ตรีทวายทัวร์

ทัวร์ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน เจดีย์ชเวดากอง 3 วัน 2 คืน

นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า...

Video Credit: Amazing Places on Our Planet


พม่าตั้งอยู่ใกล้ชิดประเทศไทย ถ้าเปรียบเป็นเพื่อนสักคน พม่าน่าจะเป็นได้ถึงเพื่อนสนิทเพราะอยู่ใกล้กันเสียขนาดนี้แต่ในความเป็นจริง พม่าเป็นได้แค่เพื่อนธรรมดาๆ คนหนึ่งที่เราไม่ได้อยากเจอทุกวัน นานๆ ค่อยคุยกันสักครั้งก็ได้ เป็นเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมา เพื่อนเราคนนี้ได้แต่เก็บตัวเองหมกอยู่แต่ในบ้านราวกับเป็นโรค ‘ฮิคิโคโมริ’ หรือ ‘โลกส่วนตัวสูง’ แต่มาวันนี้พม่าได้เปิดบ้านอ้าแขนรับแขกอย่างเต็มที่ เพื่อนบ้านใกล้ชิดอย่างเราก็ควรหาโอกาสไปเยี่ยมหาสักครั้ง ไปสัมผัสมนต์เสน่ห์และความยิ่งใหญ่แห่งดินแดนลุ่มแม่น้ำอิรวดีซึ่งเคยสร้างความตะลึงลานให้กับมาร์โค โปโล นักเดินทางจากอิตาลีและกองทัพมองโกลมาแล้วในอดีต...เรา Go Southern Myanmar ขอนำทุกท่านออกค้นหาดินแดนแห่งศรัทธาและวัฒนธรรมที่จะตรึงตราตรึงใจตลอดการเดินทางครั้งนี้อย่างแน่นอน...

สอบถามรายละเอียด

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก สนามบินดอนเมือง – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจท์คะวาย – พระธาตุมุเตา – วังบุเรงนอง
04:30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (อาคาร 1) ชั้น 3 ประตู 1-2 สายการบินแอร์เอเชีย (FD) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
07:15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง โดย เที่ยวบินที่ FD251 สายการบิน แอร์เอเชีย (FD)
08:00 น. เดินทางถึง สนามบินมินกลาดง เมืองย่างกุ้ง ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร ปรับเวลาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น (เวลาที่พม่าช้ากว่าที่ประเทศไทย 30 นาที) จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือพะโค อดีตเมืองหลวงเก่าของชาวมอญ อายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 80 กม. หลังจากเดินทางถึงเมืองหงสาวดี นำท่านร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดไจ้ท์คะวาย ซึ่งเป็นวัดสำคัญมีพระสงฆ์ จำพรรษากว่า 500 รูป อีกทั้งวัดนี้ยัง เป็นสถานที่ศึกษาพระไตรปิฎกของพระภิกษุและสามเณรอีกด้วย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองหงสาวดี (มื้อที่ 1) หลังอาหาร นำท่านนมัสการ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระธาตุมุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี นับว่าเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่าภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งในสมัยก่อนเป็นสถานที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ก่อนออกศึกของบูรพกษัตริย์ ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์มอญหรือพม่า รวมทั้งพระเจ้าบุเรงนองด้วย และเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยู่ในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดีย์องค์นี้ด้วยเช่นกัน จากนั้นนำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้น และ บูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง สมควรแก่เวลา นำท่านออกเดินทางสู่เมืองไจท์โถ่ รัฐมอญ ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดเส้นทาง ผ่านเมืองวอ ที่นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีบางท่านสันนิษฐานว่าเป็นเมืองแครง เมืองที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชประกาศอิสรภาพ เราจะเดินทางผ่านสะพานข้ามแม่น้ำสะโตงซึ่งเป็นหนึ่งในแม่น้ำสายหลักของประเทศพม่าและเป็นแม่น้ำที่พระนเรศวรทรงพระแสงปืน เดินทางถึง คิมปูนแค้มป์ เปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อนำท่านขึ้นสู่พระธาตุอินแขวน จากนั้นเดินทางเข้าที่พัก โรงแรมไจท์โถ่ หรือเทียบเท่า ชมทัศนียภาพงดงามและนำท่านไปนมัสการ พระธาตุอินแขวน ที่หมิ่นเหม่อยู่บนหน้าผาดูคล้ายจะตกลงไปในหุบเหวได้ทุกขณะ พระธาตุอินทร์แขวน เป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่ สูง 5.5 เมตร ปิดทองทั้งองค์และเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องขึ้นไปสักการะพระธาตุองค์นี้ก่อนตายเพื่อเป็นการเสริมสร้างสิริมงคล เสริมดวงชะตาราศีให้เจริญรุ่งเรือง และเป็นการสร้างสมบุญกุศลอย่างสูง นอกจากนั้นพระธาตุอินแขวนนี้ยังเป็นพระเจดีย์ประจำปีจอตามคตินิยมของชาวล้านนาอีกด้วย
19.00 น. บริการอาหารมื้อเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2) หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสามารถขึ้นไปนมัสการหรือนั่งสมาธิที่พระเจดีย์ได้ตลอดทั้งคืน


