ตรีทวายทัวร์

มัณฑะเลย์ พินอูลวิน สี่ป้อ อมรปุระ 5 วัน 4 คืน

Video Credit: Watt Go - Southern Myanmar


จากกรุงเทพฯ เราจะบินลัดฟ้าสู่มัณฑะเลย์ ราชธานีสุดท้ายแห่งพม่า เพื่อจะเดินทางต่อสู่รัฐฉานดินแดนแห่งหุบเขาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสหภาพเมียนมา รัฐฉานยังมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เร้นลับ ต้องห้าม และน่าออกค้นหาเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้นยังมีความงดงามทางธรรมชาติหลายแห่งและยังคงความสมบูรณ์เป็นอย่างมาก เรื่องราวของรัฐฉานถูกถ่ายทอดสู่โลกภายนอกผ่านนักเขียนชื่อดังของโลกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น จอร์จ ออร์เวลล์, มอริส คอลลิส, และที่โด่งดังที่สุดก็เห็นจะเป็น อิงเง่ ซาเจนท์ หรือ พระนางสุจันทรี มหาเทวีองค์สุดท้ายแห่งนครสี่ป้อกับเรื่องราวทางการเมืองในช่วงการปฏิวัติของนายพลเนวินและการหายตัวไปของเจ้าฟ้าจ่าแสงผู้เป็นพระสวามี ย้อนรอยตำนานแห่งเจ้าฟ้าหลวงเมืองสี่ป้อ พร้อมพาท่านนั่งรถไฟข้ามสะพานก็อกเต็ก (Gokteik) ซึ่งเป็นสะพานรถไฟที่ยาวและเก่าแก่ที่สุดของพม่า และสัมผัสเมืองตากอากาศที่ขึ้นชื่อที่สุดของประเทศพม่า ณ เมืองพินอูลวิน (Pyin Oo Lwin) สุขใจไปในดินแดนรัฐฉาน ย้อนอดีตสู่ยุครุ่งเรือง

สอบถามรายละเอียด

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วิหารชเวนันดอร์ – วัดกุโสดอ - มัณฑะเลย์ฮิลล์
08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (อาคาร 1) ชั้น 3 ประตู 1-2 สายการบินแอร์เอเชีย (FD) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
10.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยเที่ยวบินที่ FD244 สายการบิน แอร์เอเชีย (FD)
12.20 น. เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมา ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร ปรับเวลาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น (เวลาที่พม่าช้ากว่าที่ประเทศไทย 30 นาที) จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองมัณฑะเลย์ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองสกาย ลุ่มแม่น้ำอิรวะดี และเจดีย์จำนวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่บนภูเขา และริมฝั่งแม่น้ำ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองมัณฑะเลย์ หลังอาหาร นำท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามินดงภายหลังการย้ายเมืองหลวงจากอมรปุระมายังมัณฑะเลย์เพื่อหนีทหารอังกฤษ เป็นพระราชวังที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังจนได้ชื่อว่ามีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย มีคูน้ำรอบพระราชวังและประตูที่ยิ่งใหญ่ แต่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ทหารอังกฤษคิดว่าพระราชวังนี้เป็นแหล่งซ่องสุมกองกำลังของญี่ปุ่น จึงได้ทำลายพระราชวังเสียโดยการทิ้งระเบิดในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2488 จนได้รับความเสียหาย พระราชวังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลพม่าได้จำลองขึ้นมาใหม่โดยการลอกแบบโครงสร้างเดิม สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางต่อไปยัง พระตำหนักไม้สักชเวนันดอร์ (Golden Monastery) ซึ่งสร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังพร้อมงานไม้แกะสลักวิจิตรงดงาม มีอายุมากกว่า 100 ปี และเป็นวิหารไม้สักเพียงหลังเดียวของพระเจ้ามินดงที่รอดจากการเผาทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ภายหลังพระองค์ท่านสิ้นพระชนม์ กษัตริย์ธีบอหรือสี่ป่อ พระโอรสก็ทรงยกพระตำหนักนี้ถวายเป็นวัด สถาปัตยกรรมของพระตำหนักแสดงถึงงานฝีมืออันประณีตของช่างหลวงชาวมัณฑะเลย์อย่างแท้จริง จากนั้นนำท่านนมัสการ วัดกุโสดอ ซึ่งที่นีเป็นอนุสรณ์แห่งการสังคยานาพระไตรปิฏกครั้งที่ 4 สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองในปี พ.