ตรีทวายทัวร์

วงกลมมหัศจรรย์...พม่าตอนใต้

ออกค้นหาดินแดนมหัศจรรย์ พม่าตอนใต้ เที่ยวเขตตะนาวศรี สุขีใจในรัฐมอญตะลอนรัฐกะเหรี่ยงผ่าน 2 รัฐ (State) 1เขต (Division) 12เมือง (Township) ยลเสน่ห์เมืองเก่าและย้อนเรื่องราวในอดีตอันแสนเลื่องลือ ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง สัมผัสวิถีชีวิตผู้คนกับความงามที่เรียบง่าย อิ่มบุญพูนสุข ไปยังดินแดนแห่งม่านมนตรา...พม่าตอนใต้

โปรแกรมการเดินทาง
ทวาย ตันบูซายัด มะละแหม่ง พะอัน แม่สอด "วงกลมมหัศจรรย์" 4 วัน 3 คืน (A)
วันแรก: ด่านพุน้ำร้อน – ทวาย - เจดีย์ชินโมทิพญา – วัดพระนอน – หาดมอมะกัน – เจดีย์ใหญ่
08:00 น. พบคณะฯ ที่ ด่านบ้านพุน้ำร้อน อ.เมือง จ. กาญจนบุรี หลังจากตรวจเอกสารผ่านแดนแล้ว นำท่านขึ้นรถตู้ท้องถิ่นกว้างขวาง นั่งสบาย เดินทางสู่เมืองทวาย เมืองหลวงของเขตตะนาวศรี (Tanintharyi Division) ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญอีกแห่งในอนาคต นั่งรถเลาะเลียบไปตามแม่น้ำตะนาวศรี หรือ “ตะหนิ่นตะยี” ในภาษาพม่า ซึ่งมีสายแร่ทองคำ และจะเห็นชาวบ้านร่อนทองกันอยู่ในน้ำ ผ่านหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยง เขาช้างร้อง สะพานร้อยปีซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1915 สมัยที่พม่ายังอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ ก่อนนำท่านเข้าสู่ หมู่บ้านภูเขาสามลูก หรือ หมู่บ้านต่องโตงโลง เพื่อพักรับประทานอาหารกลางวัน หมู่บ้านแห่งนี้ในอดีตเคยเป็นเหมืองแร่เก่า
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร หลังจากนั้น นำท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองทวาย
บ่าย เดินทางถึง เมืองทวาย หรือที่ชาวท้องถิ่นออกเสียงว่า ‘ทะแว’ หรือ ‘ดะแว’ ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของพม่า นำท่านไปสักการะ วัดพระเจดีย์ชินโมทิพญา ซึ่งเป็นหนึ่งในวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่ทำจากปูนผสมกับชิ้นส่วนของไม้ศรีมหาโพธิ์ ต้นที่พระองค์ทรงประทับบำเพ็ญเพียรอยู่จนตรัสรู้กล่าวกันว่ามี 4 องค์ มีผู้นำมาประดิษฐานบนแพลอยมาจากลังกา องค์หนึ่งลอยมาที่เมืองพะสิม (Pathein) องค์หนึ่งมาติดที่เมืองไจท์โถ่ (Kyaikhto) องค์หนึ่งมาติดที่วัดไจท์คามิ เมืองตันบูซายัด (Thanbyuzayat) และอีกองค์หนึ่งลอยน้ำมาถึงเมืองทวายและแม่ชีสูงอายุผู้หนึ่งได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดแห่งนี้ และถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่อีกแห่งในเมืองทวาย จากนั้นนำท่านชมวัดพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในทวาย ณ วัดชเวธาลยัง ดอมู (Shwethalyaung Daw Mu) อยู่ห่างจากตัวเมืองทวายประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นวัดที่ประดิษฐานพระนอนโลกะ ตระภู มีความยาว 74 เมตร สูง 21 เมตร และกราบไหว้ขอพรพระทันใจ (นัตโบโบจี) ซึ่งชาวพม่าและชาวมอญเชื่อว่าอธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ
เย็น บริการอาหารมื้อเย็น ณ ร้านอาหาร ริมหาดมอมะกัน (เมนูพิเศษ: กุ้งมังกรท่านละ 1 ตัว)
ค่ำ นำท่านชมและสักการะ พระเจดีย์ชเวตองจา (ShweTaungSarZedi) ซึ่งมีองค์พระเจดีย์ที่ ใหญ่ที่สุดในเมืองทวายภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปโลกะมารชินปางมารวิชัย อายุ 141 ปีในช่วงปีพ.ศ. 2417 มีกลุ่มผู้เผยแผ่ศาสนาชาวทวายเดินทางไปเมืองมัณฑะเลย์เพื่อขอพระราชทานพระพุทธรูปจากพระเจ้ามินดงเพื่อนำมาประดิษฐานที่เมืองทวาย พระเจ้ามินดงจึงพระราชทานพระพุทธรูปทองเหลืองเก่าแก่องค์นี้ให้ วัดนี้ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2304 มีอายุมากกว่า 250 ปี ณ วัดแห่งนี้มีพิพิธภัณฑ์แสดงวัตถุโบราณต่างๆ มากมาย อาทิ หินทะนาคาอายุร้อยปี ปืนใหญ่สมัยกรุงศรีอยุธยา พระพุทธรูปสำลิดศิลปะแบบไทยและดาบสมัยโบราณ นำท่านเช็คอินที่ โรงแรม Golden Guest Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สอง: ทวาย – เย – ตันบูซายัด – พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟสายมรณะ – ไจท์คามิเหย่แลพญา (วัดเจดีย์กลางทะเล) – วัดพระนอนวินเส่งตอยะ – มะละแหม่ง
06.30 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ซึ่งมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองทวายที่สวยงาม