วันที่สอง พระธาตุอินแขวน – วัดพระไฝเลื่อน – พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ชเวดากอง
05.00 น. นำท่านไปนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัย หรือถวายข้าวพระพุทธ มีชุดจำหน่ายบริเวณวัด เมื่อถวายข้าวพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกำลังวันหรือจำนวนอายุ นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน ถ่ายรูป และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไร โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา โดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านล่างขึ้นไปก็ดูคล้ายกับลอยอยู่เหนือหน้าผา ราวกับพระอินทร์นำไปแขวนไว้กลางอากาศนับเป็นอัศจรรย์เจดีย์
06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารเก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางลงจากเขาเปาเลา (Paung Laung) เพื่อเดินทางกลับตามเส้นทางเดิม มุ่งหน้าสู่เมืองหงสาวดี แวะนมัสการ พระไฝเลื่อน ณ วัดไจท์ปอลอ ซึ่งมีประวัติพระพุทธรูปลอยน้ำมาจากลังกา จากนั้นนำท่านมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว หรือที่เรียกกันว่า ‘พระนอนยิ้มหวาน’ ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของเมืองหงสาวดี อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปักพื้นเมือง และผ้าพื้นเมือง ได้อีกด้วย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองหงสาวดี (มื้อที่ 4) หลังอาหาร นำท่านชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทิศประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า(ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม (ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสันธะ(ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ จากนั้นนำท่านกลับสู่กรุงย่างกุ้ง หลังจากเดินทางถึงกรุงย่างกุ้ง นำท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เปรียบเสมือนชีวิตจิตวิญญาณของพุทธศาสนิกชนชาวพม่าตลอดเวลากว่า 2,500 ปี และเป็นพระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เป็นพระธาตุประจำปีมะเมียและเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า บริเวณเจดีย์ชเวดากองแห่งนี้ คลาคล่ำไปด้วยผู้คนมากมายทั้งชาวพม่าและชาวต่างชาติที่พากันมาเที่ยวชมและนมัสการสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม Sky Star หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่สาม ย่างกุ้ง – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ตลาดสก็อต – พระนอนตาหวาน – วัดพระหินอ่อน - ปางช้างเผือก – สนามบินมินกลาดง – สนามบินดอนเมือง
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
08.00 น. นำท่านนมัสการ พระเจดีย์โบตะทาวน์ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะทาวน์แห่งนี้ ก่อนพระเจดีย์แห่งนี้ได้ถูกทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือ ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้โดยอัญเชิญพระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ ได้นำทองคำและของมีค่าต่าง ๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านำมาถวายแก่องค์พระเจดีย์ มาจัดแสดงไว้ จากนั้นนำท่านสักการะขอพรจาก “เทพทันใจ” (นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา และสักการะ เทพกระซิบ หรือ เมี๊ยะนานหน่วย เพื่อหนุนดวงโชคลาภ มหาโภคทรัพย์ สมควรแก่เวลา นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดสก็อต ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า มีสินค้าของที่ระลึกมากมาย อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะ และผ้าโสร่ง เป็นต้น
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) หลังอาหาร นำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดของประเทศพม่า จากนั้นนำท่านนมัสการ พระหินอ่อน ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่าที่ วัดเจ๊าตอจี และนำท่านชม ช้างเผือก ที่ปางช้างเผือก ซึ่งถือว่าเป็นช้างที่หาชมได้ยากที่สุดในเอเชีย ซึ่งคนพม่าเองต่างนิยมมาชมช้างเผือกกันอย่างมากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินมินกลาดง
17:35 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD254
19:25 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและประทับใจรายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้น ๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ และขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ปัจจุบันสอบถามรายละเอียด..คลิกภาพแกลลอรี่
รู้จักพม่าตอนใต้
พม่าตอนใต้ (Southern Myanmar) แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ยังสงบ สะอาด บริสุทธิ์ และสะดุดตา อยู่ใกล้ชิดติดชายแดนไทยด้านทิศตะวันตก ประกอบไปด้วย รัฐมอญ (Mon State) รัฐกะเหรี่ยง (Karen State) และเขตตะนาวศรี (Tanintraryi Division) เมืองเหล่านี้รุ่มรวยไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม จากดินแดนหุบเขาแห่งรัฐกะเหรี่ยงลัดเลาะผ่านแม่น้ำสาละวินถึงรัฐมอญ และทอดยาวสู่ขุนเขาตะนาวศรีไปจนถึงหมู่เกาะมะริด 800 เกาะ ด้วยพื้นที่ประมาณ 86,000 ตารางกิโลเมตร ติดชายฝั่งทะเลอันดามัน 320 กิโลเมตรและประชากรราว 5,000,000 คน พม่าตอนใต้จึงเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวและนักสำรวจมิอาจมองข้ามไปได้ อ่านต่อ >>>