ศ. 2400 พระเจ้ามินดงทรงให้จารึกพระไตรปิฏก 84,000 พระธรรมขันธ์ลงบนหินอ่อน 729 แผ่น ถือเป็นพระไตรปิฏกเล่มใหญ่ที่สุดในโลก และถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกพระไตรปิฏกเป็นภาษาบาลีและได้นำมาประดิษฐานในมณฑปอยู่รอบ ‘พระเจดีย์มหาโลกมารชิน’ มีความสูง 30 เมตร ซึ่งจำลองรูปแบบมาจากพระมหาเจดีย์ชเวสิกองแห่งเมืองพุกามนั่นเอง
เย็น เดินทางไป มัณฑะเลย์ ฮิลล์ ตั้งอยู่กลางเมืองมัณฑะเลย์ มีความสูง 236 เมตร เป็นจุดชมวิวที่สวยงามและมีปูชนียสถานสำคัญๆ ให้นักท่องเที่ยวได้ชมกัน ทั้งธรรมชาติ การชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม และสามารถมองเห็นเมืองมัณฑะเลย์ได้เกือบทั้งหมด
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Victoria Palace Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
วันที่สอง มัณฑะเลย์ – พินอูลวิน – เจดีย์ Maha Ant Htoo Kan Thar - น้ำตกปเว ก๊อก - สวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมือง พินอูลวิน (Pyin Oo Lwin) รถวิ่งไปบนถนนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง หรือที่เรียกกันในยุคสงครามว่า Burma Road มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ราว 60 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงก็มาถึงเมืองพินอูลวินหรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า ‘เมเมี๊ยว’ (Maymyo) เมืองพักตากอากาศที่มีชื่อเสียงของประเทศพม่ามาตั้งแต่ยุคสมัยอาณานิคมอังกฤษ และที่แห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์ เย็นสบายตลอดทั้งปี
11.00 น. เดินทางถึงเมืองพินอูลวิน จากนั้นนำท่าน นั่งรถม้า ชมเมืองพินอูลิน เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก ย่านหอนาฬิกา Purcell Tower สัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองพินอูลวิน จากนั้นนำท่านไปชมความงดงามของพืชเมืองหนาวที่ สวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี (National Kandawkyi Botanical Garden) สวนแห่งนี้ตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1915 (พ.ศ. 2458) โดย Alex Rodger และออกแบบให้เหมือนกับ สวนพฤกษศาสตร์หลวงเมืองคิว (Royal Botanic Gardens) หรือสวนคิว (Kew Gardens) ในประเทศอังกฤษ ภายในสวนแห่งนี้ประกอบด้วยสนามหญ้าสวนหย่อม สระน้ำขนาดใหญ่ และมีป่าธรรมชาติ เป็นองค์ประกอบภายในสวน นอกจากจะตกแต่งสวยงามแล้วยังมีการให้ความรู้ด้านพรรณพืชและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีพื้นที่กว้างขวางถึง 2,700 ไร่ ภายในสวนพฤษศาสตร์มีการปลูกพืชพันธุ์พื้นเมืองกว่า 514 สายพันธุ์ ต้นไม้จากต่างประเทศ 74 สายพันธุ์ มีการปลูกไผ่กว่า 75 ชนิด กล้วยไม้พันธุ์พื้นเมืองกว่า 300 ชนิด นอกจากนั้นยังมีการปลูกดอกไม้อีกจำนวนหลากหลายสายพันธุ์ โดยเฉพาะดอกกุหลาบที่ถูกมาปลูกในสวนแห่งนี้กว่า 25 สายพันธุ์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติและต้นไม้อย่างแท้จริง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังอาหาร นำท่านสัมผัสความงดงามทางธรรมชาติอันแสนประทับใจที่ น้ำตกปเว ก๊อก (Pwa Gauk Falls) หรือ น้ำตกแฮมพ์เชียร์ (Hampshire Falls) ซึ่งเป็นที่นิยมเรียกกันในสมัยอาณานิคมอังกฤษ น้ำตกแห่งนี้สวยงามและมีสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวพม่า จากนั้น นำท่านนมัสการ วัด Maha Ant Htoo Kan Thar Pagoda ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปที่คนไทยเรียกว่า ‘พระทันใจ’ ซึ่งแกะสลักจากหินอ่อนทั้งองค์ ตามประวัติกล่าวว่า