07.30 น. นำท่านเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมเพื่อเดินทางสู่รัฐมอญ รถวิ่งไปบนถนนสาย 8 หรือสายเอเชีย AH112 ผ่านทุ่งนา ภูเขา และแม่น้ำ สัมผัสกับธรรมชาติที่สดชื่นของเช้าวันใหม่บนพื้นที่เขตป่าสงวนตะนาวศรี (The Tanintharyi Nature Reserve) และผ่านแม่น้ำเย (Ye River) ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรีและไหลลงสู่ทะเลอันดามันที่อ่าวเมาะตะมะ เราจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมงเพื่อไปยัง เมืองตันบูซายัด (Thanbyuzayad) ซึ่งเป็นเมืองที่มีเรื่องราวร่องรอยประวัติศาสตร์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร หลังจากนำท่านเดินทางถึงเมืองตันบูซายัด
บ่าย นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟสายมรณะ (Death Railway) ซึ่งถูกสร้างขึ้นจากแรงงานของกรรมกร และเชลยศึกที่ควบคุมโดยกองทัพญี่ปุ่นระหว่างปี 2485 - 2486 เพื่อเป็นเส้นทางลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมทั้งกำลังพล จากไทยไปยังพม่า และถูกฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดทำลายลงในปี 2488 เชลยศึกกว่า 13,000 คน ที่ถูกเกณฑ์ไปสร้างทางรถไฟความยาว 424 กม. ตลอดระยะเวลา 14 เดือน ต้องเสียชีวิตลงเพราะทารุณกรรม ขาดอาหารและโรคภัยไข้เจ็บ ผ่านป่าหนาทึบและภูเขาคาดว่ายังมีพลเรือนชาวเอเชียที่ถูกบังคับใช้แรงงานอีกราว 80,000- 100,000 คน เสียชีวิตลงในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้ สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางต่อไปยัง วัดไจท์คามิ เหย่แลพญา (Kyaikkami Yele Pagoda) ระหว่างทางเราจะผ่าน สุสานทหารสัมพันธมิตร ที่เสียชีวิตระหว่างการก่อสร้างทางรถไฟสายมรณะทางฝั่งพม่าซึ่งมีทั้งหมด 3,771 ศพที่ฝังอยู่ในสุสานแห่งนี้ นำท่านชม วัดไจท์คามิ เหย่แลพญา (Kyaikkami Yele Pagoda) ซึ่งประดิษฐานพระเจดีย์กลางทะเลถือเป็นเจดีย์ในน้ำแห่งที่สองของพม่า ซึ่งแห่งแรกนั้นอยู่ที่เมืองสิเรียมและมีตำนานเกี่ยวพันกับวัดเจดีย์ชินโมทิพะยาที่เมืองทวาย องค์พระประธานของเจดีย์นั้นทำจากปูนผสมกับชิ้นส่วนของไม้ศรีมหาโพธิ์ ต้นที่พระองค์ทรงประทับบำเพ็ญเพียรอยู่จนตรัสรู้กล่าวกันว่ามี 4 องค์ มีผู้นำมาประดิษฐานบนแพลอยมาจากลังกา องค์หนึ่งลอยมาที่เมืองพะสิม (Pathein) องค์หนึ่งมาที่เมืองไจท์คามิ องค์หนึ่งมาที่ เมืองไจท์โท (Kyaikto) ส่วนอีกองค์หนึ่งลอยมาถึงเมืองทวาย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางไปเมือง มูเดิง (Mudon) เพื่อชมและสักการะ องค์พระพุทธไสยาสน์วินเส่งตอยะ (Win Sein Taw Ya) ซึ่งประดิษฐานพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก องค์พระนอนมีความยาว 170 เมตร ความสูงราวตึก 5 ชั้นหรือสูงประมาณ 110 ฟุต ภายในแบ่งเป็นชั้นๆ ถึง 8 ชั้น แต่ละชั้นมีห้องต่างๆ ที่ประกอบด้วยรูปปูนปั้นแสดงถึงพุทธประวัติ และคำสอนต่างๆ ในพุทธศาสนาเช่นเรื่องนรกสวรรค์และผลแห่งกรรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมะละแหม่ง
เย็น เดินทางถึงเมือง มะละแหม่ง หรือที่คนท้องถิ่นเรียกว่า ‘เมาะลำไย’ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐมอญตั้งอยู่ใกล้กับอ่าวเมาะตะมะและเคยเป็นเมืองหลวงแรกในช่วงสงครามอังกฤษ – พม่าครั้งที่ 1 (First Anglo – Burmese War) นำท่านเช็คอินที่โรงแรม Ngwe Moe บนถนน Strand Road
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร นำท่านกลับเข้าที่พักโรงแรม (พักโรงแรม Ngwe Moe หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน) จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สาม: มะละแหม่ง – พะอัน
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. ชมและสักการะ เจดีย์ไจ๊ท์ตาลาน (Kyaikthanlan) สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งรัฐมอญสร้างขึ้นในปี พ.ศ.1418 เป็นสถานที่บรรจุพระเกศาธาตุและพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า ตามตำนานเล่าว่าเดิมเจดีย์นี้ชื่อ ‘เจดีย์ไจ๊ท์ชานลาน’ แปลว่า ‘เจดีย์สยามพ่าย’ เนื่องมาจากในครั้งที่สยามไปตีพม่าแล้วเกิดท้าทายให้สร้างเจดีย์แข่งกัน พม่าใช้โครงไม้ไผ่หุ้มผ้าขาวหลอกทหารไทยจนทหารไทยพ่ายแพ้ต้องถอยทัพกลับเมืองไทย เจดีย์ที่กองทัพไทยสร้างค้างเอาไว้แค่ครึ่งองค์นั้น ต่อมาพม่าได้กลับมาบูรณะจนเสร็จสมบูรณ์เหมือนในปัจจุบัน และนมัสการ พระพุทธรูปจำลองมหามุนี (The Replica of Maha Muni Paya) ได้รับอิทธิพลมาจากองค์พระพุทธรูปมหามัยมุนีที่เมืองมัณฑะเลย์ ประดิษฐานอยู่ที่วัด ‘มหาเมี๊ยะมุนีพยาจี’ จากนั้นนำท่านเดินทางไป เมืองพะอัน (Hpa-An) เมืองหลวงของรัฐกะเหรี่ยง
