ตรีทวายทัวร์

ทัวร์ย่างกุ้ง ทวาย เจดีย์ชเวดากอง 3 วัน 2 คืน

นมัสการเจดีย์ชเวดากอง..ชมเมืองเก่าทวาย


สัมผัสความงดงามแห่งอดีตเมืองหลวงเก่าของพม่าที่ตั้งขึ้นมานานกว่า 2,500 ปี สู่การเติบโตอย่างก้าวกระโดดในปัจจุบัน เกิดวัฒนธรรมสมัยใหม่แต่ยังคงผสมผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างลงตัว ตะลึงกับความยิ่งใหญ่อลังการขององค์พระเจดีย์ชเวดากองซึ่งเป็นศูนย์รวมแห่งจิตวิญญาณของชาวพม่า สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมของนครย่างกุ้งก่อนบินสู่ทวาย ประตูสู่พม่าตอนใต้และเมืองหลวงของเขตตะนาวศรี (Tanitharyi Division) ยลเสน่ห์เมืองเก่าและสัมผัสความเรียบง่ายของผู้คน พร้อมลิ้มลองอาหารทะเลที่รับประกันความสดและความอร่อยอย่างแน่นอน!

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ คลิก..

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก: สนามบินดอนเมือง – ย่างกุ้ง – ทวาย – หาดนาปูแล – ท่าเรือน้ำลึกทวาย – หาดมอมะกัน
07:30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (อาคาร 1) เคาน์เตอร์ Nok Air โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
10:25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้งโดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD4234 (มีบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
11:15 น. เดินทางถึง สนามบินมินกลาดง เมืองย่างกุ้ง ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร ปรับเวลาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น (เวลาที่พม่าช้ากว่าที่ประเทศไทย 30 นาที) จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองทวายโดยสายการบินภายในประเทศ....
เที่ยง เดินทางถึง เมืองทวาย หรือที่ชาวท้องถิ่นออกเสียงว่า ‘ทะแว’ หรือ ‘ดะแว’ ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของพม่า บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย นำท่านเดินทางออกค้นหาชายหาดของเมืองทวาย สัมผัสความงามแห่งธรรมชาติ ที่กำลังจะเปลี่ยนไปบนพื้นที่ โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกทวาย สถานที่งดงามไปด้วยหาดทรายขาวและน้ำทะเลใส ขับรถไปเลาะเลียบไปตาม ชายหาดนาปูแล ภาพทะเลผืนงามและความเงียบสงบ ทำให้รู้สึกผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดมอมะกัน (Maungmagan Beach) ซึ่งมีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร มีต้นสนขึ้นเรียงรายเหมือนแต้มแต่งหาดมอมะกันให้งดงามมากยิ่งขึ้น ในสมัยยุคอาณานิคมอังกฤษ หาดมอมะกันเป็นสถานที่พักตากอากาศที่ขึ้นชื่อของพม่า
18:00 น. บริการอาหารมื้อเย็น ณ ร้านอาหารริมหาดมอมะกัน หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมและพักผ่อนตามอัธยาศัย (พัก โรงแรม Golden Guest Hotel หรือระดับเดียวกัน)