มีชาวจีนได้มาบูชาองค์พระทันใจไปไว้ที่ประเทศจีน ระหว่างการเดินทาง รถเกิดอุบัติเหตุ องค์พระตกจากรถ ไม่สามารถจะยกขึ้นรถไปได้อีกไม่ว่าจะใช้เครนช่วยยกก็ตาม สุดท้ายจึงต้องสร้างวัดบริเวณนี้เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาวองค์นี้ พร้อมกับตั้งชื่อว่า ‘มหาอันตูกานตาร์’ ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่า ‘เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มหัศจรรย์ ที่ให้ความร่ำรวย โชคดีแก่ผู้กราบไหว้’ และเชื่อกันว่าเป็นพระรักชาติอีกด้วยจากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ตัวเมืองพินอูลวิน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านกลับสู่ โรงแรม Shwe Nan Htike Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
วันที่สาม พินอูลวิน – สี่ป้อ – สะพานโก๊กเท๊ค – หอเจ้าฟ้าเมืองสี่ป้อ – เจดีย์บอจู พญา
เช้า มิงกะลาบ่า...ยามเช้าอันสดใส บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลัง รับประทานอาหารเช้า นำท่านเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมเพื่อเดินทางด้วยรถบัส V.I.P สู่เมือง หนองโฉว่ (Nyaung Cho) หรือหนองเขียวในภาษาไทยใหญ่ จากนั้น นำท่านขึ้นรถไฟสู่ เมืองหนองเปง (Nyaung Peng) ที่งดงามด้วยทุ่งหญ้าหุบเขา และภูสูง ไฮไลท์ก็คือการนั่งรถไฟข้าม สะพานโก๊กเท๊ค (Gokteik) ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดของเส้นทางรถไฟสายนี้สร้างในปี ค.ศ. 1903 โดยตัวสะพานมีความสูง 95 เมตร ยาว 650 เมตร ก่อสร้างโดยบริษัท เพนซิลเวเนียสตีล อเมริกานับเป็นสะพานรถไฟที่สูงเป็นอันดับสองของโลก และเป็นสะพานรถไฟที่เก่าแก่และยาวที่สุดในพม่า หลังจากเดินทางถึงเมืองหนองเปง เราจะเปลี่ยนเป็นรถบัสเพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองสี่ป้อ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองสี่ป้อ ระหว่างทาง เราจะแวะนมัสการวัดประจำเมืองสี่ป้อ เจดีย์บอจู พญา หรือที่เรียกว่าวัดเจดีย์พระสี่องค์ซึ่งเป็นวัดที่สวยงามที่สุดในเมืองสี่ป้อและเจ้าฟ้าชาวไทยใหญ่หลายพระองค์ก็เคยเสด็จมานมัสการองค์พระเจดีย์แห่งนี้เช่นกัน เดินทางถึง เมืองสี่ป้อ เมืองอันเป็นตำนานรักอมตะของเจ้าชายแห่งรัฐฉานกับสาวชาวออสเตรียซึ่งบันทึกผ่านหนังสือ Twilight Over Burma: My Life as a Shan Princess แปลโดยคุณมนันยาและตั้งชื่อใหม่เป็นภาษาไทยว่า “สิ้นแสงฉาน” ซึ่งเป็นเรื่องราวความรักระหว่างเจ้าฟ้าชาวไทยใหญ่นามเจ้าจ่าแสงและหญิงสาวชาวออสเตรียนามอิงเหง่ ซาเจ้นท์ ในช่วงการเปลี่ยนถ่ายทางการเมืองครั้งใหญ่ในพม่าสมัยที่นายพลเนวินทำการปฏิวัติยืดประเทศและนำไปสู่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เร้นลับ ต้องห้าม และน่าออกค้นหาเป็นอย่างยิ่ง นำท่านชม เมืองเก่าโองปอง หรือ Little Bagan ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเมืองพุกามแต่มีขนาดเล็กกว่า ตามด้วย วัดมหานันดาคันทา (Bamboo Stupa) ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของเมืองสี่ป้อ จากนั้นนำท่านไปเยือน หอเจ้าฟ้าเมืองสี่ป้อ ซึ่งมีรูปทรงสไตล์ยุโรปสองชั้น ซึ่งปัจจุบันนี้ หอเจ้าฟ้าทรุดโทรม และเก่าลงไปมากเพราะไม่ได้รับการซ่อมแซมมานานหลายปี หอเจ้าฟ้าแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2467 และมีเจ้าจ๋ามพงษ์ เจ้าหญิงจากเมืองแสนหวีใต้ หรือที่เรียกกันว่า ‘เมืองใหญ่’ เป็นผู้ดูแลหอเจ้าฟ้าอันใหญ่โตนี้แต่เพียงผู้เดียว เจ้าจ๋ามพงษ์แต่งงานกับเจ้าอูจ่าซึ่งเป็นหลานชายแท้ๆ ของเจ้าจ่าแสง เรียกได้ว่าท่านมีศักดิ์เป็นหลานสะใภ้ของเจ้าจ่าแสงนั่นเอง จากตึกเจ้าฟ้าจะมี แม่น้ำตูหรือแม่น้ำโต๊กตาวดี อยู่ข้างๆ มีสระว่ายน้ำสีมรกต สนามเทนนิสของเจ้าฟ้าจ่าแสง หอเจ้าฟ้าซึ่งถูกดัดแปลงเป็นห้องรับแขก และห้องแสดงภาพประวัติเจ้าฟ้าสี่ป้อ โดยเจ้าจ๋ามพงษ์จะอธิบายประวัติความเป็นมาของตัวบ้านที่ห้องโถงรับแขก ซึ่งเป็นส่วนเดียวของในหอเจ้าฟ้าที่เปิดสำหรับบุคคลภายนอก พร้อมกับเล่าเรื่องราวจากรูปถ่ายแต่ละใบ ข้าวของเก่าแก่แต่ละชิ้นด้วยตนเอง ซึ่งแน่นอนว่าประวัติศาสตร์จากบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวนั้น เปรียบเหมือนอาหารอันโอชะสำหรับผู้หลงใหลเรื่องราวในอดีตอันซับซ้อนของชาวไทใหญ่ ตั้งแต่เรื่องราวของตึกทรงโคโลเนียลอันเก่าแก่แห่งนี้ และบุคคลในภาพถ่ายขาวดำที่ล้วนโลดแล่นอยู่ในยุคที่การเมืองพม่าดุเดือดถึงขีดสุด สมควรแก่เวลานำท่านไปเช็คอินที่ โรงแรม Riverside@Hsipaw หรือระดับใกล้เคียงกัน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำคณะเข้าสู่โรงแรมและอิสระพักผ่อน
วันที่สี่ สี่ป้อ – ถ้ำเป๊กชิงเหม่ว – มัณฑะเลย์
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่มัณฑะเลย์
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย ชม ถ้ำ เป๊กชิงเหม่ว (Peik Chin Myang Cave) ซึ่งอยู่ทาง เหนือก่อนถึงเมืองพินอูลวิน ประมาณ 20 กม. เป็นถ้ำที่มีความลึกถึง 1,500 เมตร ประกอบไปด้วยหินงอก หินย้อย ตามธรรมชาติสวยงามและมีการสร้างพระพุทธรูปบรรจุไว้ภายในเป็นจำนวนมากตามความเชื่อและศรัทธาของชาวพม่า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์
เย็น เดินทางถึงเมืองมัณฑะเลย์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Victoria Palace Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
วันที่ห้า มัณฑะเลย์ – พระมหามัยมุณี – สะพานไม้อูเบ็ง– สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินดอนเมือง
04.00 น. นำท่านไปนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่าถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 689 มีขนาดความสูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหน้า 2 นิ้ว ทรงเครื่อง ประดับทองปางมารวิชัย จากนั้นนำท่านเข้าร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามุนี
06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น. นำท่านชม สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกทอดข้ามทะเลสาบทองตามัน (Toungthamon) ไปสู่วัดจอกตอจี ซึ่งมีเจดีย์ที่สร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งพุกาม ตามประวัติเล่าว่ามีการนำไม้มาจากพระราชวังเก่ากรุงอังวะมาสร้างข้ามทะเลสาบ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์
12.50 น. เดินทางถึงสนามบินมัณฑะเลย์ ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD245
15.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจรายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้น ๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ และขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ปัจจุบันสอบถามรายละเอียด..คลิกภาพแกลลอรี่
รู้จักพม่าตอนใต้
พม่าตอนใต้ (Southern Myanmar) แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ยังสงบ สะอาด บริสุทธิ์ และสะดุดตา อยู่ใกล้ชิดติดชายแดนไทยด้านทิศตะวันตก ประกอบไปด้วย รัฐมอญ (Mon State) รัฐกะเหรี่ยง (Karen State) และเขตตะนาวศรี (Tanintraryi Division) เมืองเหล่านี้รุ่มรวยไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม จากดินแดนหุบเขาแห่งรัฐกะเหรี่ยงลัดเลาะผ่านแม่น้ำสาละวินถึงรัฐมอญ และทอดยาวสู่ขุนเขาตะนาวศรีไปจนถึงหมู่เกาะมะริด 800 เกาะ ด้วยพื้นที่ประมาณ 86,000 ตารางกิโลเมตร ติดชายฝั่งทะเลอันดามัน 320 กิโลเมตรและประชากรราว 5,000,000 คน พม่าตอนใต้จึงเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวและนักสำรวจมิอาจมองข้ามไปได้ อ่านต่อ >>>