10.00 น. เดินทางถึง เมืองพะอัน ซึ่งล้อมรอบไปด้วยเขาหินปูน สูงสลับซับซ้อน มีความงดงามที่หลากหลายทั้งธรรมชาติและอารยธรรมที่เก่าแก่ นำท่านชม ถ้ำเกากูน (Kawgun Cave) เป็นถ้ำหินปูนตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเกากูน อยู่ทางด้านเหนือของแม่น้ำสาละวิน ตรงทางเข้าถ้ำ มีพระพุทธรูปปูนปั้นจำนวนมากตั้งเรียงรายและตามผนังถ้ำมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆ ทาทับด้วยสีแดงอิฐนับหมื่นองค์เป็นศิลปะสมัยพุกามประมาณศตวรรษที่ 7 ตรงปากถ้ำจะมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งชื่อว่า ‘อาจวยเหจ่พญา’ หรือ ‘พระพุทธรูปปลดหนี้’ เชื่อกันว่าใครมีหนี้สินอะไร ก็ให้ขอพรกับท่าน และภายในถ้ำก็มีองค์พระพุทธรูปจำนวนมากประดิษฐานอยู่เช่นกัน เช่น พระพุทธรูปปางไสยาสน์ เป็นต้น
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านชม เจดีย์จ๊อกกะแล็ต (Kyauk Kalat) ซึ่งเป็นเจดีย์มีชื่อเสียงที่สุดของพะอัน ตั้งอยู่บนเขาแหลมเหมือนเขาตะปูของไทยที่พังงาโดดเด่นอยู่บนเกาะกลางน้ำ มีสะพานปูนเชื่อมต่อกับวัดและมีบันใดทอดยาวขึ้นไปถึงยอดเขาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนขึ้นไปกราบไหว้เจดีย์ ทำบุญ และขอพรจากหลวงพ่อพร้อมชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามซึ่งสามารถมองเห็นเทือกเขาเซกาบินได้อย่างชัดเจน เราสามารถขึ้นไปได้แค่ชั้นสองเท่านั้น ส่วนชั้นสามซึ่งเป็นยอดบนสุดและมีเจดีย์สีทองตั้งอยู่นั้นไม่สามารถขึ้นไปถึงได้เนื่องจากอันตราย จากนั้นชม ถ้ำก๊อกกาต่าว (Kaw KaThawng Cave) ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของคนพะอัน ตามริมผนังของถ้ำมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆ คล้ายกับพระเครื่องบ้านเราประดับบูชาอยู่เป็นจำนวนนับพันองค์ มีทั้งพระที่นำมาติดไว้ที่ผนังถ้ำและพระที่แกะสลักขึ้นจากผนังถ้ำ ซึ่งมีความงดงามโดดเด่นเป็นอย่างยิ่ง และบริเวณใกล้กันนั้นก็มีสระน้ำผุดที่สามารถลงไปเล่นน้ำได้ จากนั้น นำท่านชม ถ้ำซาดาน (Sadan Cave) เป็นถ้ำที่มีความงดงามทางธรรมชาติ มีตำนานเกี่ยวกับพญาช้างที่เคยปกครองช้างบริวารอยู่ในถ้ำแห่งนี้ ตามผนังถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงามและมีพระพุทธรูปประดิษฐานไว้มากมาย เช่น พระพุทธรูปหยก พระพุทธรูปปางไสยาสน์ และพระพุทธรูปอุ้มบาตรเป็นต้น ส่วนตามผนังของถ้ำมีพระพุทธรูปองค์เล็กประดิษฐานไว้เช่นกัน นำท่านชม ทะเลสาบกันตายาร์ (Kan Thar Yar Lake) ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองพะอัน มีความสวยงามโรแมนติกเป็นอย่างมาก มีสะพานเชื่อมทั้งสองฝั่งของทะเลสาบ ตรงกลางทะเลสาบมีศาลาหลังคาซ้อนกันเป็นชั้นตั้งโดดเด่นสวยงาม ส่วนฉากหลังนั้นก็เป็นเทือกเขาเซกาบิน
เย็น ชมและนมัสการ เจดีย์ชเวยินเหม่ว (Shwe Yinh Myaw) ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำสาละวินที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามพร้อมชมวิวพระอาทิตย์อัสดงและสัมผัสวิถีชีวิตริมแม่น้ำของชาวพะอันที่เรียบง่าย
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเช็คอินที่ โรงแรม Thiri Hpa-An หรือ ระดับเดียวกัน และให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สี่: พะอัน – เมียวดี – แม่สอด – กรุงเทพฯ
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมเพื่อเดินทางไป ตลาดเซจี ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของตลาดที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนมากมาย ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพะอันที่แสนเรียบง่ายและให้ท่านอิสระในการเดินช้อปปิ้ง ซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้าน สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่เมียวดี – แม่สอด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
เที่ยง เดินทางถึงด่านแม่สอด จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการผ่านแดนออกจากพม่า เข้าสู่ประเทศไทย ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและประทับใจ


รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้น ๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ และขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ปัจจุบันสอบถามรายละเอียด..คลิก


อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ / จำนวน พักห้องละ 2 ท่าน ผู้ใหญ่ท่านละ (บาท) พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
คืนที่ 1: Golden Guest 17,900 2,700
คืนที่ 2: Ngwe Moe
คืนที่ 3: Thiri Hpa-an

อัตราค่าบริการนี้รวม

• ค่ารถตู้ปรับอากาศ V.I.P ตลอดการเดินทาง 4 วัน

• 1. ค่าที่พักโรงแรมห้องละ 2 ท่าน 3 คืน (โรงแรมตามมาตรฐาน)

• ค่าอาหารเช้า–เที่ยง-เย็น ตามที่ระบุในรายการ

• ค่าวีซ่าพม่า (เดินทางผ่านด่านชายแดนยังต้องทำวีซ่า)

• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

• ค่าน้ำดื่ม ขนม และผ้าเย็น ระหว่างการเดินทาง

• ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)

• ค่าประกันการเดินทางเป็นหมู่คณะ วงเงินประกัน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น

• ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณี ขอบิลกำกับภาษี)

ทิปไกด์และคนขับรถ


หมายเหตุ

• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ

• เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

• เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

แม่สอด พะอัน มะละแหม่ง ทวาย "วงกลมมหัศจรรย์" 4 วัน 3 คืน (B)
วันแรก: แม่สอด – เมียวดี – พะอัน – ถ้ำซาดาน – ถ้ำก๊อกกาต่าว – เจดีย์จ๊อกกะแล็ต – ถ้ำเกากูน มะละแหม่ง
08:00 น. คณะพร้อมกันที่ ด่านแม่สอด หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำท่านออกเดินทางไปตามถนนเส้นใหม่ที่ตัดหลบภูเขาดาวนา (Dawna Range) หรือเรียกกันว่า ‘ทิวเขาดอยมอนกุจู’ ที่มีความยาวประมาณ 45 กิโลเมตรซึ่งเชื่อมต่อไปยังเมืองกอกะเร็ก (Kawkareik) ก่อนเข้าสู่เมืองพะอัน (Hpa-An)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ในเมืองพะอัน รัฐกะเหรี่ยง
บ่าย นำท่านชม ถ้ำซาดาน (Sadan Cave) เป็นถ้ำที่มีความงดงามทางธรรมชาติ มีตำนานเกี่ยวกับพญาช้างที่เคยปกครองช้างบริวารอยู่ในถ้ำแห่งนี้ ตามผนังถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงามและมีพระพุทธรูปประดิษฐานไว้มากมาย เช่น พระพุทธรูปหยก พระพุทธรูปปางไสยาสน์ และพระพุทธรูปอุ้มบาตรเป็นต้น ส่วนตามผนังของถ้ำมีพระพุทธรูปองค์เล็กประดิษฐานไว้เช่นกัน จากนั้นนำถ่านชม ถ้ำก๊อกกาต่าว (Kaw Ka Thawng Cave) ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของคนพะอัน ตามริมผนังของถ้ำมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆ คล้ายกับพระเครื่องบ้านเราประดับบูชาอยู่ เป็นจำนวนนับพันองค์ มีทั้งพระที่นำมาติดไว้ที่ผนังถ้ำ และพระที่แกะสลักขึ้นจากผนังถ้ำ ซึ่งมีความงดงามโดดเด่นเป็นอย่างยิ่ง และบริเวณใกล้กันนั้นก็มีสระน้ำผุดที่สามารถลงไปเล่นน้ำได้ จากนั้นเดินทางสู่ เจดีย์จ๊อกกะแล็ต (Kyauk Kalat) ซึ่งเป็นเจดีย์มีชื่อเสียงที่สุดของพะอัน ตั้งอยู่บนเขาแหลมเหมือนเขาตะปูของไทยที่พังงา โดดเด่นอยู่บนเกาะกลางน้ำ มีสะพานปูนเชื่อมต่อกับวัดและมีบันใดทอดยาวขึ้นไปถึงยอดเขา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนขึ้นไปกราบไหว้เจดีย์ ทำบุญ และขอพรจากหลวงพ่อพร้อมชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามซึ่งสามารถมองเห็นเทือกเขาเซกาบินได้อย่างชัดเจน เราสามารถขึ้นไปได้แค่ชั้นสองเท่านั้น ส่วนชั้นสามซึ่งเป็นยอดบนสุดและมีเจดีย์สีทองตั้งอยู่นั้นไม่สามารถขึ้นไปถึงได้เนื่องจากอันตราย นำท่านออกเดินทางสู่ ถ้ำเกากูน (Kawgun Cave) เป็นถ้ำหินปูนตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเกากูน อยู่ทางด้านเหนือของแม่น้ำสาละวิน ตรงทางเข้าถ้ำ มีพระพุทธรูปปูนปั้นจำนวนมากตั้งเรียงรายและตามผนังถ้ำมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆ ทาทับด้วยสีแดงอิฐนับหมื่นองค์ เป็นศิลปะสมัยพุกาม ประมาณศตวรรษที่ 7 ตรงปากถ้ำจะมีพระพุทธรูปองค์หนึ่ง ชื่อว่า ‘อาจวยเหจ่พญา’ หรือ ‘พระพุทธรูปปลดหนี้’ เชื่อกันว่าใครมีหนี้สินอะไร ก็ให้ขอพรกับท่าน และภายในถ้ำก็มีองค์พระพุทธรูปจำนวนมากประดิษฐานอยู่เช่นกัน สมควรแก่เวลา นำท่าน เดินทางสู่เมืองมะละแหม่ง
เย็น เดินทางถึงเมือง มะละแหม่ง หรือที่คนท้องถิ่นเรียกว่า ‘เมาะลำไย’ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ รัฐมอญตั้งอยู่ใกล้กับอ่าวเมาะตะมะและเคยเป็นเมืองหลวงแรกในช่วงสงครามอังกฤษ – พม่าครั้ง ที่ 1 (First Anglo – Burmese War) นำท่านเช็คอินที่โรงแรม Ngwe Moe บนถนน Strand Road
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร นำท่านกลับเข้าที่พักโรงแรม (พักโรงแรม Ngwe Moe หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน) จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สอง: มะละแหม่ง – ไจท์มอยอ – โบสถ์ St. Pactrick’s – เจดีย์ไจท์คามิ – พระนอนวินเส่งตอยะ (ใหญ่ที่สุดในโลก) – เจดีย์ไจท์ตะลาน – พระพุทธรูปจำลองมหามัยมุนี
07.00 น. มิงกาลาบ่า...บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านไปนมัสการ เจดีย์ไจท์มอยอ (Kyaikmaraw) ตั้งอยู่ที่เมืองไจท์มอยอ ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของเมืองมะละแหม่ง อยู่ห่างจากเมืองมะละแหม่ง 24 กิโลเมตร มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ‘ซูตองปิ พะยาจี ไจท์มอยอ’ ประดิษฐานพระพุทธรูปห้อยขาพระพักตร์สีขาวที่โดดเด่นและแตกต่างจากพระพุทธรูปองค์ อื่นๆ ในเมืองมะละแหม่ง ลักษณะการนั่งนั้นเป็นแบบทางตะวันตกสร้างโดยพระนางฉิ่นสอพู (Shin Saw Pu) ในปี พ.ศ. 1998 (ค.ศ.1455) พระนางเป็นกษัตริย์หญิงแห่งอาณาจักรมอญเพียงพระองค์เดียวที่ปกครองชาวมอญ เป็นเวลา 17 ปี และภายในพระพุทธรูปมีการบรรจุพระสาริกธาตุของพระพุทธเจ้าด้วย บริเวณโดยรอบ พระประธาน มีพระพุทธรูปปางต่างๆ มากมาย และเล่ากันว่าชาวบ้านเคยนำโซ่มาล่ามองค์พระไว้เพราะครั้งหนึ่งเคยหนีหายไป นอกจากนั้นวัดไจท์มอยอยังเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับฝีมืองานกระเบื้องเคลือบที่สวยงามอีกด้วย และในอาคารที่ตั้งอยู่ไม่ไกลกันนักก็มีไข่พญานาคที่แข็งเป็นหินเก็บรักษาไว้ในตู้ ซึ่งมีการขุดพบตอนที่สร้างเจดีย์แห่งนี้ จากนั้นนำท่านชม โบสถ์ St. Patrick’s ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองมะละแหม่งและเป็นโรงเรียน ที่เจ้าน้อยศุขเกษมเคยมาเล่าเรียนศึกษาก่อนจะพบรักกับสาวแม่ค้าชาวพม่านามมะเมี๊ยะจนเกิดเป็นตำนานรักและจรัล มโนเพชร ก็นำมาแต่งเป็นบทเพลงขับร้องจนโด่งดังไปทั่ว หลังจากนั้นนำคณะฯ ชมเมืองมะละแหม่ง ผ่านอาคารเก่าแก่สไตล์โคโลเนียล ตลาด และโบสถ์ เป็นต้น
