระพุทธรูปลอยน้ำมาจากลังกาเหมือนกับที่วัดชินโมทิพญา เมืองทวาย และวัดไจท์คามิ ที่เมืองตันบูซายัดพระพุทธรุปองค์ดังกล่าวมีอายุมากกว่า 2,000 ปี ปิดทององค์พระทั้งองค์ แต่มีจุดหนึ่งตรงหางคิ้วเหมือนไฝเกิดขึ้น จะปิดทองกี่ครั้งก็ยังเกิดเป็นจุดดำๆ อยู่ตลอดเวลา ทางวัดจึงไม่ได้ปิดทองตรงที่ตำแหน่งดังกล่าวอีกเลย จึงเรียกพระองค์นี้กันว่า ‘พระไฝเลื่อน’ สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางออกจากเมืองไจท์โถ่ เพื่อเดินทางต่อไปยังเมือง พะอัน (Hpa-An)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย เดินทางถึงเมือง พะอัน (Hpa-An) เมืองหลวงของรัฐกะเหรี่ยง ล้อมรอบไปด้วยเขาหินปูน สูงสลับซับซ้อน มีความงดงามที่หลากหลายทั้งธรรมชาติและอารยธรรมที่เก่าแก่ นำท่านชม ถ้ำกอลกาตอง (Kaw Ka Thawng Cave) ซึ่งเป็นที่นิยมของคนพื้นเมือง ระหว่างทางท่านจะได้เห็นสระน้ำอุ่นที่คนทั่วไปสามารถลงไปเล่นน้ำได้ เดินทางขึ้นสู่เขา ชมถ้ำซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปด้านในและวิวที่สวยงามของเมืองจากด้านบนนี้ ด้านล่างคือหมู่บ้านลัคคานา(Lakkana Village) หลังจากนั้นเดินทางสู่ ถ้ำหมื่นพระหรือถ้ำกอลอน (Kaw Gone Cave) ซึ่งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 116 ฟุตและอยู่ด้านเหนือของแม่น้ำสาละวิน ระหว่างทางท่านจะเห็นพระพุทธรูปด้านข้างของหน้าผาซึ่งเป็นพระพุทธรูปในสมัยพุกาม ประมาณ คริสตวรรษที่ 13จำนวนมาก ให้ท่านได้นมัสการพระต่างๆ และชมความอลังการของพระพุทธรูปที่ติดอยู่ตามผนังถ้ำจำนวนมาก นับหมื่นองค์ และแท่งหินแกะสลักโบราณ สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ เทือกเขาเซกาบิน (Mt. Zwegabin) ที่เป็นภูเขาหินปูนที่สวยงาม อยู่ทางตอนใต้ของเมืองพะอันประมาณ 7 ไมล์
เย็น บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ห้องอาหาร หลังอาหารให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยท่ามกลางภูเขาที่เขียวครึ้ม (พักที่โรงแรม Thiri Hpa An Hotel) โรงแรมใหม่ของเมืองพะอัน
วันที่ห้า พะอัน – เจดีย์จ๊อกกะแล็ต – เมียวดี – แม่สอด
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมเพื่อเดินทางกลับสู่แม่สอด ก่อนเดินทางออกจากเมืองพะอัน นำท่านชม เจดีย์จ๊อกกะแล็ต (Kyauk Kalat) ที่มีชื่อเสียงที่สุดของพะอัน ตั้งอยู่บนเขาแหลมเหมือนเขาตะปูของไทย โดดเด่นอยู่บนเกาะกลางน้ำ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาพระธรรม จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมียวดี – แม่สอด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการผ่านแดนออกจากพม่า เข้าสู่ประเทศไทย ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพและประทับใจรายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้น ๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ และขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ปัจจุบันสอบถามรายละเอียด..คลิก

รู้จักพม่าตอนใต้
พม่าตอนใต้ (Southern Myanmar) แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ยังสงบ สะอาด บริสุทธิ์ และสะดุดตา อยู่ใกล้ชิดติดชายแดนไทยด้านทิศตะวันตก ประกอบไปด้วย รัฐมอญ (Mon State) รัฐกะเหรี่ยง (Karen State) และเขตตะนาวศรี (Tanintraryi Division) เมืองเหล่านี้รุ่มรวยไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม จากดินแดนหุบเขาแห่งรัฐกะเหรี่ยงลัดเลาะผ่านแม่น้ำสาละวินถึงรัฐมอญ และทอดยาวสู่ขุนเขาตะนาวศรีไปจนถึงหมู่เกาะมะริด 800 เกาะ ด้วยพื้นที่ประมาณ 86,000 ตารางกิโลเมตร ติดชายฝั่งทะเลอันดามัน 320 กิโลเมตรและประชากรราว 5,000,000 คน พม่าตอนใต้จึงเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวและนักสำรวจมิอาจมองข้ามไปได้ อ่านต่อ >>>