วันที่สอง: ทวาย – เจดีย์ใหญ่ – เจดีย์ชินโมทิพญา – พระนอนชเวธาลยังดอมู – ย่างกุ้ง – เทพทันใจ เทพกระซิบ – เจดีย์ชเวดากอง
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08:00 น. นำท่านชมและสักการะ พระเจดีย์ชเวตองจา (ShweTaungSarZedi) ซึ่งมีองค์พระเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองทวายภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปโลกะมารชินปางมารวิชัย อายุ 141 ปีในช่วงปี พ.ศ. 2417 มีกลุ่มผู้เผยแผ่ศาสนาชาวทวายเดินทางไปเมืองมัณฑะเลย์เพื่อขอพระราชทานพระพุทธรูปจากพระเจ้ามินดงเพื่อนำมาประดิษฐานที่เมืองทวาย พระเจ้ามินดงจึงพระราชทานพระพุทธรูปทองเหลืองเก่าแก่องค์นี้ให้ วัดนี้ก่อสร้างเมื่อพ.ศ. 2304 มีอายุมากกว่า 250 ปี ณ วัดแห่งนี้มีพิพิธภัณฑ์แสดงวัตถุโบราณต่างๆ มากมาย อาทิ หินทะนาคาอายุร้อยปี ปืนใหญ่สมัยกรุงศรีอยุธยา พระพุทธรูปสำลิดศิลปะแบบไทยและดาบสมัยโบราณ จากนั้นนำท่านไปสักการะ วัดพระเจดีย์ชินโมทิพญา ซึ่งเป็นหนึ่งในวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่ทำจากปูนผสมกับชิ้นส่วนของไม้ศรีมหาโพธิ์ต้นที่พระองค์ทรงประทับบำเพ็ญเพียรอยู่จนตรัสรู้กล่าวกันว่ามี 4 องค์ มีผู้นำมาประดิษฐานบนแพลอยมาจากลังกา องค์หนึ่งลอยมาที่เมืองพะสิม (Pathein) องค์หนึ่งมาติดที่เมืองไจก์โถ่ (Kyaikhto) องค์หนึ่งมาติดที่วัดไจก์คามิ เมืองตันบูซายัด (Thanbyuzayat) และอีกองค์หนึ่งลอยน้ำมาถึงเมืองทวายและแม่ชีสูงอายุผู้หนึ่งได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดแห่งนี้ และถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่อีกแห่งในเมืองทวาย จากนั้นนำท่านไปกราบไหว้ขอพรที่วัดพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในทวาย ณ วัดชเวธาลยัง ดอมู (Shwethalyaung Daw Mu) อยู่ห่างจากตัวเมืองทวายประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นวัดที่ประดิษฐานพระนอนโลกะ ตระภู มีความยาว 74 เมตร สูง 21 เมตร และกราบไหว้ขอพรพระทันใจ (นัตโบโบจี) ซึ่งชาวพม่าและชาวมอญเชื่อว่าอธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่สนามบินทวาย
13:00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินย่างกุ้ง โดยสายการบินภายในประเทศ ................
14:00 น. เดินทางถึง นครย่างกุ้ง นำท่านนมัสการ พระเจดีย์โบตะทาวน์ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุใน พระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะทาวน์แห่งนี้ก่อนพระเจดีย์แห่งนี้ได้ถูกทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือ ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้โดยอัญเชิญพระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ได้นำทองคำและของมีค่าต่าง ๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านำมาถวายแก่องค์พระเจดีย์ มาจัดแสดงไว้ จากนั้นนำท่านสักการะขอพรจาก “เทพทันใจ” (นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพรด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา และสักการะ เทพกระซิบ หรือ เมี๊ยะนานหน่วย เพื่อหนุนดวงโชคลาภ มหาโภคทรัพย์ จากนั้นนำท่านชมและสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เปรียบเสมือนชีวิตจิตวิญญาณของพุทธศาสนิกชนชาวพม่าตลอดเวลากว่า 2,500 ปี และเป็นพระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เป็นพระธาตุประจำปีมะเมียและเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า บริเวณเจดีย์ชเวดากองแห่งนี้ คลาคล่ำไปด้วยผู้คนมากมายทั้งชาวพม่าและชาวต่างชาติที่พากันมาเที่ยวชมและนมัสการสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม Clover Hotel หรือเทียบเท่าระดับ เดี่ยวกัน จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สาม: ย่างกุ้ง – พระนอนตาหวาน – ตลาดสก็อต – เจดีย์กาบาเอ้ – วัดพระหินอ่อน – ปางช้างเผือก สนามบินมินกลาดง – สนามบินดอนเมือง
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดของประเทศพม่า จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดสก็อต ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า มีสินค้าของที่ระลึกมากมาย อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะ และผ้าโสร่ง เป็นต้น
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านชมและนมัสการ เจดีย์กาบาเอ้ เป็นเจดีย์ทรงกลม ซึ่งมีทางเข้าทั้งหมดห้าด้าน ที่นายอูนุนายกคนแรกของพม่า สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎก เป็นที่แปลกตาอีกแห่งหนึ่ง และมีความสวยงามเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านใน คำว่ากาบาเอ ในภาษาพม่า หมายถึง โลกแห่งสันติสุข สร้างขึ้นในปี 1952 เจดีย์แห่งนี้เป็นที่รำลึกถึงการประชุมสภาสงฆ์ระดับโลก ครั้งที่ 6 เพื่อให้บังเกิดสันติสุขแก่ชาวโลกของพุทธศาสนา ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในปี 1954 จากนั้น นำท่านไปชมและสักการะ วัดพระหินอ่อน ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่าที่ วัดเจ๊าตอจี และนำท่านชม ช้างเผือก ที่ปางช้างเผือก ซึ่งถือว่าเป็นช้างที่หาชมได้ยากที่สุดในเอเชีย ซึ่งคนพม่าเองต่างนิยมมาชมช้างเผือกกันอย่างมากมาย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินมินกลาดง
21:00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯโดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4239
22:00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและประทับใจรายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้น ๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ และขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ปัจจุบันสอบถามรายละเอียด..คลิก

รู้จักพม่าตอนใต้
พม่าตอนใต้ (Southern Myanmar) แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ยังสงบ สะอาด บริสุทธิ์ และสะดุดตา อยู่ใกล้ชิดติดชายแดนไทยด้านทิศตะวันตก ประกอบไปด้วย รัฐมอญ (Mon State) รัฐกะเหรี่ยง (Karen State) และเขตตะนาวศรี (Tanintraryi Division) เมืองเหล่านี้รุ่มรวยไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม จากดินแดนหุบเขาแห่งรัฐกะเหรี่ยงลัดเลาะผ่านแม่น้ำสาละวินถึงรัฐมอญ และทอดยาวสู่ขุนเขาตะนาวศรีไปจนถึงหมู่เกาะมะริด 800 เกาะ ด้วยพื้นที่ประมาณ 86,000 ตารางกิโลเมตร ติดชายฝั่งทะเลอันดามัน 320 กิโลเมตรและประชากรราว 5,000,000 คน พม่าตอนใต้จึงเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวและนักสำรวจมิอาจมองข้ามไปได้ อ่านต่อ >>>