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางไป วัดไจท์คามิ ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง ตันบูซายัด หรือที่รู้จักกันในยุคอาณานิคม อังกฤษว่า อัมเฮิร์ส (Amherst) ซึ่งเป็นเมืองตากอากาศและศูนย์มิชชั่นนารีของอังกฤษในยุค อาณานิคม วัดไจท์คามิ เย่เล่พญา (Kyaikkamiyelai pagoda) ประดิษฐานพระเจดีย์กลางทะเล ถือเป็นเจดีย์ในน้ำแห่งที่สองของพม่า ซึ่งแห่งแรกนั้นอยู่ที่เมืองสิเรียมและมีตำนานเกี่ยวกับ พระพุทธรูปลอยน้ำมาจากลังกา สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางต่อไปชม พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟ สายมรณะ (Death Railway) ซึ่งถูกสร้างขึ้นจากแรงงานของกรรมกร และเชลยศึกที่ควบคุม โดยกองทัพญี่ปุ่นระหว่างปี 2485 - 2486 เพื่อเป็นเส้นทางลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมทั้งกำลัง พลจากไทยไปยังพม่า และถูกฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดทำลายลงในปี 2488 เชลยศึกกว่า 13,000 คน ที่ถูกเกณฑ์ไปสร้างทางรถไฟความยาว 415 กม. ตลอดระยะเวลา 15 เดือน ต้อง เสียชีวิตลงเพราะทารุณกรรมขาดอาหารและโรคภัยไข้เจ็บ ผ่านป่าหนาทึบและภูเขาคาดว่ายังมีพล เรือนชาวเอเชียที่ถูกบังคับใช้แรงงานอีกราว 80,000- 100,000 คน เสียชีวิตลงในการก่อสร้าง เส้นทางรถไฟสายนี้ สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางไปเมือง มูเดิง (Mudon) เพื่อชมและสักการะ องค์พระพุทธไสยาสน์วินเส่งตอยะ (Win Sein Taw Ya) ซึ่งประดิษฐานพระนอนที่ใหญ่ที่สุดใน โลก องค์พระนอนมีความยาว 170 เมตร ความสูงราวตึก 5 ชั้นหรือสูงประมาณ 110 ฟุต ภายใน แบ่งเป็นชั้นๆ ถึง 8 ชั้น แต่ละชั้นมีห้องต่างๆ ที่ประกอบด้วยรูปปูนปั้นแสดงถึงพุทธประวัติ และคำ สอนต่างๆ ในพุทธศาสนาเช่นเรื่องนรกสวรรค์และผลแห่งกรรม จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมือง มะละแหม่ง
เย็น ชมและสักการะ เจดีย์ไจ๊ท์ตาลาน (Kyaikthanlan) สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งรัฐมอญสร้างขึ้นในปี พ.ศ.1418 เป็นสถานที่บรรจุพระเกศาธาตุและพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า ตามตำนานเล่าว่าเดิมเจดีย์นี้ชื่อ ‘เจดีย์ไจ๊ท์ชานลาน’ แปลว่า ‘เจดีย์สยามพ่าย’ เนื่องมาจากในครั้งที่สยามไปตีพม่าแล้วเกิดท้าทายให้สร้างเจดีย์แข่งกัน พม่าใช้โครงไม้ไผ่หุ้มผ้าขาวหลอกทหารไทยจนทหารไทยพ่ายแพ้ต้องถอยทัพกลับเมืองไทย เจดีย์ที่กองทัพไทยสร้างค้างเอาไว้แค่ครึ่งองค์นั้น ต่อมาพม่าได้กลับมาบูรณะจนเสร็จสมบูรณ์เหมือนในปัจจุบัน และนมัสการ พระพุทธรูปจำลองมหามุนี (The Replica of Maha Muni Paya) ได้รับอิทธิพลมาจากองค์พระพุทธรูปมหามัยมุนีที่เมืองมัณฑะเลย์ ประดิษฐานอยู่ที่วัด ‘มหาเมี๊ยะมุนีพยาจี’
19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร นำคณะเข้ากลับสู่ที่พัก โรงแรม Ngwe Moe หรือระดับ เทียบเท่า จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สาม: มะละแหม่ง – ทวาย – เจดีย์ชินโมทิพญา – วัดพระนอน – หาดมอมะกัน – เจดีย์ใหญ่
06.30 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07:30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองทวาย ผ่านเมืองเย (รัฐมอญ) และเข้าสู่เขตตะนาวศรี (Tanintharyi Division) เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพสองข้างทางที่ยังคงความเป็นชนบทไว้อย่างมาก (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 4-5 ชั่วโมง)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านไปสักการะ วัดพระเจดีย์ชินโมทิพญา ซึ่งเป็นหนึ่งในวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่ทำ จากปูนผสมกับชิ้นส่วนของไม้ศรีมหาโพธิ์ ต้นที่พระองค์ทรงประทับบำเพ็ญเพียรอยู่จนตรัสรู้กล่าว กันว่ามี 4 องค์ มีผู้นำมาประดิษฐานบนแพลอยมาจากลังกา องค์หนึ่งลอยมาที่เมืองพะสิม (Pathein) องค์หนึ่งมาติดที่เมืองไจท์โถ่ (Kyaikhto) องค์หนึ่งมาติดที่วัดไจท์คามิ เมืองตันบูซายัด (Thanbyuzayat) และอีกองค์หนึ่งลอยน้ำมาถึงเมืองทวายและแม่ชีสูงอายุผู้หนึ่งได้อัญเชิญมา ประดิษฐานไว้ที่วัดแห่งนี้ และถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่อีกแห่งในเมืองทวาย จากนั้นนำท่านชมวัดพระ นอนที่ใหญ่ที่สุดในทวาย ณ วัดชเวธาลยัง ดอมู (Shwethalyaung Daw Mu) อยู่ห่างจากตัว เมืองทวายประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นวัดที่ประดิษฐานพระนอนโลกะ ตระภู มีความยาว 74 เมตร สูง 21 เมตร และกราบไหว้ขอพรพระทันใจ (นัตโบโบจี) ซึ่งชาวพม่าและชาวมอญเชื่อว่าอธิษฐานขอ สิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ
เย็น บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหาร ริมหาดมอมะกัน (เมนูพิเศษ: กุ้งมังกรท่านละ 1 ตัว)
ค่ำ นำท่านชมและสักการะ พระเจดีย์ชเวตองจา (ShweTaungSarZedi) ซึ่งมีองค์พระเจดีย์ที่ ใหญ่ที่สุดในเมืองทวายภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปโลกะมารชินปางมารวิชัย อายุ 141 ปีในช่วงปีพ.ศ. 2417 มีกลุ่มผู้เผยแผ่ศาสนาชาวทวายเดินทางไปเมืองมัณฑะเลย์เพื่อขอ พระราชทานพระพุทธรูปจากพระเจ้ามินดงเพื่อนำมาประดิษฐานที่เมืองทวาย พระเจ้ามินดงจึง พระราชทานพระพุทธรูปทองเหลืองเก่าแก่องค์นี้ให้ วัดนี้ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2304 มีอายุมากกว่า 250 ปี ณ วัดแห่งนี้มีพิพิธภัณฑ์แสดงวัตถุโบราณต่างๆ มากมาย อาทิ หินทะนาคาอายุร้อยปี ปืน ใหญ่สมัยกรุงศรีอยุธยา พระพุทธรูปสำลิดศิลปะแบบไทยและดาบสมัยโบราณ นำท่านเช็คอินที่ โรงแรม Golden Guest Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน จากนั้นให้ท่าน พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สี่: ตลาดร้อยปี – ทวาย – ด่านพุน้ำร้อน
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านไปช้อปปิ้งซื้อของฝาก ณ ตลาดร้อยปี หรือ ตลาดเซจี  ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ตั้งแต่ยุคสมัย อาณานิคมอังกฤษ ให้ทุกท่านอิสระในการเดินช็อปปิ้งพร้อมสัมผัสวิถีชีวิตของชาวทวายและ บรรยากาศของตลาดที่ยังคงความเป็นอดีตไว้อย่างมาก ภาพวิถีชีวิตเหล่านี้คงจะหมดไปในอีกไม่ นานเพราะการพัฒนาที่มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกสมัยใหม่ ก่อนเดินทางกลับด่านบ้านพุน้ำ ร้อน
10.00 น. เดินทางออกจากเมืองทวาย เพื่อกลับสู่ด่านบ้านพุน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย เดินทางถึงด่านบ้านพุน้ำร้อน นำท่านผ่านพิธีการผ่านแดนออกจากพม่า เข้าสู่ประเทศไทย ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพและประทับใจ


รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้น ๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ และขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ปัจจุบันสอบถามรายละเอียด..คลิก


อัตราค่าบริการต่อท่าน (บาท)

ท่านละ 17,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,700 บาท


อัตราค่าบริการนี้รวม

• ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ

• ค่าที่พักมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) กรณีพักเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ 2,700 บาท

• ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ

• ค่าวีซ่าพม่า (เดินทางผ่านด่านชายแดนยังต้องทำวีซ่า)

• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

• ค่าน้ำดื่ม ขนม และผ้าเย็น ระหว่างการเดินทาง

• ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)

• ค่าประกันการเดินทางเป็นหมู่คณะ วงเงินประกัน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น

• ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้

ทิปไกด์และคนขับรถ


เงื่อนไขการจอง

• กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง และชำระเงินมัดจำท่านละ 3,000 บาท

• ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทาง

ภาพแกลลอรี่
รู้จักพม่าตอนใต้
พม่าตอนใต้ (Southern Myanmar) แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ยังสงบ สะอาด บริสุทธิ์ และสะดุดตา อยู่ใกล้ชิดติดชายแดนไทยด้านทิศตะวันตก ประกอบไปด้วย รัฐมอญ (Mon State) รัฐกะเหรี่ยง (Karen State) และเขตตะนาวศรี (Tanintraryi Division) เมืองเหล่านี้รุ่มรวยไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม จากดินแดนหุบเขาแห่งรัฐกะเหรี่ยงลัดเลาะผ่านแม่น้ำสาละวินถึงรัฐมอญ และทอดยาวสู่ขุนเขาตะนาวศรีไปจนถึงหมู่เกาะมะริด 800 เกาะ ด้วยพื้นที่ประมาณ 86,000 ตารางกิโลเมตร ติดชายฝั่งทะเลอันดามัน 320 กิโลเมตรและประชากรราว 5,000,000 คน พม่าตอนใต้จึงเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวและนักสำรวจมิอาจมองข้ามไปได้ อ่านต่อ >>>